Dagbladet og ”dumme” lover

”I Frp finnes det viktige lover og dumme lover. Sexkjøp-loven er en «dum» lov som det ikke er så farlig å bryte” forteller Dagbladet i går.

Vi siterer fra artikkelen: ”Samfunnsdebattant og tidligere Frp-medlem Jan Arild Snoen kjenner kulturen i partiet godt. Han mener at man har et mer avslappet forhold til prostitusjon i Frp enn i andre partier.

- Det har alltid vært en del av Frp-kulturen at det finnes viktige lover og dumme lover. Det følger naturlig at de dumme lovene er det ikke så farlig å bryte. Dette er en del av FrP-opprøret mot ulike typer av moralisme, sier Snoen, som mener at sexkjøploven er en slik «dum» lov i Frp” (sitat slutt).

La oss først at at alle bør følge de lovene som gjelder, uansett hva man synes om dem. Men når det er sagt er det klart at det finnes lover som ikke burde vært der. Det finnes også en etablert terminologi for dette, en terminlogi som Dagbladet enten ikke kjenner til eller bevisst velger å ikke bruke. ”Ulover” er det rette ordet for slike lover.

Uttrykket er velkjent. Det er bla. brukt i den innpå 1000 år gamle Frostatingsloven, hvor det meget klokt heter at ”Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes”. Det er altså velkjent at det kan finnes lover som er skadelige og som ikke burde vært der.

Hvilke lover siktes det til? Statens legitime oppgave er å beskytte innbyggernes frihet, dvs. mot kriminalitet og mot invasjon fra fremmede makter. Lover er da de regler som staten bygger på når den skal utføre disse oppgavene, og som den har rett til å håndheve med sitt maktapparat. Dette betyr at alle andre lover, dvs. alle lover som ikke er til for å beskytte oss mot kriminalitet, er skadelige, dette selv om de altså er vedtatt på samme måte som legitime lover. Slike lover vil, som det heter i Frostatingsloven, "øde landet".

DLF er godt kjent med dette viktige prinsippet, og vi har følgende formulert i vårt program under kapitteltittelen ”Ulover”:

”Siden statens eneste legitime oppgave er å beskytte individers rettigheter, mener DLF at alle lover som ikke gjelder dette er umoralske og må fjernes. Dette gjelder et enormt antall av lover i dag, f.eks. de som regulerer næringslivet, de som gjelder hva man kan ta med seg over grensen fra utlandet, de som gjelder hvem som kan drive radio- og TV-virksomhet og hvordan slik virksomhet skal drives, osv.

Vårt syn er at lover som ikke har med beskyttelse av individers rettigheter å gjøre, er skadelige, og at de derfor bør karakteriseres som ulover. Den enorme vekst som har skjedd i antall ulover de siste tiår har to effekter: de reduserer folks velstand, og de fører til en redusert respekt for de legitime lover. Dette er igjen en viktig medvirkende årsak til det moralske forfall med et utall former for svindel og lureri vi opplever i samfunnet. Den enorme veksten i ulover er altså en vesentlig årsak til økningen i kriminaliteten. DLF slutter seg fullt og helt til den kloke formaning fra Frostatingsloven om at «med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes».

I henhold til dette bør et stort antall eksisterende lover fjernes, f.eks. alle lover som omhandler de såkalte «forbrytelser uten offer». «Forbrytelser uten offer» er handlinger som ikke krenker andres rettigheter, og lover som omhandler disse må avskaffes. DLF vil derfor fjerne alle lover, regler og forskrifter som omhandler slike ting som bestemmelser om boplikt ved huskjøp, forbud mot garasje-, hyttebygging og lignende på egen eiendom uten kommunal tillatelse, m.v.

Lover som er gitt i den hensikt å gi et signal fra landets myndigheter om hva de mener hører med til god oppførsel, altså lover som er ment å være «holdningsskapende», hører ikke hjemme i en rettsstat og må fjernes umiddelbart.”

I den angjeldende saken - forbudet mot kjøp av sex – vil vi rette oppmerksomheten mot det siste punkt i sitatet gjengitt over.

Tilbake til Dagbladets artikkel: den gir inntrykk av at alle lover er like godt og like viktige, men vi har litt vanskelig for å tro at Dagbladets skribent er så lite orientert om denne viktige problemstillingen som altså er så godt formulert i Frostatingsloven. Det kan være mulig at intervjuobjektet har brukt denne terminologien (”dumme lover”), men at Dagbladets journalist fullstendig ignorerer slike sakers prinsipielle utfordringer er bare som man kan vente seg fra Dagbladet.

Vi tillater oss også, siden det er et tema i Dagbladets artikkel, å sitere hva vi skrev rett etter valget (13/9) om FrPs interne kultur.

”…Hvorfor gjør FrP så mange tabber? FrP er et relativt nytt parti, og det er et vaskeekte populistisk parti. Det kan ikke da ha noen ideologi – eller man kan si at blant medlemmene er de mange inkonsistente ideologier, som er det samme som å si at partiet ikke har noen ideologi. ... FrPs representanter inntar derfor en rekke sprikende standpunkter, og partiet kan da ikke ha noen intellektuell tyngde. Derfor er det umulig for partiet å bygge opp en kultur som gjør at utspill blir gjennomtenkte og konsistente.”

De mange sex-skandalene i partiet, og den alltid inkompetente håndteringen av dem, er et utslag av dette.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/09/22/nyheter/bard_hoksrud/innenriks/18246578/