Falske kvitteringer, og kommentarer til dette

”Du blir servert falske kvitteringer” forteller Aftenposten på sin forside i dag 9/6. Saken handler om at ”I en storkontroll blant spisesteder i Oslo nylig ble det avslørt lovbrudd ved halvparten av de 250 kontrollerte stedene.”

Det som påstås – og vi har ingen grunn til å tvile på at dette er korrekt, tvert imot – er at ved en meget stor andel av restauranter og kafeer foregår svært mye av aktiviteten på en slik måte at det gjøres omfattende forsøk på å holde aktiviteten skjult for myndighetene, dvs. omsetningen forsøkes holdt skjult for skattemyndighetene. Grunnen til at det skjer er selvsagt for å unndra beskatning, og dette skjer igjen fordi skattenivået ansess som svært høyt.

Men dette er ikke unikt for restaurantbransjen, vi har sett lignende ting for eksempel i byggebransjen (hvor det i en periode var utstrakt bruk av kontraktører), og vi har sett det i drosjenæringen. Videre, for noen år siden foretok skattemyndighetene en undersøkelse av bedrifter i Midt-Norge og de oppdaget at 95 % av dem hadde brutt skattereglene. Firmaene hadde underslått moms, de hadde betalt folk for å arbeide svart, de hadde byttet varer/tjenester med andre firma uten å oppgi dette, osv.

Dette betyr at mer eller mindre alle bryter skattereglene.

Og hva forteller dette? Jo, det forteller at respekten for lov og rett er praktisk talt null. Det forteller at folk flest har så liten respekt for det som politikerne vedtar at de med den beste samvittighet i verden bryter skattereglene og beholder penger selv når de skulle ha innbetalt dem til staten.

Dette er dog et nødvendig resultat av velferdsstaten: velferdsstaten er et system som innebærer at vi betaler en del av det vi tjener til staten og så skal staten til gjengjeld gi oss gratis (eller sterkt subsidiert) skole, helsetjenester, veier, pensjoner, sosialhjelp, trygd, u-hjelp, distriktsstøtte, forskning, osv. Dette systemet vil nødvendigvis føre til at skatter og avgifter stadig øker, til at byråkratiet øker, og derfor til at flere og flere unndrar midler fra beskatning. Mao. velferdsstaten fører til redusert respekt for lov og rett, og derved til mer kriminalitet og mer korrupsjon.

For å komme på rett kurs må skatter og avgifter kraftig ned, skjemaveldet må rulles tilbake, og alle lover og regler må igjenom en kraftig forenkling. Når alle bryter lover som egentlig er unødvendige er det noe galt med lovene. Kun DLF ser dette.

Men tilbake til dagens tema. Vi har aldri sett noen som kommenterer den helheten om slike saker inngår i. Dette til tross for at det har vært et stort antall lignende saker i de siste årene; taxi-juks, trygdesvindel, underslag, korrupsjon, osv.

Hvorfor er det ingen i vanlige medier som kommenterer helheten i dette? Antagelig fordi da ville kommentatorene måtte se disse sakene i sammenheng, og da ville de innse at disse sakene forteller om en velferdsstat på vei mot sammenbruddet. Og fordi alle kommentatorer er tilhengere av velferdsstaten så vil de derfor måtte si noe som er negativt om noe de er tilhengere av. Det ser det ut til at de ikke vil dette, isteden skriver de kun om slike saker enkeltvis, de betrakter disse sakene kun som enkelttilfeller uten å se det poeng som alle sakene illustrerer: og dette er det at velferdsstatens stadig mer tyngende skattenivå og byråkrati driver stadig flest over i snusk og korrupsjon.

DLF er som eneste parti motstander av velferdsstaten. Vi vil ha et velferdssamfunn, og dette forutsetter at den enkelte i forhold til staten har full frihet og fullt ansvar for eget liv. Statens oppgave skal være å beskytte oss mot kriminelle. Dette innebærer at enhver selv beholder det han tjener, og selv bruker egne midler på (egen, og egne barns) utdannelse, at man selv tegner sykeforsikring og en pensjonsforsikring, at man selv betaler for det man bruker av veier og andre tjenester som i dag leveres "gratis" av det offentlige, osv. Kun et slikt system kan føre til at folk flest respekterer lov og rett, og kun dette systemet kan på sikt gi et samfunn preget av fred, harmoni og velstand. Dagens ordning, med skyhøye skatter og avgifter, med et stadig voksende byråkrati og et stadig voksende kontrollapparat - fører som alle nå burde forstå til omfattende korrupsjon og kriminalitet, og enden på denne utviklingen er dagens Hellas.