Sexallianse i FN

”Sexallianse i FN” er en overskrift i dagens Aftenposten, og vi leser: ”Konservative katolikker og konservative islamister har funnet hverandre i kampen for å reversere FNs befolkningspolitikk”. Et sitat fra artikkelen bekrefter dette: ”Vatikanets observatør i FN lovpriste det iranske innlegget om denne type spørsmål”.

Det som skjer er at religiøse krefter, som får stadig større oppslutning, forsøker å endre FNs tidligere politikk på dette området, en politikk som i hovedsak innebærer opplysningsarbeid om det som kalles familieplanlegging, dvs. prevensjon. Som kjent er katolisismen sterkt imot prevensjon, og nå har de stadig sterkere islamske kreftene sluttet seg til denne kampen.

Norges FN-ambassadør Morten Wetland sier helt korrekt at denne gamle politikken (med informasjon om prevensjon) handler om å hjelpe folk ut av fattigdom. Men så sier han at ”Religioner er opptatt av folks ve og vel”, noe som er stikk i strid med sannheten. Religioner er opptatt av å dyrke guden, og dette skal skje ved at man ofrer seg i dette livet, livet før døden. Religioner lover til gjengjeld til de som praktiserer dette en belønning i et påstått liv etter døden. De so ikke praktiserer dette skal straffes etter døden.

Religioner forfekter altså selvoppofrelse, noe som går klart frem av alt det essensielle som religioner står for: vi ser det i Jesu Bergpreken (”Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham»), vi ser det i islamistiske selvmordsbombere, vi ser det i motstanden mot sex før ekteskapet, vi ser det i oppfordringer om å gi avkall på velstand og å leve i fattigdom, vi ser det i forsøk på å begrense homofiles rettigheter, osv. osv. Så det vår FN-ambassadør sier tyder ikke på at han er spesielt innsiktsfull.

FN-ambassadøren sier også at ”Vi blir urolige ved misbruk av religioner som fører til unødvendige lidelser og til at flere tusen mennesker dør”. Vel, dette er ikke misbruk av religion, det er religion. Som nevnt, religioner mener at lidelse i dette livet ikke er noe som bør bekjempes.

Siden FN er demokratisk, og er organisert slik at diktaturer og demokratier er likeverdige, dvs. hvor tyranniske barbariske stater sitter på like fot med siviliserte vestlige land, betyr dette at FNs politikk må gjenspeile det som landene mener. Og når religioner er på fremmarsj vil dette også prege FNs anbefalinger.

Denne grusomme ”sex-alliansen” mellom religiøse grupper er bare enda et eksempel på at siviliserte land bør komme seg ut av FN.

Vi siterer fra vårt program:

”FN likestiller siviliserte land og tyrannier, og er derfor en umoralsk institusjon. FN-paktens paragraf 2.1 sier: «The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members». Dette prinsippet tas fullt ut på alvor, og viktige posisjoner i FN-systemet tildeles etter formelle kriterier og ikke på basis av landenes egne meritter. Sikkerhetsrådet, komiteen for menneskerettigheter, den internasjonale domstolen, o.l. har således deltagere fra de verste og mest undertrykkende regimer på kloden. FN-systemet kan ikke reformeres før denne grunnleggende likebehandling av alle land forkastes.

FNs mål er å bli en global, sosialistisk regjering, og FN arbeider målbevisst for å nå dette målet ved en langsiktig overføring av myndighet fra medlemslandene til FN. …

FNs sosiale arbeid er preget av hensiktsløse internasjonale overføringsprosjekter hvor man ikke griper fattigdomsproblemene ved roten, men tvert om styrker og sementerer de strukturene som i utgangspunktet skaper fattigdom.

FN tiltar seg myndighet til å definere hvilke kriger og konflikter som er legitime basert på rene flertallsavgjørelser i Sikkerhetsrådet. Slike avgjørelser vil i FN ikke bli basert på noen moralsk bedømmelse av de stridende parters legitimitet, og FN tar da regelmessig side med den aggressive og usiviliserte part. Spesielt gjelder dette den såkalte Midt-Østen-konflikten, som i dag primært står mellom det vestlige, demokratiske Israel og aggressive terroristorganisasjoner som Hamas og Hizbolla.

Den moralske og politiske relativismen som preger FN er utelukkende til skade for de frie nasjoner, og gir diktaturene en aksept som DLF finner totalt uakseptabel.

FN oppnår ingen av sine opprinnelige, og til dels høyverdige, mål, og sinker arbeidet med å isolere og avvikle tyranniske regimer. DLF vil derfor melde Norge ut av FN.
.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION002350000000000000000