Landbrukssubsidier

Norske skattebetalere subsidierer amerikanske ostespisere med 50 kr pr kg Jarlsbergost. Dette kom frem i en reportasje på Dagsrevyen i går. Temaet var landbrukssubsidier, og reportasjen viste blant annet at norske bønder ifølge OECD er blant verdens mest subsidierte, at bøndene får 2/3 av sine inntekter ikke fra salg av det de produserer, men fra skattebetalerne (for bønder i EU er andelen ca 1/5), og at vi har en stor overproduksjon som altså dumpes i utlandet, dvs. som selges i utlandet og hvor norske skattebetalere sørger for at de utenlandske forbrukerne slipper billigere unna enn de eller ville ha gjort.

En bonde som ble intervjuet sa at han ikke likte dette, men at man av og til måtte gjøre ting man ikke liker. Landbruksministeren sa at man ikke kunne gjøre noe med overproduksjonen: man kunne ikke slå av kua når man hadde nok melk: man kan slå av en spikermaskin når man har nok spiker, men man kan ikke slå av levende dyr når man har dekket det norske forbruket.

Hva er begrunnelsen for dette? Hva er begrunnelsen for de omfattende støtteordningene? Den enste begrunnelsen som har et snev av saklighet ved seg er at man bør ha bosetting over hele landet. Man kan godt si at det er fint at vi har et spredt bosettingsmønster, men vi mener at det er galt å tvinge folk til å være med på å opprettholde noe slikt. Vil man være med på å sørge for at det også bor folk i utkantstrøk så må man gjøre dette frivillig, dvs. vi mener at det er galt å bruke skattepenger for å sørge for at vi har bosetting også i distriktene.

En bonde som ble intervjuet sa at man iblant må gjøre ting man ikke liker. Ja, vi er enige i dette, men vi mener også at dette da må gjøres frivillig.

Landbruksministeren sa at man ikke kunne slå av kua, og at derfor var overproduksjon umulig å unngå. Det ble ikke sagt noe om at man da i stedet kunne ha færre kyr.

Uansett så er DLF for en avvikling av alle støtteordninger til landbruket. Vi vil også fjerne alle de hindringer som gjøre at driftige bønder ikke kan drive produktivt og lønnsomt. Vi vil tro at det er mange dyktige norske bønder som gjør en fantastisk jobb, men at de pga et ekstremt omfattende og komplisert regelverk ikke får gjennomført det de ønsker om å drive et godt og effektivt landbruk. Videre vil vi tro at norsk landbruk kan produsere varer av en kvalitet som man sjelden vil kunne finne produsert i andre land.

DLF er også motstander av alle former for importvern. Vi vil at nordmenn skal kunne kjøpe også landbruksvarer fra utlandet uten at de skal belegges med avgifter eller at det skal være importrestriksjoner i visse perioder for å besktytte norske produsenter . Dersom norske bønder ikke kan produsere varer som er slik at forbrukerne foretrekker disse varene fremfor det som produseres av andre så bør de legge om til annen produktiv virksomhet.

Vi vil avslutte med å sitere fra vårt program:

Primærnæringene er primært til for å produsere mat, ikke for å opprettholde et bestemt bosettingsmønster eller for å bevare tradisjoner. For å få til en effektiv verdiskapning må alle offentlige inngrep avvikles.
DLF anser ikke primærnæringer for å stå i noen særstilling i forhold til resten av næringslivet. Også her vil vi deregulere og avvikle støtteordninger på samme måte som i øvrig næringsvirksomhet. Men, siden jordbruket i en særlig stor grad er lammet av stønadsordninger og regulering, vil vi avvikle disse ordningene over en noe lenger tidsperiode, slik at bønder får tid til å omstille seg til normal næringsdrift og bort fra klienttilværelsen.

.
.
.
.
.
.
http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION001000000000000000000