Sniking

Tre unge menn står i Dagbladet stolt frem og sier at de sniker på trikken. Vi siterer fra det store oppslaget som Dagbladet gir dem: ”[De tre mennene] bedriver sniking satt i system”.

Artikkelen begynner slik: ”Hver måned legger de 250 kroner i en pott, for så å bruke trikk, buss og bane - uten billett. Blir de tatt i kontroll, vil pengene i potten dekke bota … De kaller det en sivil ulydighetsaksjon, der formålet er å oppnå en avgiftsfri, skattefinansiert kollektivtransport.”

Disse tre sier at dett er en politisk handling: ”- En politisk handling. -Sniking er et negativt ladet ord. Man sniker i kø, eller sniker seg til rette. Sniking i seg selv er ikke noe mål. Vi er ikke ute etter å komme oss unna betalingen, men ønsker at den skal foregå på en helt annen måte enn i dag, sier [en av snikerne]”.

- Det vi driver med er å gjøre sniking til en politisk handling, supplerer V...”

Vi har noe å si til dette.

Noen som sniker mener at de har rett å reise gratis med trikken. De mener nok at de som fremskaffer tilbudet – trikkeføreren, konduktøren, de som vedlikeholder trikkene, de som holder dem rene, de som organiserer og administrerer tilbudet, de som utvikler, konstruerer og produserer trikkene, osv. – skal ha lønn, men hvis de mener at de som reiser ikke skal betale så må de mene at det er andre som skal betale for deres trikkereiser. De mener altså at de skal ha rett til å la andre betale for de tilbud de benytter. Og ikke nok med det; hvis de mener at det offentlige eller ”samfunnet” skal betale så må de mene at det er helt legitimt at andre mennesker skal tvinges til å betale.

DLF synes dette er en helt forkastelig holdning, og vi tar sterk avstand fra dette. Vi mener at enhver skal betale for seg selv, og at en eventuell subsidiering må skje frivillig og ikke gjennom påtvungne skatter og avgifter.

Men det er åpenbart ikke dette som er de tre Dagblad-snikernes syn. De sier at snikingen er en politisk handling. Vel, i et demokrati kan man påvirke politikken gjennom debatt, politisk engasjement og valg. Disse personene velger da ikke å gå den legitime politiske vei, de tar seg til rette i strid med demokratisk fattede vedtak. Det de gjør er altså direkte udemokratisk. De føler seg åpenbart hevet over den vanlige debatt som folk flest slutter opp om og tar på alvor. DLF tar også sterk avstand fra dette; vil man ha politisk forandring må man benytte de åpne og legitime kanaler.

Noe som antagelig er de tre snikernes syn er at kollektivtilbudet bør være (det som ofte omtales som) gratis, dvs. det bør være slik at man fritt kan benytte det uten å betale der og da, og at det skal finansieres over skatteseddelen.

Men dette betyr at tilbudet vil bli preget av hva politikerne ønsker og hva deres foretrukne pressgrupper ønsker. Dvs. ikke av hva folk flest egentlig vil ha slik det fremkommer i deres direkte etterspørsel for egne penger. Disse tre mener åpenbart at de politikerstyrte tilbudene innen skolen, innen helsevesenet, innen barnevernet og innen NAV og mht pensjoner er så vellykkede at de vil at politikere også skal detaljstyre kollektivtrafikktilbudet. Kommentarer til dette er helt overflødig.

Videre mener de åpenbar at politikere må være egnet til å styre slikt. Ja, politikere er dyktige til noe, de er dyktig til å prate, til å komme med tomme løfter, til å bortforklare løftebrudd, til å legge skylden for alt det gale som deres vedtak fører til over på andre – alt dette er de dyktige til Hvorfor de da skal være dyktige til å styre et kollektivtrafikktilbud er noe vanskelig å forstå.

La oss før vi konkluderer også skyte inn at det er såre enkelt for kriminelle å bruke venstreorienterte ideer for å legitimere sine kriminelle handlinger: ”Jeg stjeler fra de rike fordi de har utbyttet meg og har tatt fra meg verdier som egentlig tilhører meg”, ”Jeg stjeler fordi jeg har rett til det, det er innføringen av eiendomsrette som er det egentlige tyveriet”, ”jeg kan ikke klandres fordi jeg stjeler, det er de økonomiske forhold jeg lever under som har skylden”, osv.

Og la oss still følgende hypotetiske spørsmål: Hadde Dagbladet gitt dem et like stort oppslag dersom de ikke hadde stått frem som trikkesnikere men som Dagblad-tyver? Hva hvis de hadde sagt: "Aviser bør være gratis. De bør finanseres over skatteseddelen. Vi vil derfor oppfordre alle til å stjele Dagbladet . Og vi betaler kr 250 kr i en pott for å finansiere bøtene ...".

DLF vil at kollektivtransporttilbudet - og aviser - skal fremkomme som et resultat av brukernes direkte ønsker, uten fordyrende og forsinkende påtvungne mellomledd, slik det kommer til uttrykk i brukernes direkte etterspørsel. Vi er imot alle offentlige ordninger som legger begrensinger på tilbudet, og vi er imot alle inngrep som gjør tilbudet vanskelig å gjennomføre, vi er imot alt som gjør tilbudet lite fleksibelt, og vi er imot alle ordninger som vil favorisere visse grupper – enten det er ansatte eller reisende.

DLF vil altså ha full frihet også på dette området. Og de som vil ha det motsatte av det vi er for, de som, som våre tre snikere, vil ha enda mer politikerstyring og politikerregulering enn det vi har i dag, de bør jobbe politisk innen partier eller innen andre legitime fora. Men dersom de sniker så synes vi at det er helt rettferdig at de blir tatt og straffet, og hadde vi fått som vi ville ville kr250 i potten vært alt for lite for å dekke de bøtene de vil fått; hadde vi fått som vi ville ville det blitt langt dyrere å bli tatt for sniking en gang i blant enn det er å betale for den reisen man tar.

.
.
.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2011/03/31/nyheter/kollektivtransport/innenriks/...