"- USA er konkurs"

”USA er konkurs” er overskriften NA24 benytter for å karakterisere USAs økonomiske situasjon etter at president Obama i går fremla sitt nye budsjettforslag. Selv om beskrivelsen ikke er korrekt så inneholder den en kjerne av sannhet. Men la oss først sitere fra artikkelen på E24: ”I år planlegger Barack Obama å gå med 9.666 milliarder kroner i underskudd. ..
Totalbudsjettet lyder på 3.730 milliarder dollar, eller vel 21.875 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 2,4 prosent fra i år. Det anslås at USA vil få redusert underskuddet til 1.100 milliarder dollar, noe som vil bli det fjerde året på rad med underskudd på over 1.000 milliarder dollar, ifølge Associated Press.

Det kommer også frem at underskuddet for 2011 ventes å bli rekordhøye 1.650 milliarder dollar, vel 9.666 milliarder kroner etter dagens kurs - eller omtrent tre ganger så mye som verdiene i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.

- USAs store problem er at de bruker mer penger enn de tjener, noe som gjør at de ikke engang er i stand til å selv finansiere egne investeringer.

De må i dag lånefinansiere en del av forbruket samt alle investeringer. …” (sitat slutt).

Altså: USAs myndigheter bruker mer penger på tilbud til befolkningen etc. enn det tas inn i skatter og avgifter fra den samme befolkningen.
Sagt på en annen måte: politikerne har gitt løfter om hva folk skal få hvis de stemmer på dem, og må derfor i en viss grad oppfylle disse løftene.

For å finansiere disse løftene pålegges befolkningens stadig større skatter og avgifter. Men dette er som regel ikke nok, og myndighetene må derfor ta opp lån. Og det er dette som gir underskuddene.

To ytterligere momenter til akkurat dette: lån må som regel betales tilbake, og det er ingen som gir lån til en som ikke er kredittverdig. Før eller senere må derfor dels låneopptakene stoppe opp, og dels må disse underskuddene dekkes inn igjen.

Dette betyr at underskuddene må føre til en enorm regning. Og det er størrelsen på denne regningen som får E24 til å si at ”USA er konkurs”. Hva vil det si å være konkurs?

Bokmålsordboka sier at å være konkurs er å være betalingsudyktig (”rettslig framgangsmåte der boet til en betalingsudyktig blir beslaglagt og realisert ”), dvs. å ikke kunne betale sine regninger. Men kan en stat bli betalingsudyktig? En person eller et firma kan godt bli betalingsudyktig, man en stat? Hva er det som er forskjellig fra en stat og alle andre institusjoner?

Jo, en stat, slik alle stater er organisert i dag, lager sine egne penger (dvs. det er en sentralbank reelt sett styrt av staten som styrer pengene). Hvis staten har stor gjeld kan den bare redusere verdien på pengene den utseder, og så kan den derved lett betale all sin gjeld.

Hva fører dette til? Jo, en reduksjon av verdien på pengen fører til at alle ting blir dyrere (at prisen i dollar eller kroner blir høyere: en ting som før kostet 1 dollar vil senere koste f.eks. 5 dollar). Når staten bestemmer seg for å redusere verdien av sin pengeenhet vil dette altså føre til at alle opplever at det de kjøper blir dyrere (og at verdien av oppsparte midler vil synke, og at økonomisk langtidsplanlegging blir vanskeligere).

La oss før vi avslutter si hva som USAs myndigheter bør gjøre: de bør redusere offentlige utgifter, de bør sørge for at verdien av dollaren blir sterk og stabil, de bør redusere skatter og avgifter, og de bør privatisere alle offentlige oppgaver (unntatt politi, rettsapparat og det militære).

Men hva med den enorrne gjelden? Det offentlige kan skaffe inntekter ved å selge sine eiendommer, for eksempel de store uberørte områdene som binder opp enorm kapital og som gir små eller ingen inntekter.

Det siste myndighetene bør gjøre er å øke sitt forbruk (ofte helt feilaktig kalt investeringer) og å øke skatter og avgifter. Gjør den det vil problemene bare bli enda større, dette fordi slike tiltak alltid legger hindringer i veien for verdiskapning, og det er denne som utgjør velstanden.

Vi må nok dessverre regne med at myndighetene kommer til å gjøre alt som er galt, og lite av det som er riktig. Den vil søke skatter og avgifter, den vil øke mengden reguleringer, og den vil svekke dollarens verdi. Men dette vil føre til at de problemene vi nå ser litt av – prisstigning, arbeidsløshet, stagnasjon - bare vil bli verre i tiden fremover.
.
.
.
.
.

http://www.na24.no/article3090237.ece