Skadelige miljøtiltak

I de siste årene er det satt i verk et meget stort antall miljøtiltak, og det ser ut til at svært mange av dem har motsatt effekt av intensjonen, de er rett og slett skadelige.

Sist ute på den lange listen er ”miljøammunisjonene” som Forsvaret innførte for noen år siden. Vi siterer fra Dagbladet:

”Som Dagbladet avslørte i 2009 får soldatene helseplager av den nye miljøvennlige ammunisjonen. Selv om flere tiltak ble iverksatt, som bedre lufting av lukkede skytebaner, lavere skytefrekvens og oftere pauser under skyting, viser det seg at helseproblemene bare øker i omfang.”

Så et miljøtiltak fører til helseplager. Men dette er ikke det eneste som miljøbevegelsen har fått i stand og som har negative konsekvenser for helse og liv.

Et annet relativt ferskt eksempel er bioetanol. For et års tid siden var det oppslag i media om at etanolen førte til at de som brukte den i sine motorer ble kvalme og fikk andre plager.

Det første eksempel av denne typen var innføringen av resirkulert papir til bruk i bla. kopimaskiner. Dette papiret var altså laget av brukt papir, og var da av dårligere kvalitet enn de papiret som ikke var resirkulert, dvs. papir som var laget rett fra trær, for å si det slik. Dette resirkulerte papiret førte til mye støv, og dette ga luftveisproblemer til enkelte av de som brukte det. Støvet fra papiret førte også til at kopimaskiner gikk i stå og reparatør måttet tilkalles for å rense maskinen.

Det virker som om mange miljøtiltak innføres i samsvar med prinsippet "fools rush in where angels fear to tread", dvs. de innføres av udugelige og unnvikende politikere for å tilfredsstille kunnskapsløse pressgrupper.

La oss også ha nevnt at de enorme tiltak, bla. store avgifter, som er satt i verk for å begrense den fiktive menneskeskapte globale oppvarmingen fører til en kolossal reduksjon av velstanden, noe som også har konsekvenser for folks helse.

Vi i DLF er selvsagt imot forurensning, dvs. vi mener at det ikke skal være tillatt å forurense luft og vann og jord, og vi vil at alt vi inntar skal være trygt å benytte. Men en rekke miljøtiltak har andre formål enn disse, og dem er vi sterkt imot.

Dessverre viser det seg at mye av det miljøbevegelsen går inn for bare er skadelig, og vi håper at miljøbevegelsens innflydelse snart er over. Om ikke annet så burde den kalde perioden vi nå er inne i føre til at de feilaktige påstandene om menneskeskapt global oppvarming forsvinner fra den vanlige debatt, og at alle tiltak som er innført med global oppvarming som påskudd blir fjernet.

.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/01/20/nyheter/forsvaret/forsvarspolitikk/si...

http://www.tu.no/miljo/article270156.ece