Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer årets siste nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel som tar for seg Hamas’ charter, og viser at Hamas ikke er en frigjøringsbevegelse, men en terroristorganisasjon som har som mål å erstatte det demokratiske Israel med et sharia-regime. Artikkelen er skrevet av Erik Olsen, og den er et utdrag fra hans kommende bok om Hamas’ charter.

Leseren vil også finne to artikler av Johan Tamny. Tamny er en av de mest innsiktsfulle av de som kommenterer økonomiske spørsmål i dag. Artiklene er valgt ut og oversatt av Petter Sandstad.

Bladet inneholder også det innlegg som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på årets landsmøte, et innlegg som tok for seg den vesentlige forskjellen mellom DLF og de andre partiene.

Videre finner man et par av de nyhetskommentarene som er blitt ble publisert her på stemDLF.no, og minneord for Knut Mønnesland, som nylig gikk bort. Mønnesland var den av LIBERALs skribenter som hadde flest artikler på trykk i bladet.

Bladet er i disse dager sendt til alle medlemmer som er à jour med medlemskontingenten.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.