Første skritt tilbake

Helt siden ”menneskeskapt global oppvarming” ble en sak for omtrent 20 år siden har vi i liberalistmiljøet visst at dette var en sak som ikke hadde noe holdbart videnskapelig grunnlag, og at påstanden ble brukt som påskudd for å øke politikernes makt.

Dette har vi altså hevdet i 20 år, og i den tiden har etablerte miljøer sammenlignet oss med ”holocaustfornektere” (var det Erik Solheim?) eller sagt at det er umoralsk å betvile påstandene om menneskeskapt global oppvarming (Gro Harlem Brundtland). Inkompetente personer har tjent seg søkkrike og blitt belønnet med alt fra Oscars til Grammys og Nobelpris for å lage propagandafilmer om den globale oppvaringen (Al Gore). Dagbladet brukte til og med overskriften ”klimabøller” om enkelte videnskapsmenn, ansatt ved store universiteter i USA og mangeårige eksperter på klima, som hevdet at solen var den viktigste faktor som styrte klimaet.

For noen måneder siden ble en rekke interne e-mailer mellom de mest aktive av de forskere (her burde vel dette ordet stått i anførselstegn) som påstod at vi hadde en menneskeskapt global oppvarming, lekket – saken fikk navnet Climategate, og den viste at forskernes påstander var uholdbare, at forskerne jukset med data, at de stengte ute de som hadde andre meninger enn dem selv, osv.

Nå har en granskningskommisjon undersøkt FNs klimapanel, som har vært den viktigste pådriver i påstandene om menneskeskapt global oppvarming, og vi siterer fra Aftenpostens omtale av saken.

”Granskere ber klimapanelsjekke fakta bedre. Klimapanelet varslet feil om disse isbreene [dette er en billedtekst], Lite selvkritikk, Ban Ki-moon [FNs generalsekretær] ber om reformer”.

Videre: ”Skarp kritikk av FNs klimapanel”. ”Det er nødvendig med en dyptgripende reform av FNs klimapanel, mener gruppen som har gransket panelet.

Dårlig kildekritikk, manglende muligheter for å ettergå forfatternes konklusjoner og for dårlig tilgang til bakgrunnsmateriale er blant svakhetene i FNs klimapanel. Det kommer frem i en fersk evalueringsrapport, som også konkluderer med at kvalitetssikringen i enkelte tilfeller har vært for dårlig.

- Denne prosessen er et fundamentalt steg for å sikre kvaliteten på rapportene, heter det i rapporten som ble lagt frem av evalueringsgruppen i dag.

FNs Klimapanel (IPCC) har blitt beskyldt for flere feil i sine omfattende rapporter om klimaendringene. For å kvalitetssikre opplysningene ba Klimapanelet og FN i mars forskere ved InterAcademy Council gå gjennom klimapanelets arbeid.

Det skjedde etter at panelet fikk kritikk for flere feil i klimarapporten fra 2007. Rapporten er på rundt 3000 sider, og skrevet med hjelp fra tusenvis av forskere fra hele verden. Selve klimapanel har få ansatte, og mangler kapasitet til å gå gjennom eventuell feil.

Blant feilene som dukket opp i 2007-rapporten var opplysningen om at isbreene i Himalaya kom til å smelte innen 2035.

Klimapanelet har tidligere innrømmet at opplysningen ikke hadde vitenskapelig grunnlag.

Evalueringsgruppen mener også at datamaterialet som danner grunnlaget for konklusjonene bør gjøres tilgjengelig for kritikerne.
- Dårlig tilgang til data gjør det vanskelig for brukerne å sjekke kvaliteten på datamaterialet som blir brukt og verifisere konklusjonen som blir trukket, heter det i rapporten.

Den ferske rapporten tar ikke stilling til Klimapanelets hovedpåstand – at klimaendringene er menneskeskapte – men anbefaler likevel klimapanelet en rekke endringer.

Blant totalt 21 anbefalinger er disse:

■Klimapanelet bør bruke flere forskere fra utviklingsland.

■Det bør gjøres klart i rapporten hvordan forskerne kom frem til sine konklusjoner, særlig når det gjelder fremskrivninger om hvordan klimaet vil utvikle seg i fremtiden.

■Panelet bør være åpnere om hvem som blir valgt ut til å bidra.

■Hovedforfatterne bør være klarere på at flere vitenskapelige synspunkter er vurdert, og at godt dokumenterte alternative syn er gjennomgått.

■Kildekritikken bør bli bedre. Panelet bør ha klarere retningslinjer for hvilken informasjon som skal brukes, spesielt upublisert, vitenskapelig materiale.” (sitat slutt).

Vi hevdet i vår overskrift at dette var et første skritt tilbake.

Man bør legge merke til at artikkelen kun handler om klimapanelets arbeidsmetoder, og ikke handler om hvorvidt påstanden om menneskeskapt global oppvarming er holdbar eller ikke. Så flere skritt i dette tilbaketoget vil komme etter hvert.

Men etter dette vil man ikke lenger ødelegge sin akademiske karriere dersom man kritiserer klimapanelet og påstanden om menneskeskapt global oppvarming, og da vil flere seriøse forskere komme på banen. Disse vil hevde at klimaet skifter naturlig, at det har gjort det hele tiden, at det er solen som har størst påvirkning på klimaet, og at den påvirkning vi mennesker har på klimaet er svært liten.

Ingen klimatiltak, ingen klimaavgifter, ingen begrensinger på individuell frihet med klima som påskudd er derfor velbegrunnet eller holdbare.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/klima/article3789413.ece

http://www.aftenposten.no/klima/article3789413.ece