Hvorfor enveiskjøring?

”… den fremmedkulturelle har forkjørsrett mens nordmannen får beskjed om å vise toleranse.” Dette er hovedpunktet i en artikkel av Hanne Nabintu Herland på verdidebatt.no.

Vi tar med noen sitater til fra artikkelen:

”Multikulturalismen innebærer således en apartheidlignende forskjellsbehandling som er blitt en oppskrift på enveistoleranse og kulturell selvutslettelse: den fremmedkulturelle har forkjørsrett mens nordmannen får beskjed om å vise toleranse. Vi er ikke likeverdige. Det er avgjørende for fremtidens Norge at likeverdsprinsippet blir gjeldende slik at mennesker evalueres på universell basis ut fra personlige kvalifikasjoner, utdannelse og arbeidsvilje heller enn dagens feilfokus på rase- og religionstilhørighet. Sosiale stønader bør blant annet kun tilfalle statsborgere.

I den grad dette vil vedvare, vil islam påvirke norsk samfunnsliv tilsvarende sterkt. Det er ikke flere enn 70.000 muslimer i Norge i 2007, dvs. under 2 % av befolkningen ifølge tall fra SSB. Sett i lys av kirkens 3.5 millioner er det prosentvis betydelig hvor aktive muslimer er i opinionsdanningen for samfunnets konservative verdier. Allerede i 2008 godkjente England egne muslimske domstoler som skal dømme i sivilrettslige saker og her idømmes langt strengere straffer for eksempelvis utroskap. Slik åpnes det således for at flere rettssystemer fungerer parallelt

Hege Storhaug i Human Rights Services påpeker at en by som Oslo vil ha en overvekt av ikke-vestlige innflyttere innen 2029. Sannsynligvis har hun rett. Allerede i dag har Norge over 10 % innvandrere ifølge SSB. Hovedutfordringen er derimot ikke selve innvandringen, men hvordan nordmenn selv vil velge å håndtere den i fremtiden

Professor Nina Witoszek ved Universitetet i Oslo påpeker i den forbindelse noe essensielt i Verdens Beste Land: Det er ikke er islam som truer Norge, men det liberale samfunnets begunstigede – disse kyklopene som kjemper for en verdirelativ multikulturalisme som tilbyr ikke-vestlige innflyttere rollen som sosialklienter istedenfor å behandle dem som borgere, som serverer selvutslettende norsk kultur i en kjedelig hvit saus av toleranse og respekt som bare leder dypere inn i elendigheten.” (sitat slutt)

Hvorfor er det slik st vi i Vesten (det som omtales handler ikke bare om Norge, men omfatter også alle andre land i Vest-Europa og Nord-Amerika) er så ettergivende overfor islams økende innflydelse?

Mennesker, og derfor også kulturer, styres av ideer, av grunnleggende filosofiske ideer som er akseptert i befolkningen. Disse ideene sier noe bestemt, og folk flest handler nærmest automatisk i samsvar med disse. I dette tilfellet er det snakk om ideer innen etikk. Folk handler i det store og hele (i hvert fall når det gjelder de store viktige spørsmål) i samsvar med de grunnholdninger de bekjenner seg til. Og hvilke grunnholdninger er dette?

La oss gi ordet til den person som har hatt største innflydelse på den etikken som alle i Vesten anser som et udiskutabelt ideal, Jesus.

”Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.» (Matt 5,39-41.

Videre er egoisme – det syn at man har rett til å leve sitt liv slik man selv ønsker såfremt man ikke initierer tvang mot andre mennesker, dvs. så lenge man ikke driver tyveri, svindel, lureri, bruker vold mot andre, etc.) – ansett som en grovt umoralsk holdning.

Idealet er altså slik at man skal gi avkall på sine egne verdier til fordel for andre; det er dette som er altruisme, og at man ikke skal kjempe for å beholde sine egne verdier - å holde fast på sitt eget er jo egoisme, og egoisme er jo betraktet som den aller største synd.

Når dette er grunnholdningene så er det opplagt at det må gå slik det går i dag. Da er det opplagt at vi i Vesten gir etter, og det gjør vi selv om de andre krever og krever: det som er moralsk er jo å gi. Det er umoralsk å forsøke å beholde sitt eget, og da må det bli slik..

Så lenge altruismen dominerer og så lenge egoismen er ansett som en stor synd, vil Vesten bare fortsette å gi etter overfor alle som kommer og krever.

Skal vi handle annerledes overfor de som kommer for å overta det samfunn vi har må altruismen forkastes og egoismen må bli et allment akseptert ideal. Inntil dette skjer vil tiden fremover være ikke bare en enveiskjøring, men en overkjøring av det frie Vesten. Det ideal som dominerer er altruisme/selvoppofrelse, og den ”enveistoleranse og kulturell selvutslettelse” vi opplever er selvoppofrelse i praksis.

Frihet, sivilisasjon og velstand er kun mulig å opprettholde dersom rasjonalitet og rasjonell egoisme er dominerende grunnholdninger. Det er fordi oppslutningen om disse i dag er så liten av det går som det går.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread36459/