Lover og ulover

”Fritt frem for naskere og tyver i butikkene. Butikkeiere rundstjeles - politiet henlegger" (Aftenposten, http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3244972.ece )

”42 menn bøtelagt for sexkjøp i Oslo” (Dagbladet http://www.dagbladet.no/2009/06/30/nyheter/innenriks/prostitusjon/6970720/ )

I det ene eksempelet bruker politiet store ressurser for å straffe personer som har sex på betingelser som staten ikke liker, i det andre tilfellet henlegger politiet saker som handler om folk som stjeler i stort omfang fra butikker.

Utgangspunktet er to typer lover; den ene typen handler om å beskytte oss mot kriminalitet (dvs. lover som inneholder presise formuleringer av hva som er krenkelser av individers frihet, samt regler for etterforskning, domfellelse, straff, etc.), mens den andre typen lover gir oss råd om hvordan vi bør oppføre oss: i dette tilfellet handler det om at vi ikke skal betale for sex. Det finnes en rekke lover av denne ”rådgivende” typen: at man ikke skal røyke inne i restauranter og kafeer, at man ikke skal bruke medisiner som staten ikke har godkjent, at man ikke skal bruke visse rusmidler, at man ikke skal ha feil kjønnsfordeling i styret i et AS, osv.

Frostatingsloven skiller mellom lover og ulover, og sier klokt at ”med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes”. De som formulerte Frostatingsloven forsto til en viss grad at ulover, lover som ikke handler om å beskytte individers frihet (dette er dog en moderne, kanskje u-historisk, tolkning) er nyttige, de bygger landet, og at ulover, lover som har andre formål, de er skadelige, de øder landet.

At det er slik ser vi i de to eksemplene vi nevnte innledningsvis; politiet bruker ingen ressurser på å straffe de som begår reelle krenkelser av personers eiendom, men de bruker store ressurser på å straffe folk som har sex på betingelser et flertall av politikerne ikke liker.

Vi kunne gitt enda flere eksempler, men hovedpoenget er at reelle forbrytelser, spesielt tyverier, i dag blir ignorert av politiet. Dette fører til at folk føler seg utrygge, at de er redde for å reise hjemmefra på ferie i frykt for å møte et robbet hus når de kommer hjem, og for å gå på jobben hvis de jobber i butikk eller kiosk. Det fører også til at både forsikringer og alle varer i butikkene blir dyrere - det er kundene som må dekke inn tap pga. tyverier, og de må dekke utgifter til vakthold, alarmer, og sikkerhetsporter.

Men i stedet for å bruke politiets ressurser på å stoppe dette foretrekker politikere å bruke politiets resurser på å ta folk som har sex, folk som spiller kort om penger, folk som bruker rusmidler staten ikke har godkjent, osv.

Vi i DLF synes dette er skandaløst. Vi mener at enhver har rett til å føle trygghet, dvs. har rett til å ikke bli krenket med vold og tvang, dette betyr at vi mener at de som initierer vold og tvang bør idømmes lange fengselsstraffer. Vi mener også at den andre typen lovbrudd, handlinger som er brudd på ulover, ikke burde vært straffbare i det hele tatt.

Vi i DLF er dog alene om dette synet. De andre partene er alle (FrP i noe mindre grad enn de andre) med på at en rekke helt fredelige handlinger skal være straffbare.

Når man benytter lover for å forsøke å få folk til å oppføre seg på en bestemt måte så betyr dette nødvendigvis at betydelige mengder reell kriminalitet blir ignorert, og at store ressurser blir brukt på om ikke barneoppdragelse så i hvert fall voksenoppdragelse; ”ikke betal for sex med kontanter, ikke røyk inne, ikke røyk hasj, ikke valg bare menn eller bare kvinner til styret i ASet, ikke bruk medisiner som staten ikke har godkjent, osv.” Det burde være opplagt at slike ting har liten effekt og egentlig er skadelige, de fører bla. til reduser respekt for lov og rett.

DLF vi altså ha det annerledes. Vi vil avvikle alle ulover; lover er /burde være til kun for å beskytte oss mot kriminelle handlinger og intet annet, og de som begår slike bør straffes strengt. Lover skal ikke brukes til oppdragelse, og de som krenker dages ulover bør ikke straffes i det hele tatt.

Men så lenge dagens regime råder vil vi få mer og mer kriminalitet. Vil du ha en endring? Stem på DLF. Alt annet vil bare gjøre vondt verre.