Stadige innskrenkelser av friheten

Friheten blir stadig mindre: skattene og avgiftene øker, næringsvirksomheten blir i stadig større grad underlagt offentlige reguleringer, mengden lover, forordninger og forskrifter blir flere, antall offentlig ansatte øker, osv. Men det verste inngrepet i den enkeltes frihet er verneplikten.

I en ordning med verneplikt må alle unge menn avtjene et år i kongens klær, som det heter. (Lengdene av tjenesten varierer med våpengren, og tjenestetiden i sjøforsvaret og luftforsvaret var lenger enn tjenestesiden i det vanlige landbaserte forsvaret.)

For noen tiår siden var det slik at praktisk talt alle unge menn avtjente verneplikt, unntatt noe få som slapp unna pga helse, og noen få som nektet på prinsipielt grunnlag og som ble tvunget til å avtjene sin verneplikt i fengsel. Det var også noen få som slapp militærtjeneste av samvittighetsgrunner og som ble sivilarbeidere.

I de siste årene har stadig flere sluppet å avtjene verneplikt. Men nylig skjedde det noe som innebærer en kraftig utvidelse av verneplikten, dvs. det skjedde noe som innebærer at praktisk talt alle unge, både kvinner og menn, vil måtte bruke ett år av sitt liv på verneplikt eller noe lignende.

Vi siterer fra en artikkel i VG: ”Kvinner må møte til sesjon. Stortinget går inn for at det skal innføres sesjonsplikt for kvinner. Det betyr at alle må møte opp til sesjon.

- Jeg er både stolt og fornøyd med at Stortinget nå går inn for at det skal innføres sesjonsplikt for kvinner. Hittil har det vært opp til den enkelte kvinne om hun vil møte på sesjon eller ikke. Jeg håper at endringen av Vernepliktsloven vil være med å styrke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret fordi det er viktig at begge kjønn rekrutteres, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne Signe Øye.

Alle medlemmene i forsvarskomiteen går inn for sesjonsplikten. Komiteen avga enstemmig innstilling i saken torsdag [28/5] formiddag.

Øye sier at sesjonsplikten er et skritt på veien mot verneplikt for begge kjønn, som hun personlig går inn for.

- Ved at vi nå går inn for sesjonsplikt for kvinner når vi hele ungdomskull med informasjon om Forsvaret. Dette kan være med å øke interessen og andelen av kvinner i Forsvaret, sier hun.”

DLF er ikke overrasket over at Ap går inn for dette, men det er da andre partier i forsvarskomiteen, partier som burde ha forsvart kvinners frihet. Men det gjorde de ikke. Som VG sa var innstillingen enstemmig - både Høyre og FrP gikk altså reelt sett inn for kvinnelig verneplikt.

Vi siterer videre fra VG: ”Frps forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width sier at tanken om sesjon for kvinner har vokst frem i takt med likestilling ellers i samfunnet.

… Per Ove Width (Frp) er enig med Øye i at det er for få kvinner i Forsvaret, og at det går i retning verneplikt for begge kjønn.

- Ja, det kan bli tvungen verneplikt for kvinner. Dette er noe partiene må se mer på, sier Width.

Personlig mener han at kvinner bør ha verneplikt.

- I utgangspunktet ser jeg ingen forskjell på kvinner og menn, sier Width til VG Nett.” (sitat slutt).

Vi er absolutt enige i prinsippet om likestilling, men dette skulle ikke innebære at kvinners frihet blir redusert, det burde innebære at menns frihet blir øket. DLF mener mao. at det riktige skritt ville være å la også menn slippe verneplikt.

Vi synes denne utviklingen er ille. At frihet er ujevnt fordelt benyttes som påskudd ikke til å øke friheten for de som har liten frihet, det brukes til å redusere friheten for de som fortsatt har den.

Vi frykter at dette er et skritt på en vei som innebærer at staten i større grad vil benytte innbyggerne til ulike typer samfunnstjeneste, noe vi i DLF tar sterkt avstand fra

Vi er tilhengere av full individuell frihet, og vi mener derfor at ethvert menneske skal ha full rett til å bestemme over sin kropp, sin inntekt, og sin eiendom - vi mener kort sagt at enhver skal ha full rett til å bestemme over sitt eget liv.

Dessverre går utviklingen i motsatt retning av det vi ønsker. Vi opplever stadige innskrenkelser av den individuelle frihet. Ut i fra det som nylig skjedde i Forsvarskomiteen ser det også ut til at vi i DLF står helt alene som forsvarer av individuell frihet.