”Broene forfaller”

”Broene forfaller” forteller Teknisk Ukeblad i dag: ”Vedlikeholdet er så forsømt at tilstanden er ute av kontroll” leser vi på side 44 i nr 18/09. ”Vel 16 000 broer på riks- og fylkesveiene må vedlikeholdes for nærmere fire milliarder kroner, ifølge tall fra Statens vegvesen …”. ” … det verste er at forfallet ikke er synlig for bilistene ... Vi må kunne stole på at betongelementer og stålkonstruksjoner holder, og da er det skummelt å vite at Statens vegvesen allerede for fire-fem år siden registrerte et vedlikeholdsbehov på nesten fire milliarder kroner”. Den som sier dette er Virild Femoen, leder for Opplysningsrådet for Veitrafikken”.

Artikkelen i TU handler kun om broer, men akkurat de samme problemene finnes, og kanskje i enda støre grad, for veitunnelene i Norge. Alt for ofte skjer det at noe faller ned fra taket i en tunnel, en tunnel som er for dårlig laget eller for dårlig vedlikeholdt. Mao. det er dessverre langt farligere å kjøre bil på norske veier enn det burde være.

Hvorfor er det blitt slik? Jo, kort sagt fordi politikerne, som bevilger penger til bygging og vedlikehold av vei, i for stor grad foretrekker å bruke penger der hvor de selv vil få oppmerksomhet og omtale og ikke der hvor de får liten eller ingen oppmerksomhet. Mao. de vil heller bevilge penger til noe nytt - en ny bro eller en ny tunnel - som kan gi dem oppslag i avisen, enn å bevilge penger til vedlikehold, noe som ikke fører til nyhetsoppslag.

Slik er det med det meste det offentlige gjør: det er forfall på alle områder, og grunnen er at incentivene politikerne har når de skal bruke penger på de utallige oppgaver de har påtatt seg er helt feil i forhold til å utnytte ressursene på en mest mulig nyttig og økonomisk måte.

Det er opplagt at veier, inkludert tunneler og broer, burde vedlikeholdes slik at det er trygge. Når det som nå er snakk om at vedlikeholdsetterslep på fire milliarder kroner, så er noe alvorlig galt.

Vi vil også nevne er annet poeng: når det skjer en ulykke pga dårlig vedlikehold/dårlig konstruksjon av dagens veinett, så blir aldri noen holdt juridisk ansvarlig for det som er skjedd. I det offentlige er det aldri noen som stilles til ansvar for forsømmelser og unnlatelser.

Hvordan bør det da være? Vi mener at også veier bør være private – de bør bygges av private og de bør drives av private og de bør vedlikeholdes av de som eier dem. De bør betales av den enkelte som bruker dem – den enkelte bør, i stedet for som i dag å betale enorme beløp til det offentlige, betale for bruk av veien. (Følgende tall varierer i ulike kilder, men vi har sett opplysninger som går ut på at bilistene i avgifter på kjøp/bruk av bil og bensin og lignende betaler ca 40 milliarder mer til det offentlige enn det offentlige bruker på vei, etc.) Vi ønsker altså at veier skal være private, at den enkelte bruker skal betale for veien, og at alle avgifter til det offentlige på bil og bensin etc. skal falle bort.

Dersom veier er private vil brukerne - ulike typer bilister inkludert de som frakter gods – kunne kreve at veien er i god stand, og dersom det skjer en ulykke pga forsømmelse av veieierens side vil noen bli holdt ansvarlig for det – dette vil presse veieierne til å holde sin vei i god stand.

Vi mener at private vier finansiert av brukerne direkte vil føre til langt bedre veier, til langt færre ulykker, til at bilistene sparer penger i forhold til i dag, og til langt større tilfredshet blant alle trafikanter