Skattejakt

"Skattejakt i villastrøk" sto det med krigstyper på forsiden av Aftenposten sist lørdag. Og hva slags skattejakt er det snakk om? De som bedriver skattejakten er utsendinger fra Skatteetaten, og de "kjører rundt i villaveiene på utkikk etter hjem hvor det ser ut til å foregå oppussing".

Så hvis man pusser opp sitt hus får man besøk av myndighetene som skal sjekke om det som foregår er kriminelt. Så langt er altså velferdsstaten kommet. Noe så uskyldig og nyttig og normalt som oppussing gjør at myndighetene undersøker om man er en kriminell.

Aftenposten forteller at "på tre dager denne uken sjekket [skatteetatens inspektører] 540 håndverkere ..., og avdekket skattepliktig inntekt for mellom 10 og 15 millioner kroner, og 2-3 millioner momskroner".

Det ser altså ut til at et meget stort antall huseiere og håndverkere ikke følger gjeldende lover og regler mht skatt, mva, o.l. Mao., ifølge dagens lover og regler er et stort antall vanlige mennesker blitt lovbrytere, altså kriminelle, og dette i forbindelse med noe så nyttig og godt som oppussing av hus!

DLF er tilhengere av at lovene skal følges. Men dette betyr ikke at vi betrakter alle dagens lover som gode og nyttige. Når det finnes lover som svært mange mennesker bryter, så betyr dette sannsynligvis at det er noe galt med lovene.

Lover bør være slik at de beskytter oss mot kriminelle, dvs. mot personer som initierer tvang mot oss/krenker våre rettigheter. Slike lover er legitime. Men i dag finnes det en rekke lover som har andre oppgaver enn å beskytte oss mot kriminelle, og vi mener at disse er umoralske og illegitime. Vi er ikke for at man skal bryte disse lovene, men vi er for at disse lovene skal avvikles.

Slike lover - lover som ikke har som formål å beskytte individers rettigheter - er skadelige, fordi mange vil betrakte dem som urettferdige og urimelige, og derfor bryte dem (slik de huseierne og håndverkerne som Aftenposten skrev om gjør). Når mange vanlige mennesker bryter slike lover, vil det redusere respekten for lov og rett, og dette vil føre til en redusert respekt for de legitime lovene, de som beskytter oss mot kriminelle. Dette fører igjen til at vi blir utsatt for enda mer reell kriminalitet, noe som er svært ødeleggende for de stadig flere som rammes. Som det så klokt heter i Frostatingsloven, "med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Lover som beskytter individers rettigheter er nødvendige, lover som har andre formål enn dette er ulover og er svært skadelige.

Slike dårlige og svært skadelige lover er et resultat av velferdsstaten. Velferdsstaten innebærer nødvendigvis at staten tar på seg stadig flere oppgaver, og derfor trenger den stadig mer penger. Derfor vil skattesatsene i det store og hele øke (og skattegrunnlaget vil stadig utvides), og siden økede skatter fører til at flere og flere forsøker å lure seg unna, vil staten i stadig større grad forsøke å ta unnalurerne. Så vi er på vei ikke bare inn i et samfunn med et stadig mer ødeleggende skattesystem, vi er på vei inn i et samfunn hvor eksempelvis alle som pusser opp blir mistenkt for å være kriminelle, vi er på vei inn i et angiversamfunn, et samfunn hvor alle mistenker alle for å ha unndratt noen kroner fra beskatning til "fellesskapet" .

Vårt syn er at staten ikke har noen rett til å tvangsmessig beskatte folk. Det man tjener tilhører en selv, og man bør ha full rett til å disponere det som man måtte ønske, inkludert til å betale håndverkere for å pusse opp sitt hus, uten at andre har noe med hva man bruker sine penger til.