Oljeboring i nord

Heldigvis ser det ut til at miljøbevegelsen, SV & co. går på et nederlag mht spørsmålet om oljeboring i områdene utenfor Nord-Norge. Alt tyder nå på at det blir en vesentlig oljeutvinningsvirksomhet i nordområdene i løpet av noen år, og at de små seire som miljøbevegelsen nå innkasserer kun er utsettelser.

Vi synes at slik oljeutvinning er bra. Energi er en god ting. Energi er det som får våre biler til å gå, våre hus til å bli varmet opp, våre musikkanlegg til å spille musikk, våre datamaskiner til å ha kontakt med hel verden, våre mobiltelefoner til å være et viktig kontaktledd med venner fjern og nær, våre TVer til å vise alt mulig rart, osv. (Ja, det er iblant nødvendig å minne om hva energi brukes til.)

Når den sikreste og reneste form for energiproduksjon - atomkraft - i praksis er forbudt i Norge, anser vi oljeutvinning som et godt alternativ. Det er bra at statlige hindringer for energiproduksjon nå ser ut til å bli redusert.

Som kjent har SV vært imot slik oljeutvinning i nordområdene, men siden oljeutvinning i nord vil gi en kraftig øket velstand i fæørste omgang for befolkningen der, er også SVere i de nordligste fylkene nå blitt tilhengere av oljeutvinning.

Men har ikke SV, miljøbevegelsen & co et godt argument: miljøhensyn? Ne, de har ikke det. Og heldigvis besvarte to fagfolk noen av miljøbevegelsens påstander i Aftenposten 28/3.

Her siterer vi hva fagfolkene sier på noen av de punktene som oljeboringsmotstanderne har tatt opp:

"Det er derfor uheldig at Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning, sier: "Vi kan ikke si hva konsekvensene blir av hverken store oljeutslipp eller små daglige uhell". Dette er ikke riktig. Vi har meget god kunnskap om effektene av små og store oljeutslipp, og de har ikke ført til utryddelse av arter. Det viser seg også at naturen har evne til å rekolonisere områdene meget raskt.

Vi har boret 62 hull i Barentshavet uten store ulykker, og det finnes ingen data om negative effekter av utslipp på livet i Barentshavet. Dette betyr ikke at det ikke er behov for mer forskning, men vi må ikke undervurdere den kunnskap vi har nå når vi skal fatte beslutninger.

Fossheim [fra Bellona] påstår at "Arktiske næringskjeder er korte". Dette er ikke tilfelle. Arktiske næringskjeder er kompliserte, og det finnes også en artsrik isflora og isfauna som ikke finnes i isfritt hav. Bunnfaunaen i Barentshavet har mange flere arter enn i Nordsjøen. Undersøkelser av næringskjeder i høy-arktiske områder med bruk av ä13C viser 5 trofiske nivåer som er helt vanlig for marine økosystemer.

Hun hevder også at giftstoffer oppkonsentreres hurtigere "i slike korte, enkle næringskjeder", uten å nevne hvilke giftstoffer fra olje det her er tale om. Oppkonsentrasjonen av giftstoffer i næringskjedene i Arktisk skyldes ikke korte næringskjeder, men det atmosfæriske sirkulasjonssystem (Hadley sirkulasjonssystemet) som bringer forurensningsstoffer (for eksempel organiske klorforbindelser) fra tropiske og tempererte strøk til arktiske områder. Dette har intet å gjøre med oljeindustrien!

Fossheim sier også at kalde og mørke havområder har lav nedbrytningsrate av giftstoffer. Dette er også feil." (Sitat slutt fra Aftenposten.)

Så vi ser frem til oljeutvinningen i nord og alle de fordeler som dette vil medføre, både for befolkningen i nord og for alle andre.