"Rå kapitalisme"?

Igjen skrives det om Union-saken i avisene, og eiernes ønske om å legge ned bedriften fordi de vurderer den som ulønnsom på sikt blir kritisert av en rekke politikere som kun har en ting til felles: disse politikerne har ingen innsikt i hvor effektivt og nyttig et fritt marked fungerer.

Vi har flere ganger tidligere kommentert denne saken, og vi vil ikke gå inn på detaljene her, her skal vi kun ta for oss det som stortingsrepresentant for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen sier ifølge Dagbladet i dag:

"- Saken synliggjør den rå, ansiktsløse kapitalismen som krever stadig bedre resultater. Her gjelder det å legge ned en lønnsom bedrift for å regulere markedet. Norske Skog ser ut til at de er i ferd med å fase seg ut av Norge, raser Lundteigen.

Så langt ser det altså ut som det går mot nedlegging av Union når bedriftsforsamlingen trer sammen i morgen. Lundteigen slår fast at siste ord likevel ikke er sagt.

- Hvis dagens eiere ikke vil drive videre, må vi sikre et annet eierskap. Vi skal ikke begynne å eksportere rundtømmer fra Norge, vi skal drive treforedling her i landet." (Sitat slutt fra Dagbladet.)

Bør man fortsette å produsere noe det ikke er behov for? Burde man for 20 år siden ha fortsatt å produser skrivemaskiner? Burde man for 20 år siden ha fortsatt å produsere grammofonplater av vinyl? Burde man for 100 år siden ha produsert hestekjerrer i samme omfang som tidligere (i håp om at automobilen kun ville bli et leketøy for de rike)?

Som, man ser er det slik at folks ønsker og behov forandrer seg, og da bør produksjonsapparatet rette seg etter dette. Det eierne gjør er å være obs på nye trender, og så omstiller de produksjonen etter dette. Dvs. det er dette de gode eierne gjør, de som klarer å lede sine bedrifter slik at de tjener penger over tid.

Eierne av Union har vurdert det som fabrikken i Skien kan gjøre - å produsere avis- eller bokpapir - og har kommet til at dette på sikt ikke er lønnsomt. Derfor vil de legge ned fabrikken. Politikerne, som enten kynisk er ute etter å fiske stemmer, eller som ikke forstår dette, de forsøker nå å redde Union.

Hva er det en slik redning består i? Jo, den består reelt sett i at staten vil støtte bedriften. Hvordan? Det er kun en måte å gjøre dette på: med penger tatt fra skattebetalerne. Dette betyr altså at folk ikke vil bruke sine egne penger på å kjøpe det som produseres, men staten tvi8nger da penger fra folk og bruker disse pengene til å kjøpe (eller subsidiere) det som bedriften produserer. Det å la folk få beholde sine egne penger og bruke dem som de vil kalles "rå kapitalisme", men det å tvinge penger fra folk for å bruke disse pengene til å kjøpe noe folk ikke vil ha, det fremstilles implisitt som et uttrykk for omsorg og velvilje. Dette er et bakvendtland.

Og hvis de klarer å "redde" Union, betyr dette at folks totale etterspørsel etter noe de foretrekker fremfor Unions produkter blir mindre, og dette betyr igjen at de arbeidsplasser som reddes ved Union går tapt andre steder i økonomien. Dette betyr altså at man redder arbeidsplasser hvor det produseres noe folk ikke vil ha, og til gjengjeld forvinner det arbeidsplasser hvor det produseres ting folk vil ha.

Det er kapitalismen, det frie marked, det system hvor enhver fullt og helt kan disponere sin eiendom og sin inntekt, som er det system som er uttrykk for velvilje, harmoni og effektivitet, mens alternativet, den sosialdemokratiske blandingsøkonomi, er et system som preges av politikeres hestehandel, av at folk flest blir fratvunget sine penger, og av at disse pengene brukes til å kjøpe ting folk ikke ønsker eller har bruk for.

Men det er noe politikerne kunne gjøre i denne saken. Lundteigen sier: " vi skal drive treforedling her i landet." Dette er et godt ønske, og det som politikerne kan gjøre for å hjelpe med dette, og for å hjelpe all annen verdiskapning, er å fjerne de pålegg som gjør det vanskelig å drive nyttig virksomhet: politikerne bør fjerne skatter og avgifter, pålegg om betingelser for ansettelser og oppsigelser, konsesjonsordninger, bestemmelser om arbeidstid, etc. Da vil det ikke bare blir nok av arbeidsplasser, da vil også verdiskapningen gå til himmels. Men da ville det ikke lenger være bruk for politikerne så vi vil nok ikke se dette med det første. Så de vil nok fortsette å skape problemer, bruke tvang for å lage ordninger som de sier vil løse problemene, og beskylde de som vil drive langsiktig, lønnsomt og hensiktsmessig for å være rå.

Men det blir nok lenge til vi får en løsning på disse problemene. Vi er dog glade for at Lundteigens meningsfeller i perioder har hatt liten makt, hadde de hatt makt i tidligere tider ville de ha innført statsstøtte for å opprettholde produksjonen av grammofonplater av vinyl, skrivemaskiner og hestekjerrer.