"Nei til diskriminering"

Borgerrettighetsstiftelsen STOPP DISKRIMINERINGEN kjører nå en kampanje som går ut på at de vil ha slutt på all diskriminering av handikappede, og for å oppnå dette vil de ha vedtatt en antidiskrimineringslov som har det de kaller "effektive sanksjonsmuligheter". Med diskriminering mener aksjonen forskjellsbehandling og ekskludering/utestenging som følge av menneskeskapte funksjonshemmende barrierer?"

Og med menneskeskapte barrierer mener de for eksempel busser og trikker som mangler løfteramper for rullestolbrukere, eller konsertarrangører som ikke ønsker at medlemmer av publikum skal synge med de betalte opptredende (for flere eksempler, se aksjonens hjemmeside www.stopdisk.no).

DLF ønsker selvfølgelig de handikappede alt godt. Vi vil at de skal bli integrert i samfunnet, ha jobber hvor de i størst mulig grad kan forsørge seg selv, osv. Vi er overbevist om at de som står bak aksjonen har same mål som vi har. Vi kan dog ikke støtte de virkemidler som aksjonen vil benytte for å oppnå dette.

Aksjonen sier at de vil ha en lov med sanksjonsmuligheter - dette betyr ikke annet enn at de med statens tvangsmakt vil tvinge alle til å handle slik at handikappede på alle måter og i alle sammenhenger blir likebehandler med de som ikke er handikappede. For eksempel vil de pålegge alle bussfirmaer å installere ramper for rullestolbrukere, de vil at publikummere som ønsker å delta i et show skal få anledning til det selv om all andre publikummere har betalt for kun å se de profesjonelle opptre en uforstyrret måte, osv. Aksjonene ønsker at de som ikke følger disse påleggene skal straffes.

Slike tvangsordninger er i strid med prinsippet om individet frihet, som vi setter høyt. Vi mener faktisk at dersom en person eller et firma eller en virksomhet ønsker å diskriminere, så bør de ha all juridisk rett til dette. Vi er derfor imot alle tvangsordninger, også de som har som siktemål å få slutt på forskjellsbehandling av handikappede.

La oss også si at å ikke tilrettelegge for noens spesielle behov ikke kan kalles å
diskriminere, det er likebehandling. Det aksjonen går inn for er egentlig forskjellsbehandling. Vi er for at private skal kunne gjøre dette så mye de måtte ønske, men vi er imot å tvinge noen til dette.

Vi er overbevist om at de handikappede, på samme måte som alle andre, vil tjene på økonomisk vekst. Jo større friheten er i et samfunn, jo større vil velstanden bli. Jo større velstanden er, jo bedre vil alle mulige svake grupper ha det. derfor vil alle, også de svakeste, tjene på størst mulig frihet. Slike inngrep som aksjonen ønsker vil altså redusere friheten i samfunnet; og dette vil redusere velstanden. Dette vil ha negative konsekvenser for alle, også for de handikappede.

Med andre ord: den kampanjen som Stopdisk nå kjører vil på sikt være skadelig for de handikappede. Det som også de handikappede vil tjene mest på er et samfunn med stabil økonomisk vekst, og kun full frihet kan gi dette.

DLF har stor sympati for ønsket bak aksjonen, men vi kan ikke støtte den fordi vi mener at effekten av aksjonen vil være den motsatte av det som personene bak aksjonen ønsker.