Egenandeler og skatt

Et av forslagene i statsbudsjettet gikk ut på at egenandelene ved visse sykdomstilfeller skulle økes (fra ca 1000 kr til ca 2000 kr). Dette innebærer at den syke selv skal betale en noe større andel av det behandlingen koster.

I en rekke kommentarer i pressen er dette fremstilt som en "øket skatt på sykdom". Dette er en fremstiling som er stikk motsatt av sannheten.

For å komme med korrekte resonnementer og konklusjoner, må man først forstå betydningen av de ord man benytter, betyr. Det sentrale ordet her er skatt. Hva er skatt? Ifølge Caplex er skatt "de ytelser i penger som det offentlige pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser".

Altså, skatt er noe det offentlige tvinger borgerne til å betale uten at innebetalingene er direkte knyttet til motytelser.

I det innledende eksemplet er det at man selv må betale en større del av kostnaden for det man mottar, fremstilt som en skatt. Altså, hvis man selv må betale for sine sykdomsutgifter, så fremstilles dette som en skatt. Dette "henger ikke på greip", som visstnok er det moderne norske uttrykket som benyttes om det som er totalt selvmotsigende.

Man kan under seg over om kommentaren bunner i inkompetanse eller et ønske fra kommentatoren om å forvirre, men vi skal la dette poenget ligge her.

Det vi skal si noen få ord om er at dagens ordning er meget uheldig. Dagens ordning innebærer at man plutselig kan få en øket egenandel, noe som er ubehagelig, og som også er stikk i strid med intensjonen bak de løfter og forsikringer som kommer fra de andre partiene.

DLF ønsker selvsagt at slike utgifter skal den enkelte selv ordne med, for eksempel gjennom forsikringsordninger. Da vil det man selv betaler for lege- eller sykehusbehandling være fastsatt i kontrakter mellom den enkelte og hans forsikringsselskap. Da slipper man den type ubehagelige overraskelse som nå kommer som resultat av politikernes hestehandler.

La oss til slutt bare nevne at "økede egenandeler" ikke er øket skatt, tvert i mot. Økede egenandeler fører til at den som mottar tjenesten betaler mer, og at staten, som har tatt sine penger fra skattebetalerne, betaler mindre. Mao. økede egenandeler fører til lavere skatt.