"Ulovlige innvandrere lever i frykt"

Dagens Aftenposten innholder en artikkel om ulovlige innvandrere i London: De lever i frykt for å bli oppdaget av fremmedpolitiet.

Etter vårt syn er der forferdelig at folk som ikke gjør noen fortred, skal leve i frykt. Mennesker har en moralsk rett til å oppholde seg hvor de måtte ønske (i samsvar med eierens ønske hvis de befinner seg på en privat eiendom), så fremt de ikke har begått noen reelle forbrytelser.

Dessverre har politikere i alle vestlig land vedtatt en myraide av meningsløse lover - eller ulover - som kun har to effekter: å spre frykt og å redusere velstand. De viktigste av disse lovene er de lover som begrenser innvandring av fredelige mennesker, og de lover som sier at man må ha tillatelse av myndighetene for å arbeide.

DLF er en konsekvent motstander av alle ulover. Vi er tilhenger av lover som beskytter individers rettigheter, dvs. lover er de juridiske bestemmelser som vedtaes av en nasjonalforsamling, som landets domstoler skal dømme etter, og hvis formål det er å presisere og definere individers rettigheter på konkrete anvendelsesområder. Ulover er alle de bestemmelser vedtatt på samme måte, men som ikke har som formål å beskytte individers rettigheter.

Vi er enige med Magnus Lagabøters kloke ord: "Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes". VI sier dog ikke med dette at kong Magnus delte vårt syn på individers rettigheter, men han hadde rett i sin kritikk av ulover: dagens politikere tror at de bare kan vedta "lover" i hytt og pine, men alle ulover er ødeleggende fordi de fører til øket reell kriminalitet.

Svært ille er det at anstendige mennesker som kun vil skaffe seg selv og sin familie en god fremtid, ikke kan få arbeid fordi de mangler arbeidstillatelse, og derfor må arbeide svart, og det er synd at de må leve i frykt for å bli oppager fordi de mangler oppholdstillatelse.

DLF er tilhenger av fri innvandring for all fredelige mennesker, og vi vil avvikle alle ordninger som innbærer at man må ha tillatelse av myndighetene for å arbeide.