Tiedemann vant saken

Idag avviste Høyesterett enstemming anken fra Robert Lunds enke, i saken
de har anlagt mot Tiedemanns Tobakksfabrikk. Saksøker påsto at
tobakksprodusenten, heller enn røkeren selv, hadde ansvaret for de
helseskader han pådro seg og senere døde av.

Av Lunds argumentasjon må vi kunne avlede det syn at enkeltindividet
ikke har ansvaret for sine egne handlinger, og at alt ansvaret for
risikofylt adferd skal legges på produsenten av varene som benyttes.
Som en konsekvens av et slikt syn måtte vi gi fullstendig avkall på vår
frihet til å treffe egne valg. Staten må i såfall treffe alle valg på
våre vegne, til vårt eget beste. Dette synet ser vi tydelig i
virksomhet hos helseminister Høybråten og tidligere statsminister og
WHO-sjef Dr. Brundtland, to sterkt profilerte fiender av frihet.

Dette synet ble heldigvis idag avvist av Høyesterett. De fastslo at
risikoen ved røking var velkjent når Lund startet å røke, og at det var
hans eget ansvar å røke når skadevirkningene var velkjent. Andre
produsenter som befinner seg i faresonen for urettmessige søksmål, som
McDonalds, Freia, Shell og Ford bør glede seg idag.

Men selv om vi har vunnet et slag idag, er krigen ikke vunnet.
Formynderne hadde satset mye på rettssporet (dvs bruke rettsaker for å
oppnå en ny lovtolkning) som nå har feilet. Vi må forvente fornyede
angrep på det personlige ansvar som en direkte følge av denne
rettsavgjørelsen. Det blir harde tak frem til neste valg.

(Denne kommentaren er skrevet av Inge Simon Thorbjørnsen, styremedlem Oslo DLF.)