Lover og ulover

NRKs nyhetssending i morges fortalte at seriøse bedrifter, dvs. de som følger villnisset av lover og regler og som betaler sin skatt og sine avgifter til det offentlige, ikke klarer seg på byggemarkledet i Oslo. Det er for mange "useriøse" firmaer, firmaer som til dels unnlater og følge bestemmelsene, og disse kan derfor tilby sine tjenester til langt lavere priser enn de seriøse firmaene, og derfor blir de seriøse konkurrert ut. Bransjen selv anslår at det "svindles" for tre milliarder kr per år i byggebransjen.

Det at det finnes en betydelig mengde svart arbeid i samfunnet er meget problematisk, fordi det reduserer respekten for lov og rett, og det presser seriøse og ærlige mennesker over i den svarte økonomien, hvor det for eksempel ikke finnes politibeskyttelse mot de som bedriver reell kriminalitet.

Justisminister Odd Einar Dørum ble intervjuet om saken, og han ga uttrykk for uro og sa at det skulle ryddes opp. Det vil han ikke klare. Det er nemlig kun en måte å unngå slike problemer på.

Det er kun en løsning på dette alvorlige problemet: alle lover som har annet formål enn å beskytte individers rettigheter må fjernes.

Kong Magnus Lagabøter sa det slik: "Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes". Vi tolker dette slik at lover er alle bestemmelser, gitt og håndhevet av det offentlige, og som har som formål å beskytte individers rettigheter, dvs. beskytte individer mot tyveri, overfall, ran, innbrudd, svindel, vold, voldtekt, drap, etc. Alle andre lover - pålegg om regulering av eiendommer og bedrifter, krav om innbetaling av skatt, pålegg om verneplikt, bestemmelser om åpningstider for butikker osv. ad infinitum - krenker individers rettigheter, og er ulover, og er meget skadelige på sikt.

Dersom staten begynner å gi lover som krenker individers rettigheter, så vil det bli flere og flere slike lover, og etter hvert vil det bli umulig å følge dem. Folk vil også da i større og større grad la være å følge de legitime lovene. Det vell av lover vi har fører altså til mer reell kriminalitet og lovløshet.

DLF er tilhenger av en sterk stat som gir og håndhever lover, men vi er sterkt imot all ulover, dvs. DLF er sterkt motstander av de lover som krenker individers rettigheter. Kun på basis av respekt for individers rettigheter kan vi ha et sivilisert, harmonisk og velstående samfunn.