Bondeviks terrorkonferanse

Som politikere flest svarer Bondevik på en fiasko med å sette i gang et enda større prosjekt av samme type. Etter at hans Verdikommisjon med rette ble latterliggjort av praktisk talt alle som kommenterte den, er han nå i gang med en Anti-terror-konferanse.

Den avholdes i New York i disse dager, og samler en rekke vanlige politikere og intellektuelle fra hele verden.

Formålet er å finne årsakene til terrorisme, men vi kan trygt si at årsakene til terrorisme er kjent, og at deltagerne på konferansen kommer til å gjøre alt de kan for å unngå å finne den.

Hva er terrorisme? Terrorisme er forsøk på å spre allmenn frykt eller å oppnå en sosial forandring ved å benytte mer eller mindre vilkårlig vold og ødeleggelse mot tilfeldige mennesker (og eiendommer).

Terrorister har altså ingen respekt for enkeltmennesker, og de har ingen respekt for andres eiendom.

Bak dette ligger det selvsagt ideologier: Hva slags ideologier nedvurderer det enkelte mennesket og dets rett til å styre sitt liv og sin eiendom?

La oss se på noen ulike terroristgrupper: For noen tiår siden herjet Røde Brigader og Bader-Meinhof-banden i mellom-Europa. Disse var sosialsitiske.

I USA blir leger som utfører abort, og de sykehusene de arbeider i, iblant utsatt for attentater. Likekledes har vi i USA slike ting som sprengningen av The Federal Building i Oklahoma City. Disse aksjonene ble utført av kristne terrorsiter.

De mest aktive terroristene i dag er grupper som HAMAS, Islamsk Jihad, og Al-Qaida. Disse er muslimske.

Mange vil si at religioner forfekter fred, nestekjærlighet, velvillighet og respekt for andre. Dette er feil, og la oss ta med to sitater som viser dette: "Den som ikke vi ha meg til konge skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne" (Jesus lar Gud si dette i en lignelse, sitatet er far Lukas 19.27). Og Koranen inneholder følgende: "..drep avgudsdyrkerne hvor dere måtte finne dem " (9,5). Så de store religioner oppfordrer folk til å drepe annerledes tenkende.

Det er altså en fellesnevner: alle ideologiene som terrorister springer ut fra forfekter irrasjonalitet, selvoppfrelse, politisk ufrihet, og hevder at menneskets mål er å ofre seg for en større sak.

Den eneste måten å bekjempe terrorisme på er å spre rasjonelle ideer: ideer som forfekter individualisme, selvrealisering, politisk frihet. I tillegg må alle dagens terroristgrupper, og alle som støtter dem økonomisk, ideologisk og militært, elimineres, og dette må askje med militær makt.

Dersom vestens ledere fulgte denne individualistiske ideologien, ville terrorismen som problem meget raskt forvinne. Hvis våre ledere velger å ikke følge denne linjen, men fortsetter dagens linje, vil terrorismen som problem bare øke i årene fremover.

Dette burde være konklusjonen som Bondeviks kommisjon kom frem til. Men sannsynligvis vil den kun endre i tåkeprat og utenomsnakk, slik er jo politikeres varemerke.