Et uløselig problem. Eller?

Hva skjer når en person med ulovlig opphold i Norge blir syk? Hvis han kontakter det vanlige helseapparatet blir han sendt ut av Norge. De fleste som oppholder seg ulovlig her er folk som har søkt om asyl og som har fått avslag. For ikke å bli sendte hjem til landet de kom fra er det da mange av disse som stikker av fra asylmottaket de har oppholdt seg på, og politiet klarer ikke å finne dem. De har i denne situasjonen ingen av de mange rettigheter som folk med lovlig opphold har: rett til skolegang og opplæring, rett til trygdeytelser, rett til legehjelp. osv.

Pga. dette er det altså mange av de 18 000 i denne gruppen som ikke går til lege når de blir syke. Dette er ikke bare farlig for dem selv, det kan også være farlig for de som disse syke kommer i kontakt med og som kan bli smittet.

Hvordan forholder man seg til disse? Kirkens Bymisjon (KB) vurderer nå å sette i gang et helsetilbud for disse. Folk som har ulovlig opphold og som blir syke kan komme til KBs helsestasjon og få behandling uten at KB varsler myndighetene.

Før vi kommer inn på vår holdning til dette vil vi kort gjengi høydepunktene fra andre politikere som uttalte seg om dette i Dagsrevyen i går: Ap og regjeringen (ved statssekretær Liebe Rieber Mohn) sa at KB burte tenke seg nøye om før de satte i gang med dette. FrPs Per Sandberg sa at dette var å hjelpe kriminelle og at dette kunne få konsekvenser for statstøtten til KB.

La oss først si at det er problematisk å omtale disse menneskene som kriminelle; det eneste de har gjort er at de ikke har reist fra landet etter å ha fått avslått en søknad om opphold – de har ikke stjålet eller svindlet eller overfalt noen. (At mange av disse ulovlige ikke kan få en normal jobb er opplagt, og da er det ikke overraskende at noen av disse forsøker å forsørge seg med kriminalitet, men dette er en annen sak.)

Det KB ønsker å gjøre er å hjelpe mennesker som er syke og lider. Hvordan kan anstendige mennesker være imot dette? Ja,. situasjonen er problematisk, men hvorfor er den det?

For det første er den problematisk fordi folk nektes opphold. For det annet er den problematisk fordi grunnen til at folk nektes opphold er at de som er her lovlig har rett på en rekke gratis-tjenster fra det offentlige. For det tredje er den problematisk fordi politiet ikke har klart å hente in de 18 000 avviste asylsøkerne som ifølge oven burde ha blitt sendt ut av landet. For det fjerde er den problematisk fordi KB kan miste statsstøtte – de kan altså miste statsstøtte fordi de hjelper mennesker som er syke om som kan være en smittefare.

Hva kommer alle disse problemene fundamentalt sett av? Hva er det alle disse problemene er en uttrykk for? Jo alle problemene – kostnader ved innvandrere og asylsøkere, gratis helsetilbud, et ineffektivt politi som pålegges utallige oppgaver som ikke har noe med bekjempelse av reel kriminalitet å gjøre, "alle" mottar statsstøtte – alle disse problemene kommer av måten vi har organisert samfunnet på. Denne organiseringen kalles velferdsstat, og den innbærer at alle som er lovlig i landet og som jobber skal betale mesteparten av det de tjener til det offentlige, og så skal det offentlige til gjengjeld gi oss alle "gratis" alt vi trenger. Dessuten er det slik at praktisk talt alle virksomheter trenger statsstøtte for å overleve. I tillegg vil i et slikt system utgiftene for det offentlige bli enorme, og myndigheten må forsøke å kutte kostnader mest mulig. I dette tilfellet vil de redusere kostnader ved å nekta opphold for mennesker som ønsker å bo her.

Hvis i ikke hadde hatt en velferdsstat og isteden hadde hatt et fritt samfunn, et samfunn organisert i samsvar med prinsippet om individuell frihet, dvs. etter prinsippene om laissez-faire-kapitalisme, ville dette problemet ikke ha oppstått. Da ville alle fredelige mennesker som ønsket å komme hit kunne få bosette seg her, dette ville ikke ha medført noen ekstra utgifter for myndighetene/skattebetalerne. De som kom ville ikke kunne leve på trygd, men de ville kunne tjene egne penger selv og finansiere det de trengte, inkludert helsetjenester. Politiet ville ikke som i dag bli neddynget av irrelevante oppgaver, og folk som begikk reell kriminalitet ville bli straffet strengt. Og organisasjoner som KB ville ikke leve av statsstøtte, og de ville derfor ikke kunne bli utsatt for press fra politikerne.

Så dette problemet med mulig ubehandlet sykdom og smittefare hos 18 000 ulovlige innvandrere er et resultat av velferdsstaten. Innen velferdsstaten er problemet uløselig, og mange mennesker kan gå omkring blant oss og være alvorlig syke uten å kunne få behandling. I et fritt samfunn ville heller ikke dette problemet ha oppstått.