Skolen er fortsatt dårlig

I går ble resultatene av de nasjonale prøvene lagt frem. Dessverre viser disse at skolen fortsatt fungerer dårlig, og at mange elever beklageligvis ikke får den opplæringen de burde ha. Vi siterer fra en av mange ferske avisartikler om dette:

”Resultatene fra årets nasjonale prøver ble lagt frem av utdanningsdirektoratet i dag. På et nasjonalt nivå er det ingen endringer fra fjorårsresultatet i verken lese-, regne- eller engelskkunnskapene til norske skoleelever.
Men deler man resultatene opp etter kjønn, er det en tendens til at guttene scorer lavere enn jentene på leseferdigheter landet over.

- Det er en gruppe gutter som leser veldig dårlig, og som derfor blir hengende i alle fag. Prøvene viser at det er en klar forskjell mellom kjønnene.” (sitat slutt).

Vi vil også ha nevnt at det finnes enkelte positive trender: Noen skoler gjorde det for eksempel bedre enn ved forrige test.

Men nå har alle partiene på Stortinget i alle år lover å satse på skolen, og allikevel er resultatene så dårlige! Dette er svært ille, og spesielt ille er det for de elevene som går gjennom skolen og lærer alt for lite.

Vi tror at det er mange årsaker til dette negative resultatet: dels får lærerne for dårlig lønn (og derfor et det for få dyktige lærere), dels er skolesystemet for byråkratisk, dels er skolen for sentraldirigert, dels er det er for liten plass til kreativitet og oppfinnsomhet og mulighet til alternative opplegg fra den enkelte lærer.

Vi vil også nevne at elevene i dag er omgitt av en rekke fristelser: dataspill, internett, febrilsk SMS-aktivitet, TV, fraværende foreldre, osv., fristelser som skyver skolearbeid nedover på prioriteringslisten. Men da må skolen bekjempe slikt på en måte som gjør at elevene blir fristet til å bruke nok tid på skolearbeidet. Det er dessverre mye som tyder på at skolen langt fra har vært dyktige nok på dette området.

Vi tror at mye av dette kunne bli bedre dersom skolen var friere, dersom de som er nærmest elevene på den enkelte skole – lærerne som arbeider der og foreldrene til de barn som går der – hadde kunnet styre skolen slik som de selv ønsket. Mao. et system hvor staten ikke på noe vis blander seg opp i driften av skolen, men overlater dette til de fagfolk og de foreldre som er direkte involvert i den enkelte skole, vil etter vårt syn bli en langt bedre skole. Det finnes mange svært dykige lærere i skolen, men de får ofte ikke tilstrekkelig albuerom.

Vi har lenge kjent til problemer i skolen: det er mangel på folk med rett utdannelse (spesielt er det mangel på lærere med realfagsbakgrunn), det er for få mannlige lærere, for mye av skoledagen som går med til andre ting enn ren undervisning, det benyttes pedagogiske metoder som reelt sett ikke respekterer barns individualitet, og det foregår en alt for stor vektlegging av politisk og religiøs propaganda/indoktrinering. Mobbing er også et betydelig problem som ingen i skolen ser ut til å kunne gjøre noe reelt for å stanse (annet enn midlertidig). At fagforeningene er for sterke er også et problem.

Vårt syn er at dersom vi hadde hatt et fullt ut privat skolesystem, et system uten noen form for innblanding fra staten/politikere, ville skolen være bedre enn dagens offentlige skole. Vi ville da få bedre undervisning, og elevene ville være enda bedre utdannet når de slutter skolen.