Stortingspensjonene igjen

Vi kan ikke si noe om hvorvidt reglene for stortingspensjonene er blitt klarere for medlemmene av Stortingets pensjonsutvalg de siste dagene, men de er i hvert fall blitt bedre kjent av den vanlige avisleser.

Det ser ut til at det er to punkter som har ført til at enkelte tidligere storingsrepresentanter har fått utbetalt alt for mye i pensjon:

Reglene har sagt at «sporadiske inntekter» ikke skal føre til reduksjon i stortingspensjonen, og pensjonsutvalget har ført en praksis som i realiteten har delt opp inntekståret på en måte som er helt annerledes enn alle andre regler for skatt og pensjon tilsier. Vi vil kort kommentere disse to punktene. Det er også andre punkter som vi kunne kommentert, f.eks. at utvalget har bedrevet forskjellsbehandling - f.eks. fikk Gro Harlem Brundtland godkjennelse for en større utbetaling enn Grethe Knutsen fikk, men vi skal la slike ting ligge.

For det første: Reglene sier altså at at man kan ha sporadiske inntekter uten at pensjonen blir redusert. Men hva som er sporadiske inntekter er ikke presisert. Antagelig har meningen vært at dersom man f.eks. har et styreverv som gir en inntekt på la oss si ca kr 25 000 pr år, så skal ikke pensjonen reduseres. Men hva hvis man har 50 styreverv? I så fall blir inntekten (med 25 000 som godtgjøelse for hvert verv) kr 1 250 000. Det ser ut til at Stortingets pensjonsutvalg har betraktet godtgjørelse for 50 styreverv på samme måte som godtgjørelsen for ett verv. Mao. inntekter på en til to millioner kr fra styreverv, slik tidligere representanter som Magnus Stangeland og Anders Talleraas har hatt, har ikke ført til noen reduksjon i pensjonen.

Det andre punktet går på at styret har sett på deler av år - og ikke på hele år - og beregnet pensjonsutbetalingene etter dette. Hvis en tidligere stortingsrepresentant har hatt null i inntekt i perioden januar til juni, og en stor inntekt i perioden juli til desember, så har pensjonsstyret åpenbart sagt at da skal representanten ha full pensjon i perioden januar til juni. Dette er ikke i samsvar med andre regler som som kjent sier at år skal sees under ett.

Vi vil til dette bare kort si at reglene her er så upresise, og at pensjonssytrets medlemmer har vært så udugelige, at det overrasker selv oss. Vi mener på generelt grunnlag at det er liten grunn til å beundre poitikernes dyktighet, men det som er skjedd i denne saken viser at politikere er enda mindre dyktige og påpasselige enn selv vi hadde forestilt oss. Slike saker fører til øket politikerforakt, og det er det eneste positive som kommer ut av saker som dette.

At tidligere stortingsrepresentanter har en gunstig pensjonsordning synes vi er greit, men problemet her er regelverket og pensjonsutvalget; at pensjonsutvalget har vært svært udugelig er opplagt, og vi vil ikke bli overrasket dersom det viser seg at pensjonstyret har vært så udugelig at det bokstavelig talt er kriminelt. Vi er dog overbevist om at ingen vil bli straffet i denne saken (annet enn at enkelte vil på pålagt å betale tilbake det som de har fått utbetalt for mye).

Vanlige folk blir idømt fengselsstraff dersom de får opptrer slik at de får mer enn kr 60 000 for mye i pensjon/trygd, men når pensjonsutvalget lar tidligere stortingsrepresentarer få mellom 500 000 og 2 000 000 for mye, så vil (antagelig) ingen bli straffet. Som sagt, politikerforakten vil bare øke enda mer.