Høyre enda en gang

Som kjent har det i det siste forekommet et stort antall brudd på reglene som gjelder ved offentlig anskaffelser. Selv departementene bryter sine egne regler!

DLF vil si til dette at slik må det nødvendigvis bli når det offentlige bruker penger: sløsing og misbruk skjer, og så kommer det stadig flere regler og tilsyn som skal følge med og passe på at slikt ikke skjer, og så blir alt enda mer komplisert og uoversiktlig, og så blir det enda flere reglebrudd, Og de som bryter reglene blir i liten grad rammet av sine feil, noe som fører til at det ikke er noe merkbart press for å endre det som reelt sett er en praksis som i liten grad legger vekt på de reglene som finnes.

Vår løsning er at alt slik skal privatiseres. Det er mange grunner til dette, men her kan vi trekke frem det poeng at det er lett å være uforsiktig med andres penger og at de aller fleste passer meget godt på sine egne penger – det er derfor det offentlige sløser så kolossalt med skattepengene og at private er langt mer forsiktige.

Men våre venner i Høyre har et annet syn: "Høyre foreslår nytt konsulenttilsyn" er overskriften på en artikkel i Aftenposten 31/5, og artikkelen (ikke på nett) inneholder bla. følgende:

"-Vi har sett at departementene stadig bryter anskaffelsesregelverket. Men bruddene blir i liten grad klaget inn, og får dermed ikke konsekvenser for lovbryterne. Det sier stortingsrepresentant og næringspolitisk talsmenn i Høyre Torbjørn Hansen".

Videre: "I forslaget Høyre la frem i Stortinget i dag, heter det at "Stortinget ber regjeringen om å etablere et eget tilsynsorganfor offentlige anskaffelser, og nedsette et utvalg for å utforme forslag til en mer effektiv håndhevelse av reelverket for offentlige anskaffelser"".

Dette er et reelt problem, men løsningen fra Høyre er å gi enda mer makt til det offentlige ved å innføre enda flere råd og utvalg - istedenfor å deregulere og privatisere og overlate disponeringen av pengene til de som har tjent dem.

Men ikke bare dette, sporene burde også skremme: gang på gang har vi sett at det offentlige har tatt over ting som opprinnelig var privat, og stadig ser vi at etter en tid går det dårligere og dårligere: skolen forfaller, bibliotekene forfaller, sykehusene forfaller, osv. (Forsvaret og politiet forfaller også, men disse har aldri vært privat og bør ikke bli private. Dette faller dog inn i mønsteret om dersom det offentlige tar på seg mer enn de legitime oppgavene så vil alt forfalle, også de legitime oppgavene.)

I en periode var sykehusene fylkeskommunale, og dette gikk ikke bra. Det politikerne da fant på var å gjøre dem statlige! Dette var løsningen, trodde de. Men vi ser stadig i avisene hvordan dette går.

Det som er kjernen er følgende: privat virksomhet (som ikke er regulert av det offentlige eller leverer til det offentlige) er i hovedsak effektiv og pålitelig. Men dersom det offentlige kommer inn i bildet blir det altfor ofte ineffektivitet, sommel, svindel og korrupsjon.

Men ren offentlig virksomhet er anda verre. Her er det nesten alltid store forsinkelser, store budsjettoverskridelser, urealistiske planer,regelbrudd, osv.

Og det eneste Høyre kan finne på for å bote på dette er å innføre enda et offentlig råd/utvalg/nemd!

Nok sagt.