Ulovlig utleie?

Vårt poeng i dag er ikke enda et punkt på statsråd Hagas etter hvert lange tabbeliste, vårt poeng i dag er et annet, selv om Haga er involvert.

Aftenposten
brukte følgende overskrift om saken: "Haga leide ut stabbur uten tillatelse".I artikkelen leser vi følgende: "Uten godkjenning fra kommunen ble stabburet leid ut som hybel ….Hagas hjemkommune Ås mener det 34 kvadratmeter store stabburet ikke tilfredsstiller kravene til å bli leid ut som bolig. Til det er det for mørkt og har for lav takhøyde."

Men siden utleier fikk en leietager så ser det ut til at i hvert fall denne leietageren fant at forholdene var akseptable for det han måtte betale.

Vi synes det er totalt uakseptabelt at det offentlige (stat eller kommune) skal godkjenne hybler (og ande lokaler) som skal leies ut!

Etter vårt syn skal slikt avtales mellom utleier og leietager, og ingen andre har noe med å blande seg inn.

At man må ha kommunens tillatelse før man kan leie ut en hybel er et stort inngrep i den enkeltes frihet, og vi tar sterk avstand fra alle slike bestemmelser.

Etter vårt syn skal slike avtaler inngås mellom de som er direkte involvert, og ingen andre har noe med å sette betingelser for avtalen.

Myndigheten skal kun kobles inn hvor det forekommer kontraktsbrudd, og den eneste måten det offentlige kan komme inn i forkant er i følgende type situasjoner: når en leiekontrakt inngås er det implisitt at boforholdene er normalt sikre og trygge, men hvis det er kjent av myndighetene at det for eksempel er stor brannfare (pga lagring av visse typer kjemikalier) eller det forekommer farlig stråling, så kan myndighetene gripe inn.

Myndigheten kan ikke gripe inn, som i denne saken, kun hvis lokalene "er for mørke eller har for lav takhøyde".

Det er et stort inngrep i friheten at folk ikke kan leie ut rom de eier, og det er like krenkende overfor de som vil leie hvis staten/kommunen sier at "disse lokalene er for dårlige så vi kan ikke la deg bo der. Derfor setter vi deg på gata isteden".

Men friheten står svakt i Norge i dag, og ingen som er tilhenger av frihet slipper til i den allmenne debatt. Men vi skal i hvert fall bruke de fora vi har til rådighet for å forsvare individets frihet!