Bekjempelse av skogbranner og andre katastrofer

Vi har alle sett TV-bildene fra den store skogbrannen på Sørlandet: det hadde vært varmt og tørt i flere uker, og av en eller annen grunn begynte det å brenne. Brannen spredte seg raskt, og i løpet av noen dager var mer enn 7 000 mål skog gått opp i flammer. Heldigvis gikk innen menneskeliv tapt, men store verdier gikk med – skog, en del hytter og lignende, og antagelig gikk det med et stort antall dyr.

Men det vi skal fokusere på her er den dårlige innsatsen som ble satt inn for å bekjempe brannen. Ut i fra det vi så på TV virket det nesten bare patetisk: innledningsvis ble kun et par helikoptre satt inn, og ingen brannslukkingsfly ble brukt. Vi har all grunn til å tro at mannskapene gjorde en fantastisk god jobb, men poenget her er de rammer de arbeidet innenfor, det var de som var dårlige.

Også skogeierne kritiserer slukningsarbeidet og beredskapen. Vi siterer fra en artikkel i VG:

"Skogeierne kritiserer skogbrannberedskap. Skogeierforbundet mener dårlig skogbrannberedskap må ta skylda for skogbrannenes ødeleggelser.

- Vi skal ikke bruke en tragedie til å fremme våre saker. Men når noe slikt skjer, må man peke på hvor det svikter, sier administrerende direktør Gudbrand Kvaal i Skogeierforbundet, til Nationen.

Han viser til en forskrift som er hjemlet i Brannloven, der det heter at i områder med betydelig fare for skogbrann, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke.

- Denne forskriften har dessverre vært sovende de siste 30 årene, og mange kommuner har ingen slik reservestyrke stående. Det er færre skogsarbeidere i sving i dag enn for noen tiår siden, personer som det ville være naturlig å ha med i en slik reservestyrke. Dette er en forklaring, men ingen unnskyldning, sier Kvaal.

Skogeierforbundet vil i brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ta opp og påpeke den manglende beredskapen" (sitat slutt).

Det er altså det offentlige som har ansvaret for slik brannslukking, Og vi kan konstatere at jobben ble tregt og dårlig utført, at beredskapen var dårlig, og at bestemmelser om slikt "har dessverre vært sovende de siste 30 årene".

Men er det ikke ofte slik når det offentlige har ansvaret? Er det ikke slik at når det skjer en katastrofe så svikter de myndigheter som har ansvaret for å bekjempe den eller rydde opp?

Noe slik skjedde ved tsunamien som rammet i Østen i julen 2004. Da var det et stort antall norske turister som ble rammet, de burde blitt hjulpet og fraktet hjem, dette var UDs ansvar, og alle vet at da sviktet UD totalt.

Men det er ikke bare i Norge at det offentlige svikter ved katastrofer: da orkanen Katrina rammet USA for tre år siden sviktet også de myndighetene som hadde som jobb å ordne opp.

Det ser ut til at vi kan trekke den slutning at offentlige myndigheter alltid svikter. Vi vet jo at de har sviktet mht helsevesen, skole, og pensjoner, og nå har vi et ferskt eksempel på at de svikter når det gjelder å bekjempe noe slikt som en skogbrann.

VI i DLF har ingen tillit til at offentlige myndigheter kan ordne noe på en god måte (bortsett fra de legitime primæroppgavene politi, rettsapparat og militært forsvar). Vi mener at alt annet bør tas hånd om av private, og dette gjelder også bekjempelse av skogbranner.

De som bør drive bekjempelse av skogbranner er forsikringsselskaper, skogeiere, og andre som eier områder i skogen (for eksempel hytteeiere). Disse bør betale for en beredskap og et brannvernkorps som kan settes inn dersom brann skulle bryte ut. Disse bør også dekke kostnadene ved å bekjempe en skogbrann, dvs. de bør fordele den mellom seg selv og andre som er med i forsikringsordningen.

Vi er overbevist om at en privat beredskap vil være bedre enn den offentlige beredskap vi har i dag. Vi mener også at et privat system vil være langt mer fleksibelt og tilpasningsdyktig enn det system vi har i dag: i forrige ukes skogbrann ble det ikke lånt inn brannslukningsfly – hvorfor? Vi vil tro at dersom man hadde lånt et fly fra utlandet ville brannen muligens ha blitt slukket på kortete tid.

Og mht økonomien: Nyhetsendingene på radio i morges fortalte at Froland kommune, som skal finansiere kostnadene ved slukningsarbeidet siden brannen skjedde der, nå reellt sett er teknisk konkurs pga de utgiftene som brannslukningen medførte. (Antagelig vil den motta hjelp fra staten, men vi vil tro at en privat ordning vil fungere langt mer effektiv enn dagens.)

Så vi kan også her konstatere at det offentlige svikter når det gjelder. Og vil noen i det offentlige bli holdt ansvarlige for at det har sviktet? Artikkelen i VG fortalte at viktige forskrifter hjemlet i Brannloven har vært sovende i 30 år – vil de som har latt den sove bli holdt ansvarlige for dette? Helt sikkert ikke.

Vi bør absolutt ha en effektiv beredskap mot brann, det er all grunn til å konstatere at det offentlige svikter også her, og at private vil gjøre ting langt bedre også på dette området.