Barnearbeid

Det har vakt oppsikt at stein som leveres til Tusenårsstedet i Stavanger er produsert ved hjelp av barnearbeid.

Vi siterer fra en artikkel i Stavanger Aftenblad: "Barbeint og uten verneutstyr sitter barn i den indiske landsbyen Kuppam og hogger granitt, under et skilt hvor det står Archean Granites. Dette selskapet leverer steinen som legges på Tusenårsstedet i Stavanger. Alle overflater av gulvet på Tusenårsstedet er hogd for hånd. … Ingen av arbeiderne i Kuppam har kontrakter, og ingen av dem er medlem av en fagforening. Archean Granites kjøper stein fra 40 ulike brudd i Kuppam, og er verdens største enkeltstående produsent av gate– og kantstein.

-Ingen av oss [som besøkte steinbruddet] så en eneste vernehjelm, en eneste vernehanske eller et eneste par vernebriller … Hvis Arbeidstilsynet hadde oppdaget slike forhold i Norge, ville de stengt samtlige bedrifter …" (sitat slutt.)

Mange vil reagere negativt på barnearbeid, men man bør spørre seg hvorfor det skjer, og hva som er alternativet.

Grunnen til at barnarbeid finnes er som regel at familien trenger inntektene, barnearbeid fines som regel i samfunn som er svært fattige, dvs. samfunn hvor det er lite akkumulert kapital og hvor derfor de som arbeider er lite produktive. Da må gjerne alle i familien arbeide for at familien skal kunne fø seg. Vi vil tro at de fleste foreldre ønsker at deres barn ikke skal arbeide, men dersom alternativet er å sulte vil nok de fleste sende sine barn ut i arbeid.

I de rike land finnes ikke barnearbeid, og dette er fordi deres foreldre er så produktive at det ikke er behov for den inntekten som barnas arbeid vil innbringe. Grunnen til at de voksne er så produktive er den akkumulerte kapital som finnes i rike land. Ett eksempel: en fisker som har en fiskeskøyte kan fange mer fisk enn en som kun har en fiskestang. Den akkumulerte kapitalen som fiskebåten representerer innebærer at de som fisker med denne er langt mer produktive - at de fisker mer – en de som kun bruker fiskestang.

Akkumulert kapital er det som gjør individer så produktive at velstanden stiger og at barnearbeid kan avskaffes. Mange tror at det å vedta lover er veien å gå, men slikt virker aldri. I India, hvor det omtalte barnarbeid foregikk, der er jo barnearbeid allerede forbudt uten at dette betyr noe.

Barnearbeid kan kun avskaffes ved at velstanden stiger. Dette kan igjen skje kun dersom det skjer kapitalakkumulasjon, og dette kan kun skje stabilt over tid dersom man har en fri økonomi. Mao. det som kan avskaffe barnearbeid over tid er kapitalisme.

Som det sies i reportasjen: "Hvis Arbeidstilsynet hadde oppdaget slike forhold i Norge, ville de stengt samtlige bedrifter" – ja, vi ville ikke hatt slike forhold i Norge i dag, og dette er fordi velstanden i Norge er langt høyere enn i India.

Men hva gjør vi nå? Bør man boikotte produkter som er produsert ved hjelp av barnearbeid? Vi mener at det bør man ikke. Dersom man boikotter betyr dette at etterspørselen synker, og da må også produksjonen reduseres. En boikott vil altså føre til at disse barna mister jobben, og da vil de være enda dårligere stilt enn de er når de er i jobb. Mister de jobben vil de kanskje sulte, eller kanskje de vil forsøke å skaffe seg inntekter ved kriminalitet.

Uansett så er barnearbeid ofte nødvendig i en fase av et lands utvilkling. Dersom denne utviklingen skjer i retning av større grad av individuell frihet, vil velstanden stige og barnearbeidet vil etter hvert bli avskaffet. Dette er den eneste måten å avskaffe barnearbeid på. Og en boikott av produkter som barn har vært med på å produsere vil bare gjøre det enda verre for dem.