Gateslag/Blitz

Enhver har rett til å demonstrere for de synspunkter han måtte ha. Dette inkluderer retten til å demonstrere for standpunkter som mange vil synes er underlige. Man har derfor full rett til å demonstrere for at Taliban bør få tilbake makten i Afghanistan, dvs. man har rett til å demonstrere for at Afghanistan bør få et regime som praktiserer sharia (som bla. innebærer et samfunn uten noen form for individuell frihet, og som medfører dødsstraff for homofili og for frafall for islam, og at ikke-muslimer er annenrangs borgere).

Man har rett til å demonstrer for dette. Man har også rett til å demonstrere mot NATOs (klønete) forsøk på å hindre at Taliban igjen får makten i landet. Men man har ingen rett til å benytte vold i slike demonstrasjoner.
I går var det i Oslo demonstrasjoner mot NATOs utenriksministermøte. Personer som sogner til Blitz-miljøet deltok i den fredelige demonstrasjonen, men etter at denne var avsluttet gikk de til angrep på politiet. Det ble et regelrett gateslag, og resultatet ble at ca 250 personer ble lagt i jern (strips) og ca 10 ble arrestert.
VG skriver om slaget her: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=176500

Vårt syn er at alle som utøvet vold mot politiet eller begikk ulike former for hærverk bør idømmes lange fengselsstraffer.
Mens et stort antall personer som sogner til Blitz-miljøet ble avhørt av politiet gikk politiet til ransakelse av Blitz-huset. Og der fant de mer enn 70 kasser med knallskudd og kastskyts. Det ble også funnet slagvåpen. VG skriver om beslaget her: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=176518

Alt dette viser at Blitz-huset er et tilholdssted for voldelige kriminelle. Vårt syn er at kommunen bør holde sin avtale med Blitz – en avtale som går ut på at Blitz får være i huset så lenge de ikke lager bråk – og kaste Blitz ut. Blitz har laget bråk, de har derved brutt forutsetningen for at de skulle få bli i huset, og kommunen kan derfor med all rett tømme huset. De som tilhører miljøet og som så lager bråk fordi de ikke har noe sted å være bør få et sted å være, de bør få en fengselscelle.

Vi regner dog med at Oslo kommunes ledelse, på samme måte som alle andre politikere, kun vil vise sin vanlige ettergivenhet overfor pøbel, banditter og tyranner. De vil antagelig igjen si til Blitz at "dere får være i huset så fremt dere ikke lager bråk". At Blitz kontinuerlig i flere tiår har laget bråk ser ikke ut til å få de ansvarlige politikerne til å innse at Blitz i sin natur er slik at de ikke kan la være å lage bråk.

DLF mener at de som er ansvarlige for og de som deltar i voldelige demonstrasjoner må idømmes lange fengselsstraffer, og at Blitz-huset må tømmes og legges ut til vanlig salg. Vi regner dog med at intet av dette vil bli gjort, og at Blitz, pga de andre partienes ettergivenhet overfor alt som er skadelig og negativt vil fortsetet å lage kvalm i mange år fremover. Denne ettergivenheten kommer av at de støtter etiske påbud som disse: "elsk dine fiender", sett dere ikke imot den som vil gjøre ondt mot dere".

DLF står for en annen etikk, og vi vil derfor ikke ha problemer med å stå fast på vårt standpunkt om at Blitz-huset må tømmes og selges.