Nei til ekspropriasjon innen fiskerinæringen

I dag legger regjeringen frem strukturmeldingen for fiskeriflåten, og det er ventet at i den forbindelse vil regjeringen forslå en endring i dagens kvoteordning. Som kjent ble en del fiskere for noen år siden tildelt evigvarende kvoter, og vi støtter dette: Fast og sikker eiendomsrett er det som kan sikre langsiktighet innen næringslivet. Innen fiskeriene medfører dette prinsippet om evigvarende kvoter (som også er salgbare av de som eier dem).

Nå vil regjeringen sannsynligvis endre dette, og endre de kvotene som ble tildelt slik at de ikke lenge er evigvarende, men kun varer i et visst antall år (for eksempel 25 år).

En slik omlegging gjøres av rent ideologiske grunner. Som kjent er de rød-grønne prinsipielle motstandere av eiendomsretten og vil gjøre alt or å svekke eiendomsretten og således overføre makt fra individer og til politikere og byråkrater.

Det er kun eiendomsrett som kan sikre at ressurser blir utnyttes på en måte som er forsvarlig sett over tid. Uten eiendomsrett vil de som disponerer noe i en kort periode ikke være opptatt av den langsiktige verdien av ressursen, de vil bare høste mest mulig ut av ressursen så lenge de kan disponere den. Dette var kjent allerede i antikken, og Aristoteles sa det slik: "det som ingen eier er det ingen som tar vare på".

Dersom regjeringen går inn for det som alle forventer, så er dette ikke annet enn ekspropriasjon av fiskernes eiendomsrett. Som sterke tilhengere av den private eiendomsrett går DLF sterkt imot dette.