Litteratur

Liberalismen hevder at hvert enkelt individ bør ha den fulle rett til å styre sitt liv, sin eiendom og sin inntekt slik han eller hun selv måtte ønske, og at kun med dette som utgangspunkt kan et harmonisk, velstående og fredelig samfunn etableres.

Et stort antall forfattere, filosofer, økonomer, historikere og psykologer har skrevet bøker hvor dette er utdypet fra en rekke ulike vinkler.

I denne oversikten vil du finne noen av disse bøkene, og opplysninger om hvordan de kan bestilles.

Liberalistisk Litteratur

Andrew Bernstein - The Capitalist Manifesto

"The Capitalist Manifesto", skrevet av filosofiprofessor Andrew Bernstein, gir en omfattende filosofisk, økonomisk, og historisk begrunnelse for hvorfor kun laissez-faire-kapitalisme er i samsvar med menneskets natur og hvorfor kun laissez-faire kan gi et harmonisk og velstående samfunn.

Ayn Rand - Atlas Shrugged/De som beveger verden

Ayn Rands hovedverk viser en velferdsstats sammenbrudd. I denne romanen legger Ayn Rand også frem sitt filosofiske system; et system som forfekter individualisme, rasjonalitet, rasjonell egoisme og kapitalisme.

Ayn Rand - Capitalism: The Unknown Ideal

Essaysamling om kapitalismens filosofi og historie. Obligatorisk lesning for enhver som er interessert i liberalismen.

Ayn Rand - Return of the Primitive

Essays av Ayn Rand og Peter Schwartz om en rekke aktuelle temaer: kollektivisme, balkanisering, feminisme, miljøbevegelsen, pedagogikk, misunnelse, rasisme, etc.

Ayn Rand - The Ayn Rand Reader

Dette utvalget fra Ayn Rands forfatterskap gir en utmerket innføring i hennes filosofiske system, Objektivismen.

Ayn Rand - The Fountainhead/Kildens utpring

Denne boken, med rette kalt individualismens bibel, viser at man bør være rasjonell og følge sin visjon, og ikke gi etter for konformitetspresset andre mennesker utsetter en for. Boken sier også at man må ha frihet for å kunne leve som et menneske.

Ayn Rand - The Virtue of Selfishness

Essaysamling om etikk. Her vises at rasjonell egoisme er den eneste etiske teorien som er i samsvar med menneskets natur, og at kun denne etikken kan gjøre mennesker lykkelige.

Bjørn Lomborgs - Skeptical Environmentalist

Bjørn Lomborgs grundige gjendrivelse av miljøbevegelsen. Boken finnes også på dansk, med tittelen Verdens sande tilstand, denne kan bestilles fra Arnold Busck.

Charles W. Kadlec - Dow 100,000: Fact or Fiction

Forklaring på hvilken politikk som fører til økonomisk fremgang (og oppgang i aksjemarkedene), og hvilken politikk som fører til det motsatte.

Craig Biddle - Loving Life

En kort og praktisk innføring i rasjonell egoisme.

Earth Report 2000: Revisiting the True State of the Planet

En grundig gjennomgang av jordens virkelige miljøtilstand.

Gary Hull - The Abolition of Antitrust

Denne boken tar for seg de økonomiske, historiske og moralske sidene ved antitrust-lovgivningen, og hvorfor slike lover bør avskaffes.

Mere informasjon/bestilling

Henry Hazlitt - Economics in One Lesson

Denne bestselleren fra 1946 er en elementær innføring i korrekt sosialøkonomi.

Jean-Baptiste Say - A Treatise on Political Economy

Jean-Baptiste Say (1767-1832) er den økonom som i størst grad har forstått hvordan verdiskapning, handel og velstand oppstår og koordineres i et fritt samfunn. Hans klassiker fra 1803, A Treatise on Political Economy, er fortsatt den beste grundige innføringsbok i økonomisk teori som er skrevet. Den er ikke feilfri, men feilene er få, og essensielt sett er den teorien han legger frem helt korrekt. Hvor god Says forståelse av økonomi er kan man få et inntrykk av ved å se på de tre kapittelinndelingene i boken: Book I Of the Production of Wealth, Book II Of the Distribution of Wealth, Book III Of the Consumption of Wealth.

John Earl Haynes, Harvey Klehr - In Denial: Historians, Communism, & Espionage

Forfatterne viser hvordan kommunister i USA etter annen verdenskrig var lydige propagandister for Sovjetunionen, og hvordan de fleste amerikanske intellektuelle (akademikere, journalister, forfattere, filmfolk, etc.), pga. sitt venstreorieneterte politiske ståsted på alle vis forsøkte å fornekte og å fortie sannheten om det som skjedde bak jernteppet.

Ludwig von Mises - Planning for Freedom

Boken inneholder korte essays og foredrag som tar opp ulike temaer innen sosialøkonomi, og er en glimrende innføring i Mises´tenkning. Boken tar for seg en rekke aspekter ved den frie økonomi, og kritisere en rekke av de ideer og forestillinger som vanligvis benyttes for å legitimere tvangsinngrep i økonomien.

Ludwig von Mises - Socialism

En grundig gjendrivelse av alle argumenter for sosialismen som noen gang er fremsatt.

Milton Friedman - Capitalism and Freedom

Nobelprisvinner Milton Friedmans klassiker om sammenhengen mellom kapitalisme og frihet.

Nathan Rosenberg, L.E. Birdzell - How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World

Forfatterne viser at Vestens rikdom hverken skyldes naturressurser eller utbytting av andre kontinenter, Vesten ble velstående pga. en kultur som var dominert av verdier som rasjonalitet, selvrealisering/egoisme, respekt foor eiendomsretten, en relativt fri økonomi og stor grad av frihandel.

Thomas Sowell - Knowledge and Decisions

Sowell forklarer bl.a. hvordan kun en fri prisdannelse på en effektiv måte koordinerer investeringer, produksjon og forbruk i et samfunn.

Thomas Sowell - Marxism

Sowell, en forhenværemde marxist, gir en forståelig innføring i denne irrasjonelle og kollektivistiske ideologien som fortsatt har en ødeleggene innflydelse i Vesten.

Vegard Martinsen - Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand

Essaysamling som tar for seg ulike sider ved Ayn Rands liv, forfatterskap og filosofi.

Vegard Martinsen - Frihet, likhet, brorskap: kapitalismen i teori og praksis

I denne boken, som består av mer enn 30 artikler og fordrag, redegjør Vegard Martinsen for hva kapitalismen er, og hvordan kun den kan sikre at samfunnet i størst mulig grad blir preget av frihet, likhet og brorskap.