June 2003

Troskapsløfte fra innvandrere?


Aslam Ahsan, som leder Ressurssenteret for pakistanske barn, skriver i en kommentar i Aftenposten at han ønsker at det bør stilles krav om lojalitet og troskap til grunnleggende norske verdier når nye landsmenn innvilges statsborgerskap. Sagt med andre ord ønsker han at innvandrere skal avlegge troskapsløfte til norske verdier når de mottar norsk statsborgerskap.

Oslo sporveier

Oslo sporveier har alle osloborgere erfaringer med. Og erfaringene er ikke udelt positive, for å si det forsiktig. Stadige forsinkelser, dårlig service, og, i det siste, et betydelig antall nesten-katastrofer (for eksempel branntilløp i T-bane-tunellene).

Dette kan selvsagt ikke fortsette.

Styreleder i Oslo sporveier, Michael Tetzscher, har gitt uttrykk for at han ønsker en privatisering. Han mener at dette er den eneste måten man kan sørge for at Oslos innbyggere kan få et transportsystem – buss eller bane eller trikk – som er trygt og pålitelig.

NSB driver utpressing

I avisene i går kunne vi lese at NSBs styre kommer til å legge ned flere nattog dersom selskapet ikke får mer støtte fra staten. NSB driver nå altså ren utpressing overfor myndighetene. Dette er ufint, men slik må det gå når statlige selskaper driver virksomheter som burde ha vært private.

Private firmaer produserer varer/tjenester, og selger disse til kundene. Inntektene – det som kundene betaler – er da ment å dekke utgiftene ved produksjonen. Men når staten driver virksomheter, da kommer det andre hensyn med i bildet.

Virker boplikt?

Dagbladet, som har for vane å slå opp som en nyhet ting som ihvertfall alle liberalister vært kjent med i uminnelige tider, sier i en stor overskrift idag at en ny undersøkelse viser at "Boplikt virker ikke". Artikkelen innledes med følgende: "Boplikt har ingen positiv virkning for å øke innbyggertallet i en kommune. I fraflyttingskommuner har det motsatt effekt".

DLF er for frihet. Frihet er den eneste måte å organsiere mennesker på, dersom man vil ha et velstående og harmonisk samfunn. Frihet innbærer full respekt for eiendomsretten: mao.

Typisk politikk!

Politikerne på Stortinget ble i natt enige om barnehaveforliket. Igjen har politikerne lovet full barnehavedekning ved et tidspunkt som ligger noen år frem i tiden. Så vidt vi husker har vi flere ganger tidligere blitt gitt slike løfter, uten at politikerne har holdt disse løftene.

Et annet poeng er, som Nettavisen i dag formulerer det, at ”partene ble enige om en barnehageavtale uten å ha de eksakte kostnadene på bordet.

Veldedighet – privat vs. offentlig

Det vil alltid være noen som ikke kan klare å leve av egen inntekt, og det bør derfor være ordninger som setter disse i stand til å klare seg på en akseptabel måte. De aller fleste vil i et fritt samfunn være omfattet av en eller annen forsikringsordning, men det vil kunne være noen få som ikke blir omfattet av slike ordninger. Det bør derfor finnes organiserte systemer for veldedighet.

Som på de fleste områder vil også her, etter DLFs syn, private organisasjoner fungere bedre enn offentlige (statlige og kommunale) organisasjoner.

En typisk sosialdemokrat

Vi siterer fra dagens utgave av Dagbladet: "Avtroppende WHO-sjef Gro Harlem Brundtland liker slett ikke kampanjene for å få barn til å kjøpe mobiltelefon. Men da barnebarnet ville ha telefon, klarte ikke dr. Gro å si njet".

Det er mye man kunne si til dette - man kunne si noe om de kampanjene det henvises til, man kunne si noe om farene ved bruk av mobiltelefon, man kunne si noe om foreldreansvar, man kunne si noe om statens oppgaver, man kunne si noe om politikeres dobbeltmoral.

Bush og masseødeleggelsesvåpen

I de siste dager har det kommet en rekke uttalelser fra mange ulike hold hvor president Bush og statsminister Blair er blitt kraftig kritisert fordi de satte i gang krigen som avsatte Iraks diktator Saddam Hussein. Blant kritikerne er nå også vår egen Lars Sponheim. Kritikken går på at Bush og Blair løy om Iraks masseødeleggelsesvåpen (MØV). De allierte styrkene har ennå ikke funnet MØV i Irak, og kritikerne påstår nå at krigen ble satt i verk på et uholdbart grunnlag.

Det er mange grunner til at denne kritikken er totalt forfeilet.

Skandale: endringer i ekteskapsloven vedtatt

Gårsdagens Stortingsvedtak om endringer i ekteskapsloven illustrerer mye av det som er galt ved den typen politikerstyre vi har: velmenende, men tanke- og kunnskapsløse politikere som vil vise at de mener å gjøre godt, men som vedtar ting som vil være meget skadelig på sikt. Honnør til Kystpartiet, som var det eneste partiet på Stortinget som ikke støttet vedtaket.

Odelstinget vedtok i går et hasteforslag fra alle partiene (unntatt Kystpartiet) om endringer i ekteskapsloven.

QED

I mer enn 2000 år har folk med noe innsikt og livserfaring forstått det som Aristoteles formulerte slik: ”Det som ingen eier er det ingen som tar godt vare på”. Dvs. allerede på Aristoteles’ tid – som er 2300 år siden – forstod folk at det som eies privat blir tatt godt vare på, og at det som eies i fellesskap vil forfalle.

Opp igjennom historien har vi utallig eksempler som bekrefter dette, men det siste eksempel så vi omtalt i gårsdagens aftennummer av Aftenposten. På side tre ser vi overskriften: ”Halvparten av bysyklene er forsvunnet”.

U-hjelp er uhjelp

Aftenposten forteller i dag at forskere (enda en gang) har undersøk u-hjelpen, og de har selvsagt – enda en gang – kommet til at den i det store og hele ikke har hatt noen positiv effekt.

Den norske stat har i de siste 50 år fratvunget skatebetalerne 170 milliarder kr med det formål å hjelpe folk i u-land til et bedre liv, og praktisk talt alt er bortkastet.

Korrupsjon

Korrupsjon er selvsagt en uting, og må søkes avskaffet. Men hvordan? I de vestlige land forekommer det stadig tilfeller av korrupsjon, og land utenfor Vesten er som regel gjennomkorrupte.

Men hvordan bekjemper man korrupsjon? Dagens Aftenposten forteller at den norsk-franske korrupsjonsjegeren Eva Joly i går lanserte en internasjonal aksjon mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Lanseringen skjedde på Sorbonne-universitetet i sentrum av Paris.

Oslo-programmet

Vi er nå i ferd med å legge siste hånd på DLF Oslos hjemmeside .

Der vil man finne alle opplysninger om DLFs Oslovalg: der ligger en liste med kandidatene, der ligger vår velgerkontrakt og der ligger selvsagt vårt program.

Vi tillater oss å anbefale et besøk.

Hva er politikk?

Ja, dette spørsmålet bør man stille seg iblant. Et oppslag i Dagbladet nylig viser et bilde av Aps bystyrekandidat i Oslo Saera Khan, og overskriften er «Vil ha gratis sommerskole».

Det problemet hun tar opp er at barn av pakistanske foreldre sjelden drar på vanlig norsk ferie eller deltar på sommerskoler fordi familiene ikke har råd (og grunnen til dette er at familiene bruker så mye penger på sine jevnlige turer til Pakistan). Siden slike sommerskoleopphold visstnok er nyttige for eksempel mht. språkopplæring, så bør sommerskole for pakistanske barn være gratis, sier Khan.

En dårlig eier

Dagens utgave av Aftenpostens aftennnummer har en leder med tittelen «Oslo kommune - en dårlig eier».

I selve lederen finner vi følgende. «Finansbyråd André Støylen har vært en studie i retningsløs handlekraft og uforklarlig handlingslammmelse». Til dette kan vi si - amen. Og hvis man bytter ut Stølens navn ut med et hvilket som helst annen politikernavn, så blir utsagnet like sant.

Årskan er at folk i det store og hele tar godt vare på det de selv eier, og de tar dårlig vare på det de ikke eier.

Tragedien i Bergen

I går ble det i Bergen lagt frem en rapport som bekreftet det noen har sagt og mange har trodd: barn ved barnehjem ble i en årrekke systematisk utsatt for overgrep av ansatte ved barnehjemmene, og selv om de kommunale kontrollordningene var kjent med dette, slo de ikke alarm.

Vi forstår godt at byrådsleder i Bergen tok til tårene da rapporten ble lagt frem. Rapporten tok kun for seg noen bestemte barnehjem i Bergen, men det er all grunn til å tro at tilsvarende forhold har eksistert på andre barnehjem over hele landet.

SV, økonomi og logikk

SV er et parti som lever av - og åpenbart lever godt av - å fornekte økonomiske årsakssammenhenger.

Eksempler på dette kan man se og høre hver gang en SVer skriver eller sier noe.

F.eks. kan man finne bekreftende eksempler i fredagens (27/6) kronikk i Dagbladet, der parlamentarisk nestleder i SV Karin Andersen og SVs sosialpolitiske talsmann Sigbjørn Molvik skriver om fattigdomsproblemet.

La meg kort kommentere noen få sitater fra kronikken.

SVerne påstår at de ikke-sosialister som snakker om frihet mener «frihet for markedet, ikke for mennesket».

Velferdsstaten er et umulig system

Velferdsstaten er et samfunnssystem som består i at folk betaler en del av sin inntekt til staten, og så skal staten til gjengjeld sørge for velferdsordningene (skole, helsevesen, trygdeordninger, pensjoneordninger, barnehaver, fritidsklubber, pensjonistforeninger, osv.). Velferdsstaten er altså ikke det samme som et velferdssamfunn. Et velferdssamfunn er et samfunn med et høyt velstandsnivå, uavhengig av hvem som står for tilbudet av velferdsordningene.