Politiet

Statens legitime oppgave er å beskytte borgernes frihet. I første linje står da politiet, som direkte skal beskytte alle innbyggere mot tyveri, svindel, overfall, etc., helst ved å hindre at slike ting skjer, men også ved at de som har begått forbrytelser blir arrestert og straffet (dersom de blir funnet skyldige i retten).

Men hvordan er det politiet handler i dag? Vi har kommet over noen eksempler som ikke er så veldig oppløftende.

Den første saken er hentet fra document.no: Folk på Blitzhuset i Oslo ville ha gatefest lørdag [16/8] og sperret like godt av Pilestredet. Det fikk de lov til av politiet, som lot gaten være sperret fra 17-tiden til 20.34.
Telefonene begynte tidlig å renne inn til politiet fra bilister som lurte på hva som foregikk. Pilestredet er en sentral ferdselsåre i Oslo. De som kjører Vaterlandstunnelen og skal opp til Bislet, kjører denne veien. Når private sperrer en gate, regner publikum med at politiet tar affære. Prompte.

Men det skjedde ikke. Først 19.40 var politiet på stedet. Selv da ga politiet Blitz-folkene anledning til å holde på en stund til.

…At en sentral gate midt i sentrum avsperres i flere timer ved selvtekt, ville normalt utløse rask reaksjon fra politiets side.
Gjerningsmennene ville fått ordre om å rydde gaten øyeblikkelig. Bøter av samtlige ville vært selvsagt.

Men politiet lot bare gjengen holde på. Document kommenterer: Politiet bøyer seg for en venstregruppering som er villig til å bruke vold når de synes situasjonen krever det. Å beslaglegge en offentlig gate er en demonstrativ handling. Slikt reagerer politiet normalt sporenstreks på. De tillater ikke at noen private utfordrer deres håndhevelse av offentlig ro og orden.

For noen år siden lå Blitz i krig med politiet. Nå er det politiet som har bøyd av. Konfrontasjon er ikke ønskelig, men noen ganger må politiet vise at loven skal håndheves. Å sperre en offentlig gate er ingen bagatell. Det politiet viser er at det er forskjell på politiske grupper. Tilhører man den rette er det politiet som trekker seg ut.

Document fortsetter: På bare en uke har to lovlige demonstrasjoner i Oslo blitt ødelagt av folk som ikke respekterer andres demokratiske rett til å avholde offentlige møter. Politiet har stått passivt og sett på begge ganger. Men når Blitz bare tar seg til rette ved å stenge en travel sentrumsgate så står også politiet passivt og ser på …

Noen andre saker. En man ble frastjålet en datamaskin. Saken ble anmeldt til politiet. Det skjedde ingen ting. Nå var datamaskinen slik innrettet at eieren kunne få den til å ta et bilde av tyven og sende det til eieren (!), og når det ikke var blitt noen utvikling i saken publiserte offeret bildet av tyven på Internett. Dette endte med at han som ble frastjålet datamaskinen ble ilagt en klekkelig bot for å ha krenket tyvens personvern, mens det fra politiets side ikke skjedde noe overfor tyven.

En annen sak var omtrent slik: en prostituert og en kunde begynte å krangle etter at akten var gjennomført, og de begynte å slåss, dvs. å bruke vold mot hverandre. Resultatet ble at begge anmeldte den andre. Hva førte dette til? Voldssakene ble henlagt, men kunden ble ilagt en bot for å ha brutt sexkjøpsloven.

VG forteller også at et meget stort antall saker henlegges: Selv om gjerningsmennene ofte er kjente henlegges hver måned rundt 200 saker ved Grønland politistasjon i Oslo. Begrunnelsen er manglende etterforskningskapasitet.

Men politiet har jo store ressurser, og de er blitt kraftig øket de siste årene. Se NOUen «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer». Den viser bla. at politiet er blant de etater som har fått størst økning, de har fått om lag 40 prosent realvekst fra 2004 til 2012.

Så problemet er ikke resursene, problemet er organiseringen og prioriteringen

Noe bør gjøres nå. Det er uholdbart at oppklaringsprosenten for den type kriminalitet som rammer de fleste av oss kun ligger på om lag 15 - 20 %, og det er uholdbart at det er rutine for politiet å henlegge «ubetydelige» saker; enhver som blir rammet av kriminalitet fortjener at politiet tar hans sak på alvor og gjør sitt aller beste for å oppklare den.

Noe som kan føre til en kraftig forbedring av politiets innsats er å legalisere narkotika. Så lenge narkotika er forbudt vil politiet bruke enorme ressurser på tiltak som reelt sett har negativ effekt (forbudet fører til en kraftig økning i reell kriminalitet), samtidig som politiet da har det mange vil si er en god begrunnelse for å henlegge saker som handler om naskeri, tyveri, innbrudd, svindel, etc.

Men politiet bør også i dag prioritere annerledes. I de sakene vi nevnte over – at Blitz stenger en gate for å avholde fest, at motdemonstranter får ødelegge lovlige fredelige demonstrasjoner, at folk som benytter vold får gå fri av kapasitetshensyn mens en som kjøper sex blir bøtelagt, at en som stjeler en datamaskin får gå fri mens eieren blir bøtelagt for å ha publisert et bilde av tyven – burde og kunne politiet enkelt ha handlet annerledes.

Som sagt, statens skal beskytte borgernes frihet. Men nå har vi en rekke lover som dessverre krenker friheten. Dersom politiet må prioritere bør de prioritere å håndheve de lover som beskytter friheten, og ikke de som krenker den. I alle disse sakene vi nevnte har politiet lagt vekt på å håndheve de lovene som krenker friheten, og å reelt sett droppe de sakene hvor noens frihet er blitt krenket.

Og dette skjer når vi har en justisminister fra det såkalte lov-og-orden-partiet FrP!

Men alle partiene på Stortinget - inkludert FrP og Høyre - er sosialdemokratiske, og dette er en ideologi som ikke setter individuell frihet høyt, tvert imot. Det er derfor det går gal vei.

Dersom man vil ha en stat og et politi som beskytter den enkeltes frihet og eiendom så er det ingen nytte å stemme blåblått. (Det er heller intet poeng å stemme rødgrønt.)

Vil du ha en stat som beskytter frihet og som ikke stadig krenker den så er det en eneste ting du må gjøre (hvis vi holder oss til stemmegivning) og det er å stemme lilla.

Kun med en sterk liberalistisk tilstedeværelse i besluttende organer kan vi styrke beskyttelsen av den enkeltes liv og eiendom.

Men det er nok en stund til dette skjer, og da må vi nok alle bare forvente at staten og politiet i stadig større grad krenker friheten heller enn å beskytte den, slik de mange triste eksemplene over illustrerer.
.
.
.
.

.
.
.
.

https://www.document.no/2014/08/greit-a-sperre-offentlig-gate-til-privat...

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7457095.ece

http://www.regjeringen.no/pages/38370010/PDFS/NOU201320130009000DDDPDFS.pdf

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/saker-med-kjent-gjerningsmann-henlegg...