Å unndra seg felleskapet

Temaet er i dag enda en gang svart arbeid, men vi skal være svært korte denne gangen.

Vi siterer først fra finansminister Siv Jensen slik hun er gjengitt i dagens Aftenposten: Jeg synes ikke svart arbeid i noen form er uskyldig, fordi man unndrar seg fellesskapet.

Bakgrunnen er ifølge Aftenposten dette: Aftenpostens serie «Grå økonomi»: Stortingspolitikere sjokkert over omfanget av svart arbeid.

- Vi kan ikke regulere oss ut av den enkeltes holdning til svart økonomi. … Det betyr at andre bærer byrden, sier finansminister Siv Jensen. En sterk moralsk indignasjon preget politikere av alle farger da Stortinget i dag debatterte interpellasjonen fra Hans Olav Syversen (KrF) om svart arbeid. Bakgrunnen for interpellasjonen er Aftenpostens artikkelserie «Grå økonomi».

- Selv om man ønsker seg lavere skatter, kan man ikke selv regulere sitt eget skattenivå, fortsatte Jensen. Til stor begeistring fra Syversen, som mente dette var nye toner fra Frp.

Jensen konstaterte at det er bred enighet om alvoret i situasjonen og behovet for nye tiltak for å bekjempe en voksende svart økonomi. Hun tegnet at bilde av truslene i arbeidsmarkedskriminalitet: Hvitvasking, korrupsjon, ID-tyveri og trygdesvindel.

- Å bidra til vekst i den svarte økonomien er ikke bare usolidarisk, men også svært ødeleggende for næringslivet fordi useriøse utkonkurrerer seriøse. Det er ødeleggende for samfunnsmoralen og for et sunt næringsliv, fortsatte statsråden.

Vi sa nylig at løsningen på dette problemet er skattelettelser og dereguleringer – se vår kommentar 2. juni, men vi skal i dag kort poengtere et par andre momenter:

Det hevdes at svart arbeid er «usolidarisk», at man «lar andre bære byrden», at «man unndrar seg fellesskapet».

Vårt svar til dette er at det fullt og helt bør være opp til den enkelte å avgjøre i hvilken grad han vil være solidarisk og med hvem, i hvilken grad han vil bidra til felleskapet, og i hvilken grad han vil være med å bære andres byrde.

De som står bak dagens politikk forutsetter at alle skal være med enten de vil eller ikke, og ikke bare det, de som ikke vil være med i den grad politikerne ønsker skal tvinges til være med.

Men den store forekomsten av svart arbeid viser bare at folket ikke vil være med i den grad og i det omfang politikerne vil.

De politikerne som uttaler seg i denne saken sier at folket ved sine handlinger ikke slutter opp om den politikk som politikerne vil gjennomføre. Og som man kan vente er politikernes svar på dette enda mer tvang og enda mer kontroll.

Vi vil stille dette spørsmålet: skal man adlyde politikerne eller skal man la den enkelte føre sitt liv slik han vil?

Vi i DLF støtter opplagt det siste. Å la hver enkelte føre sitt liv slik han selv vil så lenge han er fredelig, er vårt utgangspunkt. De andre partiene vil ha en ordning hvor alle skal tvinges til å være med. Men folket vil altså ikke være med i den stadig økende grad politikerne fra alle de andre partiene vil.

De andre partienes stadige forsøk på å tvinge igjennom en politikk folket i handling viser at de ikke vil ha er dømt til å mislykkes, med store problemer som resultat

Noe som gjør dette noe mer komplisert er at folk stemmer på de politikere og de partier som fører en politikk som en stor del av folket ikke vil ha.

Så alle de som er med i eller stemmer på eller støtter de partiene som vil ha et høyt skatte- og avgiftsnivå og et stort omfang av «gratis» offentlige tilbud, er medskyldige i de problemene som vil bli større og større i årene fremover. Vi sa mer om vårt syn på dette i vår kommentar 2. juni.

La oss helt til slutt si at dagens ordning, som alle andre enn vi i DLF støtter, bygger på kollektivisme, et grunnsyn som sier at gruppen, felleskapet, er det primære, og at ethvert enkeltindivid må underordne seg det som fellesskapet via dets representanter (politikerne) måtte finne på å bestemme. Vi i DLF derimot, vi er individualister. Vi mener at enhver skal ha rett til å leve sitt liv slik han vil, med den frihet og det ansvar for egne valg dette innebærer, så lenge han ikke initierer tvang mot andre mennesker.

Vi er alene om dette – og vi er derved alene om det som virkelig kan løse de problemene som politikerne i de andre partiene utsetter oss for og stadig mer høylydt klager over når noen forsøker å unnslippe.

.
.
.
.
.
.
..
.

http://stemdlf.no/node/5602

http://www.aftenposten.no/nyheter/Jeg-syns-ikke-svart-arbeid-i-noen-form...