Enda mer regulering av bankene

Bankene er i hardt vær for tiden, og det ser ut til at de mest kritikkverdige innvendingene er at rentemarginen er for høy, at det er vanskelig for kunder å skifte bank, og at banksjefene tjener for mye.

Det virker dog som om banksjefenes lønn er hovedankepunktet; menge synes det er kritikkverdig at noen banksjefer begynner å få inntekter som (inkludert bonuser) er omtrent på samme nivå som en rekke underholdningskjendiser har av inntekter (inkludert bonuser).

Ang. rentemarginen så er det slik at myndighetene har pålagt bankene å øke sine reserver, og da er det ingen annen måte å gjøre dette på enn å la kundene betale mer for bankenes tjenester. Når det gjelder å skifte bank så er det vel forståelig at dette er noe den banken som mister kunder ikke liker, og at dette ikke er den type oppgave de er mest innstilt på å utføre.

Men myndighetene - i dette tilfelle en blåblå regjering, dessverre helt uten noen form for lilla innslag - har resepten klar: de vil pålegge bankene ytterligere reguleringer og pålegg.

Finansminister Siv Jensen ble intervjuet på Dagsrevyen i går, og innslaget varslet bla. følgende tiltak: bankene skal tvinges til å konkurrere enda sterkere, bankene skal pålegges å gjøre det enkelt å overføre en kundes lån, innskudd, etc. til en annen bank, det skal opprettes et konkurranseform for finansnæringen, bankene må lenke til Finansportalen på sine hjemmesider (på Finansportalen skal det være enkelt å sammenligne bankenes ulike tilbud), banker og finansforetak skal granskes, og det skal innføres bankgiroportabilitet (som er et aspekt av at det skal bli enkelt å skifte bank).
Dagsrevyens overskrift var til og med: Siv Jensen presser bankene til konkurranse.

At konkurransen i bankmarkedet bør styrkes er opplagt en god ting, men man må spørre: hvorfor er konkurransen så liten som den visstnok er?
Konkurransen er liten fordi det er n en rekke statlige pålegg bankene er tvunget til å følge og som gjør fleksibiliteten liten, og det er vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet. Dette betyr at de bankene som er inne på markedet kan samarbeide og slipper å holde sine tilbud så gode at de må passe på at det ikke kommer nykomlinger inn på markedet som kan ta opp konkurransen. Dette er opplagt en begrensing av konkurransen, og fører til at konkurransen, og derved tilbudet til kundene, blir dårligere enn det ellers ville ha vært.

Nå er det slik at banker skal pålegges å gjøre enda mer for kundene, dette vil koste penger, og det er alltid kundene som må bære kostnadene. Dette betyr at kundene må betale enda mer for banktjenestene.

For å komme til konklusjonen med en gang: Det som kan gi øket konkurranse og et bedre tilbud til kundene er at statlige hindringer på drift og etablering av banker fjernes; det som kan gi øket konkurranse og et bedre tilbud til kundene er at alle statlige restriksjoner og pålegg tas vekk, og dette gjelder alt fra statlige pålegg om kapitalkrav til statlige hindringer for etablering av nye banker.

Mao: alle som vil etablere nye banker bør få lov til dette uten noen form for restriksjoner fra staten. Dette vil gi et bedre tilbud til kundene.

(Vil ikke dette føre til at de kan dukke opp useriøse aktører? Jo, muligens, men det er jo opp til den enkelte kunde selv å bestemme hvilken bank han vil bruke. Vil han bruke en fersk nykomling eller en bank som har vist seg å være pålitelig i hundrevis av år er opp til kunden selv. Etter vårt syn er det helt galt at staten skal blande seg opp i slikt.)

Det som kan føre til at kundene får et bedre tilbud er deregulering, dvs. at statlige krav og pålegg til bankene tas bort. Men dessverre tror den regjeringen vi har i dag at man bør gå motsatt vei, den vil at bankene i enda større grad enn tidligere skal reguleres og kontrollere av det offentlige.

Så de blåblå bare forsetter på den vei som de rødgrønne sto for før dem. Dette er egentlig ikke uventet. Høyre har jo alltid sagt at de ikke skal styre mindre, de skal styre bedre; de har også alltid sagt det aldri har vært noe mål å redusere byråkratiet.

Mht. FrP så har det i det partiet vært enkelte som har forstått at man nå øker friheten, at man må deregulere, men det ser ut til at disse ikke lenger har noen som helst innflytelse over politikken.

For å oppsummere, de tiltakene som regjeringen går inn for vil bare gjøre tilbudene til bankkundene totalt sett dårligere enn de er i dag. Og det er dette man må vente når myndighetene øker styringen og reguleringen. .
.
.
.
.
.
.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19042414/24-04-2014#t=49s