Ulv

Tolv menn er nå siktet for drap på ulv. Vi siterer fra Østlendingen:

Totalt er tolv menn mistenkt for ulovlig ulvejakt eller forsøk på dette forskjellige steder i Hedmark. Samtlige ble pågrepet i forbindelse med en storstilt politiaksjon tirsdag denne uken.

– Nå er vi i gang med avhørene. En del avhør er ferdig, noen pågår og andre har ikke kommet i gang. Tre av de siktede forklarte seg om saken i går på en slik måte at de nå er satt fri fra politiets varetekt. De ni øvrige er fortsatt pågrepet og sitter hos politiet i påvente av avhør, sier Istad til Østlendingen. …

Politiet opplyste på en pressekonferanse i tirsdag at politiet har etterforsket aktivt gjennom vinteren. De straffbare forholdene mener politiet har funnet sted så langt tilbake som på 80-tallet.
– Hvor mange ulver som er skutt ulovlig, er av de ting vi ikke kan kommentere på det nåværende tidspunkt, sier Istad.

Hva er det som egentlig skjer i denne saken?

For å ta hovedpoenget først: noen, som regle de som er sympatisk innstilt til miljøbevegelsen, ønsker at det skal være ulv i Norge. Det var da typisk nok Rasmus Hansson, som sitter på Stortinget for De grønne, som forsvarte dette synspunktet i en debatt på Dagsrevyen i går 10/4. På den andre siden har vi gjerne folk som bor utenfor byene og som opplever ulven som en fare, og de er da mindre positivt innstilt til å ha ulv i Norge. I debatten på Dagsrevyen i går ble denne siden representert av lederen for Norge bonde- og småbrukarlag.

Stortinget har vedtatt at vi skal ha ulv, og det er nå om lag 10 – 20 ulv i Norge. Opp igjennom de siste år er et antall ulver skutt, og dette er da lovstridig.

Men hvorfor? Miljøbevegelsen (la oss plassere ulvetilhengerne her) mener at ulven hører naturlig til i Norge, og at det da bare er naturlig at den er her (les gjerne mer om denne sidens argumenter på http://www.fellesaksjonenforulv.org/).

Motstanderne er som sagt folk som holder til i ulvens nærområder, og de føler seg truet og utrygge. Nå er det svært sjelden at ulven er farlig for mennesker, men ulven er meget farlig for andre dyr.

Dersom ulven kommer over en saueflokk så kan den drepe noen dusin sauer på meget kort tid, og disse dyrene lider en langsom og pinefull død. Ulven er ikke som f.eks. bjørnen, som dreper et dyr for å spise det og som dreper det raskt, ulven derimot dreper langt flere dyr enn den trenger å spise. Ulven dreper også andre dyr, og spesielt svært unge dyr som f.eks. elgkalver er utsatt, men vi vil bruke sau som eksempel. (Dyrevernere er da imot at det skal være ulv i Norge, mens miljøbevegelsen som sagt er for.)

Bakgrunnen for motstanden er da av typen at en sauebonde slipper sin saueflokk ut på beite, og så opplever han at ulven kommer og dreper et betydelig antall av sauene hans. Ikke bare lider dyrene, men bonden påføres i utgangspunktet også et stort tap.

Hvem dekker tapet? Det er ikke bonden alene, også skattebetalere får anledning til å være med å dekke en del av kostandene; bonden kan søke om erstatning via Statens landbruksforvaltning.

Fra hjemmesidens til Statens landbruksforvaltning om tap av sau på utmarksbeite:

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt kan sendes inn her.

Men hva hvis tap skyldes vilt som ikke er fredet? Også da kan man få erstatning: . Har du hatt store og uforutsette tap av sau på utmarksbeite som ikke skyldes fredet rovvilt, kan du søke erstatning for tapet etter denne ordningen.

Søknaden sendes kommunen, som gir en uttalelse til søknaden og sender den videre til fylkesmannen. Etter at fristen er utløpt vil fylkesmannen behandle alle søknader som har kommet inn og fortløpende betale ut erstatning. Erstatningen beregnes ved å multiplisere tapte dyr med fastsatt sats. Det trekkes 30 % egenandel. Beregnet erstatning på mindre enn 15 000 kroner utbetales ikke.

Hvor mange sauer drepes? Vi har kun funnet følgende ikke helt oppdaterte tall: Staten har utbetalt erstatning for 10 000 sauer og lam som antas å være drept av gaupe i beitesesongen 2009. Totalt er det utbetalt erstatning for 34 200 sauer og lam som antas å være drept av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn i 2009. Til sammen 75 millioner kroner er utbetalt i erstatning til ca 2380 søkere. Rovviltskadene har økt med 2 700 dyr fra 2008, men skadene er likevel lavere enn i 2007 da 39 500 sauer og lam ble erstattet.

Nå vil ulvetilhengerne si at sauen må gjetes; dersom en gjeter med skytevåpen passer på sauene vil sauer ikke bli drept av ulv. Dette er på et vis riktig, men å innføre ordninger med gjeting av sau i Norge i dag er i praksis umulig; det er ingen som vil ha en slik jobb i dag.

Vi er da i en situasjon der vi har dyr gående ute, og vi har et dyr som nærmest er en lystmorder og som dreper disse dyrene i betydelige mengder.
Og de bøndene som vil forsvare sauene sine ved å skyte ulv, de begår lovbrudd og risikerer straff. Det er slike folk som nå er tiltalt.

La oss nevne et punkt til før vi konkluderer: er det ikke naturens orden at ulv spiser byttedyr, er det ikke naturens orden at ulven tar sau? Vel, det er slik at ulven hører naturlig hjemme i Norge (dvs. den hørte til her, og så ble den nærmest utryddet, og nå er den i de siste årene på en eller annen måte innført igjen og nå er den fredet ved lov).

Men sauen hører ikke naturlig hjemme her i det ville, den er innført, og den er halt forsvarsløs overfor et rovdyr som ulven. Normalt kan dyr i sine naturlige omgivelser forsvare seg til en viss grad overfor angrep fra andre dyr som finnes i dens omgivelser (ved å slåss, ved å skjule seg, ved å flykte, etc.), men sauen har ingen av disse mulighetene. For ulven er derfor sauen liten annet enn et ferskt, levende måltid.

Vi vil aldri oppfordre noen til å bryte en lov, og vi vil heller ikke oppfordre til lovbrudd, men vi forstår godt de bønder som vil forsvare sine sauer mot ulv ved å skyte den.

DLF er imot alle statlige ordninger som freder dyr, og vi er imot alle statlige erstatningsordninger. Vi er for at de som vil sikre sine sauer skal gjøre det på den måten de vil, men vi har vanskelig for å se at noe forsikringsselskap vil forsikre sauer som ikke gjetes mot å bli tatt av ulv eller andre rovdyr. Det beste er nok gjeting, men dette er som sagt umulig å innføre i Norge i dag. Så når sauebønder derfor vil forsvare sin eiendom ved å skyte ulv så har vi en viss forståelse for det, men vi forsvarer som sagt ikke lovbrudd.
.
.
.
.
.
.

.

http://www.rovviltportalen.no/content/500039612/

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=1&sokna...

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/andre-ordninger/tap-av-sau#erstatni...

http://www.ostlendingen.no/nyheter/okokrim-har-loslatt-tre-av-de-pagrepn...

http://www.fellesaksjonenforulv.org/

http://www.rovviltportalen.no/content/500033809/Erstatning-for-rovviltsk...

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-02-720

http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset/1.895946