Tajik

Et av Høyres medlemmer i justiskomiteen, Hårek Elvenes, oppfordrer tidligere kulturminister og nåværende leder av justiskomiteen Hadia Tajik til ikke å lefle med radikal islam.Bakgrunnen er at hun i et innlegg i Dagbladet bla. har sagt at alle terrorister er radikalisert, men at ikke alle radikaliserte er terrorister.

Etter vårt syn er denne kritikken av Tajik fullstendig malplassert. På dette området er det ingen som i mindre grad enn henne (av de som slipper til i de store mediene) som fortjener kritikk. En rekke tidligere uttalelser fra Tajik over lang tid viser at hun har en innsikt og forståelse på dette feltet som er imponerende, og som er mangelvare i de store partiene.

Her er noen få eksempler. I et innslag på Dagsrevyen fredag 21/9-12 om den famøse Muhammed-filmen som ble lagt ut på youtube ble hun spurt om det var riktig å legge den ut, og hun svarte følgende: Ja, det mener jeg er helt riktig. En helt sentral del av ytringsfriheten er at det skal være mulig å fremme støtende synspunkter, freidige synspunkter, synspunkter og uttrykk som er helt på kanten og helt på grensen og til og med over grensen, og det må være takhøyde for at man kan komme med denne type ytringer.

Her er noe annet hun sa om kultur generelt: Deltakelse handler ikke bare om muligheter for den enkelte. Det handler om kvalitet, om kunstens innhold og bredde. Økt deltakelse utfordrer konsensus og etablerte sannheter. Ulik erfaring gir ulike perspektiver. ... Kunstens frihet forutsetter ytringsfrihet. Vi trenger den nyskapende, provoserende og utfordrende kunsten som gir mangfold og gjør ytringsrommet større. Samfunn med høy tålegrense har god demokratisk trening. Vi må få brynt oss: Med ord, uttrykk, bilder, musikk. Da må vi legge til rette for et mangfold av ytringer og uttrykk.

Hun støttet også at Fritt Ord ga støtte til fascisten Fjordmans bokprosjekt, en støtte vi ikke vil si noe annet om enn at Fjordman ikke er verre enn mange andre som har fått støtte for å skrive bøker.

Men kronen på verket - og detter ikke ironisk ment – er at hun nylig har tatt avstand fra den marxist-inspirerte forestilling om at terrorisme er forårsaket av fattigdom. (Marxismen hevder som kjent at økonomiske forhold determinerer den enkelte, og derved forårsaker disse forholdene alt som skjer.) De fleste i etablerte miljøer vil da si at måten å bekjempe terrorisme på er å bekjempe fattigdom.

Her er et typisk sitat fra en FN-side om årsakene til terrorisme:

Det finnes ingen klare årsaker til terrorisme, men ulike faktorer kan trekkes frem:

FATTIGDOM: Grupper som føler seg utsatt for en urettferdig velstandsfordeling for egen eller andres del. Fattigdom hevdes ofte å være del av, eller bakenforliggende for, alle de følgende årsakene til terrorisme.

UNDERTRYKKELSE: Myndigheters maktapparat gjør andre uttrykksmåter vanskelig eller umulig. ...

OKKUPASJON: Et annet land har kontrollen og undertrykker befolkningen. ...

Liberalister vil i motsetning til denne marxistiske forklaringen hevde at det er ideer, fundamentale filosofiske ideer, som styrer alt: de styrer individer, de styrer samfunn, og de styrer historiens gang.

Det er ideer som den enkelte har valgt som bestemmer hans derivative valg, og de ideer som dominerer i et samfunn bestemmer da hvordan samfunnet vil utvikle seg, ideer bestemmer derved om samfunnet vil være preget av frihet, velstand, vekst og fred, eller om det vil være preget av snylting, kriminalitet, korrupsjon, ufred og i verste fall terrorisme og krig.

Her er Tajik i et ferskt utspill om dette: -- Det er ideologien som dreper, ikke fattigdom eller sosial nød- Det Tajik sier her om terroristers beveggrunner er så korrekt som det er mulig å få sagt det.

Islamittiske terrorister tar utgangspunkt i Koranen-sitater som dette:

Prophet, make war on the unbelievers and the hypocrites, and deal sternly with them. Hell shall be their home, evil their fate» (66.9)

O Prophet! Strive hard against the unbelievers and the Hypocrites, and be firm against them. Their abode is Hell, - an evil refuge indeed (9:73, 66:9)Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness. (25:52) And who does more wrong than he who invents a lie against Allah or rejects the Truth when it reaches him? Is there not a home in Hell for those who reject Faith? And those who strive in Our (cause), - We will certainly guide them to our Paths: For verily Allah is with those who do right.(29:68-69) 


Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.» (2:216)

Man kan også se på det faktum at islamistiske terrorister sjelden eller aldri er fattige, og de bruker heller ikke fattigdom som begrunnelse for sine handlinger, islamistiske terrorister er ofte velutdannede og velintegrerte, og de bruker eksplisitt religion som begrunnelse for sin terror.

Når Hadia Tajik sier at det er ideologien som dreper, og at det ikke er fattigdom eller sosial nød, så er dette midt i blinken, og ganske nært Objektivisten Johns Ridpaths treffende formulering: Bad ideas kill.

Å kritisere Tajik for å lefle med radikal islam er lite annet enn et kolossalt bomskudd.

.
.
.
.
.

.

http://www.dagbladet.no/2014/04/03/nyheter/samfunn/politikk/krig_og_konf...

http://www.dagbladet.no/2014/04/03/nyheter/pluss/nyheter_pluss/innenriks...

http://www.dagbladet.no/2014/04/03/nyheter/samfunn/politikk/krig_og_konf...

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kud/taler-og-a...

http://stemdlf.no/node/5233

http://www.fn.no/Tema/Terrorisme/AArsaker-til-terrorisme