Asylproblematikken

Asylanter med beskyttelsesbehov drar hjem på ferie. UDI: – [Dette] undergraver asylinstituttet. [UDI] slår alarm om asylferier.

Dette var nylig en nylig overskrift i en avis som sjelden inneholder aktuelle nyhetssaker; akkurat denne problemstillingen er omtrent like gammel som det nye asylinstituttet, dvs. den er flere tiår gammel.

La oss sitere litt mer fra avisens artikkel: BEKYMRET: Asylmottaket i Bodø har sendt et bekymringsbrev om at asylanter med beskyttelsesbehov drar på ferie til hjemlandet. UDI har ikke oversikt [!] over hvor mange det gjelder.

«Hvor farlig er det egentlig i hjemlandet som gjør at man kvalifiserer for opphold når man bare etter noen måneder kan returnere dit på ferie?» Det skriver Beate Klette, returrådgiver ved Bodø Mottakssenter i et bekymringsbrev til justisminister Anders Anundsen (Frp).Hun advarer mot en praksis der personer med beskyttelsesbehov har fått innvilget opphold i Norge – for så å reise tilbake til hjemlandet like etter asylsøknaden er godkjent.

«Det er hinsides all fornuft at de samme myndighetene som innvilger beskyttelse skal snu etter bare kort tid og innvilge ferie tilbake til det samme landet de beskyttes fra mens de bor i mottaket», skriver Klette i brevet [avisen] Klassekampen har fått tilgang til.

Opprinnelig var asylinstituttet beregnet på flyktninger som var truet i det landet de kom til, og som derfor kunne få beskyttelse av myndighetene. Slik er det ikke lenger.

Nå er det slik at personer som klarer å overbevise norske myndigheter (la oss holde oss til Norge selv om problemet er tilsvarende i en rekke andre vestlige land) om at de er forfulgt i hjemlandet og ikke kan sendes hjem, får asyl. (De som ikke klarer å overbevise myndighetene om dette, eller som blir tatt i å ha løyet i løpet av søkeprosessen, blir sendt tilbake, ofte etter at de har vært her i mange år.) Det er altså ikke behovet for beskyttelse her i Norge som er begrunnelsen for å gi noen asyl, begrunnelsen er at personer ikke kan sendes hjem uten fare for liv og trygghet.

Utgangspunktet er altså at det normale ikke kan skje, dvs. utgangspunktet er at folk som kommer hit ikke kan få bli her, de skal sendes hjem. Men de som ikke kan sendes hjem, de kan få asyl.

Så, det som er vanlig i dag er at det gis asyl til personer som kommer fra andre land fordi de ikke er trygge i hjemlandet. Men så reiser de altså på ferie til hjemlandet. Da er det noe som ikke stemmer.

Dagens asylinstitutt er helt annerledes enn det opprinnelig var (slik det var har vi kort skissert over.) Dagens asylinstitutt er intet annet enn et forsøk fra enkelte kretser på å omgå den vedtatte innvandringspolitikken som formelt sett er svært streng: vanlig innvandring er praktisk talt forbudt (vi tar imot kvoteflyktninger, vi tar imot folk som får opphold på humanitært grunnlag, vi gir folk opphold pga. familiegjenforening, etc., men det er vanskelig å komme hit og bli her som vanlig innvandrer). Men noen liker ikke at vi har en streng innvandringspolitikk, og forsøker da å omgå denne strenge innvandringspolitikken innenfor gjeldende regelverk. Dette gir seg utslag i at de har omdefinert asylinstituttet, de bruker da asylordningen på en helt annen måte enn det som var asylinstituttets opprinnelige mening.

Vårt syn er at dagens asylinstitutt er en skandale, og at det bør avvikles så fort som mulig. (Vi er dog tilhengere av at det skal finnes et asylinstitutt som har det som var asylordningens opprinnelige formål).

Men dagens asylordning har også sine skyggesider. Det er også kostbart å ha asylsøkerne boende i asylmottak, og der blir de alt for ofte sittende i flere år mens søknaden behandles. Slike opphold er en stor påkjenning for de som blir plassert i mottakene.

Men de som klarer å komme inn i Norge via asylordningen, de kan bo lovlig i et land hvor de kan leve gratis på det offentliges – dvs. på skattebetalers regning – så lenge de lever. (Vi sier at de kan gjøre det, vi sier ikke at alle eller mange gjør det.)

Men hvorfor har vi en streng innvandringspolitikk? Det er fordi innvandring i dag i utgangspunktet innebærer store utgifter for staten/det offentlige. Alle som bor her lovlig har rett til å få en rekke gratis tjenester fra det offentlige, og når det kommer inn nye mennesker som har krav på alt dette – boliger, trygder, helsetjenester, utdannelse, sosialhjelp, etc. – så medfører dette store kostander for det offentlige. Eneste måte å spare slike utgifter for det offentlige på er da å redusere innvandringen.

Dette innebærer at mennesker som kommer hit for å skape seg et bedre liv ved eget arbeid blir hindret i dette. Dette er tragisk.

Vi regner dog med at mange av disse innvandrerne/asylsøkerne etter hvert kommer i arbeid, og i så fall er innvandringen etter hvert på et vis lønnsom fordi innvandrerne betaler skatter og avgifter til det offentlige. Men de som er tilhengere av en restriktiv innvandringspolitikk, må åpenbart mene at innvandringen medfører nettoutgifter.

Så vi ser igjen at det som har skapt problemene også på dette området er velferdsstaten. (Velferdsstaten innebærer at man skal få mer eller mindre gratis alt viktig man trenger fra det offentlige; til gjengjeld skal man betale mesteparten av det man tjener til det offentlige i skatter og avgifter.)

Hadde man derimot hatt et system hvor man må leve av eget arbeid (eller frivillige bidra fra andre), så ville vi hatt en innvandring av dyktige og arbeidsomme folk som kunne være med på å drive aktiv verdiskaping og derved øke velstanden for alle; jo flere som jobber produktivt i et land, jo høyere blir velstanden.

I stedet for å ha denne type innvandringspolitikk har vi en politikk hvor de som klarer å få overbevist innvandringsbyråkratene at de ikke kan sendes tilbake til sine hjemland, og som kanskje iblant ikke er helt sannferdige i sin fremstilling av sin personlige historie, får bli - og dette er da folk som muligens til en viss grad ikke alltid er de mest produktive og arbeidsomme man kan tenke seg.

Vi ser at grunnen til at vi har en restriktiv innvandringspolitikk, grunnen til at vi har et absurd asylinstitutt, er at vi har organisert samfunnet som en velferdsstat. Dersom vi derimot hadde organisert samfunnet slik at man ikke hadde rett til å få noe fra staten (annet enn beskyttelse mot kriminelle) ville vi ha hatt en sunn innvandring av dyktige folk som kom hit for å jobbe og som derved vil bidra til en høyere velstand for alle. I dag derimot får vi en del innvandrere som i betydelig grad ikke forteller sannheten om sin fortid, og som lærer at de ved ikke å være helt sannferdige, kan oppnå en mengde gratis fordeler og goder på skattebetalernes regning i lang tid.

DLF vil ha et system uten statlige støtteordninger, en innvandringspolitikk som innebærer at alle som vil komme hit for å jobbe skal få lov til det, og at asyl kun skal gis til de som er truet her i Norge (f.eks. pga. politisk aktivitet i hjemlandet). Dette vil løse alle de problemene som dagens innvandringspolitikk medfører for både innvandrere, det vil løse problemene for de lokalsamfunn som ikke vil ha store asylmottak plassert hos seg, og det vil løse problemene for de innvandrere som vil komme hit for å jobbe, men som i dag ikke uten videre får lov til dette.
.
.
.
.
..

http://klassekampen.no/article/20140224/ARTICLE/140229980