Boplikten

Like sikkert som at sommeren kommer hvert år, kommer diskusjonene om boplikt i enkelte byer på Sørlandet.

Som kjent er det slik at enkelte byer på Sørlandet er fantastiske å være i om sommeren, mens de ikke er like fristende å oppholde seg i i vinterhalvåret. Noen kommuner har derfor innført boplikt; dersom man skal få kjøpt et hus i en av disse kommunene, må man bo der hele året. Dette er gjort for å hindre at byer står nærest folketomme i store deler av året.

TV2-nyhetene viste i går en reportasje om dette, og flere sider var representert; et kommunestyremedlem (Ap) i en av byene sa at man nå burde kontrollere enda nøyere at boplikten ble overholdt – han mener vel da at hus i kommunen i vinterhalvåret skal utsettes for uvarslede tilsyn, og dersom hus blir funnet ubebodd midt på vinteren så skal det undersøkes om fraværet er i samsvar med gjeldende kriterier … her aner vi en økning i både skatter, avgifter, skjemavelde og byråkrati, områder som under de rødgrønne ikke er blitt en vekstNÆRING, men et vekstOMRÅDE. Men tilbake til hovedpunktet: Andre sa om boplikten at ordningen ikke virket etter hensikten og burde avvikles.

Boplikten er altså til for å hindre at steder blir stående nærmest folketomme i lange perioder av året. Resultatet av boplikten er naturlig nok at mange som eier hus med boplikt bare ignorerer den: til tross for at det finnes bindende vedtak som sier at eierne av hus skal bo i sine hus størstedelen av året, så gjør de det ikke – selv om man har boplikt er det mange hus som står tomme.

Ordningen med boplikt rammer eierne på flere måter: dels krever den at de som eier hus må bo i dem også i perioder når eierne helst vil bo andre steder, og dels innebærer den at prisene på hus blir lavere og at de som vil selge vil få mindre ved et salg enn de kunne ha fått dersom boplikten ikke hadde vært der.

Vi vil si til dette at dersom man for å få til et levende samfunn et sted må tvinge folk til å bo der, så har man tapt, da er samfunnet ikke liv laga. Å tro at man kan redde et fraflyttingssamfunn ved å innføre ordninger som boplikt, det er ekstremt naivt og virkelighetsfjernt. Som det alltid hevdes: slike ordninger virker ikke. Ordninger som boplikt vil aldri virke, slike ordninger vil alltid føre til at kanskje de fleste som rammes vil forsøke å lure seg unna. Og slike ting reduserer respekt for lov og rett, de fører til ondt blod mellom naboer, og kort oppsummert: de virker ikke!

Bosettingsmønsteret varierer hele tiden. Områder som var populære og gode å bo i en periode, er ofte etter en periode ikke alltid like gode og praktiske å bo i på permanent basis. Da vil folk flytte fra disse områdene (men de vil kanskje bruke dem i begrensede periode til for eksempel ferieopphold).

Dette er noe man bare må godta. Forsøk på å hindre dette vil ikke medføre noen positive effekter.

I Frostatingsloven het det at "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Lover som beskytter individer mot reelle kriminelle er gode lover, og alle lover burde være slik. Dessverre finnes i dag det et stort og stadig voksende antall lover som ikke har dette formål; dette er lover som tvinger individer til å gjøre ting som de ellers ikke ville ha gjort. Lov om boplikt er et eksempel på en slik ulov. Slike ulover har aldri den effekten som tilhengerne av dem håpet, de er på sikt alltid skadelig, og i og med at vi får stadig flere slike ulover er dette skadelig for landet som helhet.

DLF er imot boplikt. DLF er tilhenger av full individuell frihet, vi er for at ethvert individ skal ha full rett til å styre sitt liv, dvs. skal ha rett til å styre sin kropp, sin inntekt og sin eiendom. Dette innebærer at dersom man eier et hus, så er det opp til eieren å bestemme hvor ofte det skal brukes. Det er dette eiendomsretten innebærer.

Mao. lover om boplikt er lover som krenker individets frihet, og slike lover er derfor alltid skadelige på sikt.

"Loven om boplikt virker ikke" er som sagt noe vi svært ofte hører. Vi i DLF sier at dette er noe enhver burde forstå på forhånd, men nå må vi få vekk disse lovene som hjemler slike vedtak så fort som mulig, de er bare skadelige.