Siste meningsmåling

Arbeiderpartiet forbi Høyre på ny måling. Får 30 prosent på fersk meningsmåling. Dette er Dagbladets overskrift i artikkelen om den sist publiserte meningsmålingen, og den forteller noe som alle burde vite, men som kanskje vil overraske de fleste borgerlige velgere.

Nå har vi hatt åtte år med en sosialist-regjering, og dette har vært en periode preget av omfattende løftebrudd, skandaler og negativ utvikling på en rekke områder. De ikke-sosialistiske partiene har de siste årene ligget godt an på meningsmålingene, som har antydet et klart borgerlig flertall på Stortinget etter neste valg; dette fordi både SV og Sp er blitt så små at de befinner seg omkring sperregrensen, og fordi Arbeiderpartiet har gått en del tilbake.

Mange regnet det nå som sikkert at vi vil få et regjeringsskifte, og ser frem til en kraftig forbedring på en rekke områder med en borgerlig regjering etter valget. Vi tror ikke det, og dette er et syn som deles av enkelt i Høyre ( - Jeg har små forventninger til borgerlig regjering … sier Høyre-politiker og samfunnsdebattant Jan Arild Snoen.)

Men la oss minne om at dette – en forventning om regjeringsskifte - også var stemningen før valget for fire år siden. Da var det mange som regnet med et regjeringsskifte, og disse ble skuffet. Man bør lære av dette. Arbeiderpartiet har en formidabel valgkampmaskin, og når den setter inn støtet mot slutten av sommerferien og frem mot stortingsvalget så er det er kraftig maskin som ruller over landet. Og siden den nærmest har hele pressen inkludert NRK på sitt parti, så må man alltid regne med at Ap vil gjøre et godt valg. Så man må ikke ta et regjeringsskifte for gitt selv om meningsmålingene i flere år har antydet dette.

Og nå viser som vi sitert innledningsvis siste meningsmåling at Ap igjen er størst.

Men hva skjer på borgerlig side? Ikke mye positivt, hverken mht øking av individuell frihet, eller utspill som vil føre til øket oppslutning blant velgerne.

Hvis vi i hovedsak holder oss til FrP og Høyre – det er lite å si om Venstre som inneholder nesten alle mulige meninger, og KrF, som har sine meninger og sine velgere og er lite påvirkbare og endringsvillige – så gjør disse to stor sett alt galt dersom formålet er å begeistre velgerne og få øket oppslutning.

Både Høyre og FrP har gått inn for å utvide verneplikten til også å omfatte kvinner. Dette er en tapersak i alle velgermiljøer, bortsett fra hos de menn som er så ugalante at de vil at kvinner ikke skal slippe unna det som de selv blir tvunget til. FrP snudde før sitt landsmøte kappen etter vinden også i klimasaken, og tjener intet på dette; hverken hos sine kjernevelgere, eller hos de dominerende kretser som har krevet at FrP burde gjøre dette; når FrP endelig ga etter så førte dette bare til at respekten for FrP sank ytterligere og bekreftet enda en gang at FrP er et prinsippløst parti.

FrP er også i en skikkelig klemme i den aller viktigste politiske saken i vår tid: velferdsstaten. Noen FrPere forstår til en viss grad at velferdsstaten ikke er et bærekraftig system, men partiet er tilhenger av velferdsstaten. Hvordan løser de dette? Denne selvmotsigelsen kan ikke løses, men de forsøkte med å innføre et nytte begrep: «den norske modellen», som er dagens velferdsstat, og som de vil erstatte med FrP- modellen, som også er en velferdsstat. Det var selvsagt vanskelig for FrP å klargjøre forskjellen, og saken førte bare til forvirring. (VG: Full forvirring om «den norske modellen» ). At pressen bare latterliggjorde hele greia var noe FrPerne burde ha innsett på forhånd.

Videre, Siv Jensens talltabbe, hvor hun i sin landsmøtetale sa at innvandringen ville koste Norge 4100 milliarder på fem år, er meget stor. (Sitat: «La meg si hva kostnadene over bare fem år er: 4100 milliarder, det er hele oljefondet vårt, og statens aksjer i Statoil til sammen»

All kan gjøre feil, og det er lett å gå surr i regnestykkene, men en toppolitiker bør vite at dette tallet er helt umulig – satsbudsjettet er på ca 1300 milliarder kr, og det er umulig at innvandringen kan koste tre satsbudsjetter på fire år. Jensen burde ha innsett dette før hun sa det, men det gjorde hun ikke.

De siste utspill fra Høyres landsmøte har vi kommentert tidligere: Høyre vil ikke fjerne dokumentavgiften, de vil ikke fjerne formuesskatten i løpet av neste stortingsperiode, det ble ikke flertall for å innføre et jobbskattefradrag etter svensk modell, det var ikke flertall for å fjerne NRK-lisensen, Høyre støtter fortsatt fastpris på bøker, et forslag om å innføre en moderat egenandel i sykelønnsordningen ble stemt ned, og et forslag om å myke opp reglene for midlertidige ansettelser ble stemt ned (men en oppmykning mht «midlertidige behov» ble vedtatt.)

Alt dette tyder på at Høyre og FrP har siktet godt og med vitende og vilje skutt seg selv i foten - dersom deres ønske var øket oppslutning ved valget. Og når da dette kobles med Arbeiderpartiets enormt profesjonelle og dyktige valgkampmaskin, som nærmest inkluderer pressen og NRK, så kan det godt hende at vi i neste periode får en ren Ap-regjering.

En viktig årsak til dette er at Høyre og FrP har gått til venstre - noe de føler seg tvungne til pga det moralske grunnsyn de har. De velgere som ønsker øket frihet bør gjøre da er å signalisere at dette er feil vei å gå, de bør si klart ifra at disse partiene bør legge sin politikk om i retning av øket individuell frihet. Og det beste signal velgere kan gi om dette er å stemme på DLF.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/politikk/article3630070.ece
http://www.dagbladet.no/2013/05/29/nyheter/politikk/innenriks/hoyre/frp/...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=101...

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s...

http://www.dagbladet.no/2013/05/31/nyheter/politikk/arbeiderpartiet/2744...