Arbeidsløshet blant innvandrere

“-Jeg har søkt 50 stillinger på 6 år, men ikke fått jobb selv om jeg er godt kvalifisert” sier en serbisk innvandrer på Aftenpostens forside sist lørdag.

Slikt er ille. Det er svært viktig å ha en jobb. En jobb er den sentrale delen av ens liv. På jobben skaper man verdier, man forsørger seg selv, men får brukt sine evner, man etablerer og dyrker nettverk, man får selvrespekt, osv. Har man ikke en jobb er det store muligheter for at man mister alle disse godene, og i tillegg ligger man andre til byrde.

Nå er dette problemet – at innvandrere har vanskelig for å få jobb – velkjent, og man bør ikke bli overrasket når man får høre det Aftenposten forteller: På de siste 20 årene er det iverksatt 23 handlingsplaner og 672 tiltak – og det har praktisk talt ikke hatt noen effekt overhode: “… fortsatt er arbeidsledigheten blant innvandrere tre ganger så høy [som blant innfødte]”.

Vi skal ikke gå i detalj på hva disse tiltakene har vært, annet enn bare å konstatere at de ikke har tatt hensyn til fakta, dvs. økonomiske årsakssammenhenger av typen “dersom noe koster for mye blir det ikke kjøpt, dvs. dersom kostnaden ved å ansette NN blir for høy blir han ikke ansatt”.

Et sett med tiltak – og vi sier allerede her at dette er feil betegnelse – som virkelig vil føre til at flere innvandrere komme i jobb er følgende: arbeidsmarkedet må dereguleres. Dette betyr at alle statlige restriksjoner på avtaler og andre forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må avvikes. Dette innebærer at en innvandrer (eller hvem som helst annen) skal kunne gå til en arbeidsgiver og si omtrent følgende. “Prøv meg! Jeg er dyktig og arbeidsvillig! I en prøveperiode vil jeg jobbe for halv lønn, og dersom du blir misfornøyd kan du si meg opp når som helst. Blir du fornøyd kan vi snakke om og bli enige om de videre arbeidsbetingelsene inkludert lønn og arbeidstid”.

Dette er altså ikke et tiltak, det er bare en fjerning av statlige hindringer på frivillige avtaler.

Det er kun en slik tilnærming som kan sørge for at langt flere enn i dag kan slutte seg til arbeidslivet, og til at problemet med at innvandrere ikke få seg jobb opphører. Men denne tilnærmingen er forbudt. Det er som det alltid er: restriksjoner i individuell frihet har negative konsekvenser for alle; i dette tilfellet at folk som er litt utenom det vanlige ofte kan gå år uten å få seg en jobb.

Grunnen til at det 672 tiltakene ikke har hatt noe effekt er at de har vært i strid med de prinsippene vi skisserte over: de har reellt sett krevet for høy lønn, for lite fleksible arbeidsbetingelse, for små muligheter for enkle oppsigelser dersom arbeidsforholdet ikke fungerer, etc.

Men så kan man spørre om det er riktig at innvandrere skal ha mindre lønn? Vårt syn er at riktig lønn er den som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og dersom noen andre enn disse som er direkte involvert blander seg inn og krevet andre betingelser, f.eks. en annen lønn så er det dette som er feil lønn. Krav om en slik lønn vil bare føre til at den arbeidssøkende ikke får jobb.

Og innvandrere er muligens noe mindre flink i norsk, de kjenner muligens i mindre grad enn innfødte norsk kultur og kodene i samfunnet, osv. At arbeidsgivere da er noe skeptiske er bare som man kan forvente. Men som sagt, dersom arbeidsgivere enkelt kan teste ut en med en utenlandsk bakgrunn så vil det ofte vise seg at mange av innvandrerne er minst like gode som mange norske, og de vil da lett kunne beholde jobben eller endog avansere. Men det viktigste skrittet er at de kommer inn i arbeidslivet, og det fremste tiltak for dette er å gjøre terskelen så lav som mulig. Og jo mindre regulert arbeidslivet er, jo lavere er terskelen.

Vi synes det er ille at folk som vil ha jobb ikke får jobb, men dette skyldes altså at arbeidsmarkedet er regulert av staten, det er kun en full deregulering av arbeidsmarkedet som kan føre til en løsning av problemet. Og statlige tiltak – hittil 672 “and counting” - som ikke tar hensyn til dette, vil ikke ha noen positiv effekt, tvert imot.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/20-ar-23-handlingsplaner-672-til...