Politikk og kraftlinjetraseer

I dag er det myndighetene som bestemmer hvor veier skal legges, hvor kraftlinjer skal trekkes, etc., og, dersom de finner det for godt, eksproprierer de de områdene de mener de trenger. Dette innebærer store muligheter for maktmisbruk og, ja, korrupsjon. Noe som kan være et eksempel på dette har vi sett reportasjer om på TV2 de siste dagene.

Det handler om traseer for kraftlinjer på Vestlandet. Fagetatene hadde valgt bestemte traseer, og så har vedkommende statsråd, olje- og energiminister Ola Borten Moe, grepet inn og bestemt at en annen trase skal brukes. Vi som bare har sett kart over de ulike traseene får lett de inntrykk at dette kun innebærer unødvendige omveier. Grunnen? Reportasjen fortalte at dette er skjedd for at partivenner av Borten Moe skal slippe å få kraftlinjer lagt igjennom sine eiendommer.

Vi siterer fra TV2.nos omtale av saken:

Ola Borten Moe skjermet partivenner fra kraftlinjer

Ola Borten Moe dro på personlige befaringer med bare partifeller til stede før han sørget for at milliardkraftlinjen Ørskog–Fardal ble lagt utenom eiendommene til fire Sp-politikere

Før olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) ga endelig konsesjon til milliardkraftlinjen Ørskog-Fardal på Vestlandet sist vinter, grep han personlig inn og endret NVE og Statnetts planlagte trasé på flere steder.

Nå kan TV 2 avsløre at statsråden i samtlige tilfeller sørget for at linjen ble trukket bort fra eiendommene til lokale Senterparti-politikere. …

Men i kulissene drev lokale og nasjonale Senterparti-politikere en
lobbyvirksomhet og maktkamp for å unngå monstermaster på sine private eiendommer. De blå strekene på bildet viser traseen slik den blir etter at olje- og energidepartementet fattet sine vedtak.

TV 2 vet at den politiske ledelsen i olje- og energidepartementet (OED) 11. november i fjor samlet en rekke representanter for kommunene som vil bli berørt av kraftlinjen til et møte på sitt kontor i Olje- og energidepartementet.

Felles for alle som var til stede på møtet er at de har medlemskap i Senterpartiet.

På møtet deltok etter det TV 2 erfarer følgende: Mangeårig Sp-topp i Bremanger,

Einar Kjerpeseth, kommunestyremedlem Ole Christian Rynning i Flora Sp, tidligere Sp-ordfører Jan Herstad i Naustdal, Sp-ordfører Oddmund Klakegg i Jølster, leder i Sogn og Fjordane Sp Karen Marie Hjelmesether, fylkessekretær i Sogn og Fjordane Sp Per Rune Vereide, stortingsrepresentant Erling Sande fra Gloppen i Sogn og Fjordane og politisk rådgiver i OED, Ivar Vigdenes. …

Hvis dette er sant, dvs. hvis fremstillingen i TV2s artikkel er korrekt, så er dette intet annet enn maktmisbruk og korrupsjon. (Nå må man alltid være kritisk overfor ting som journalister skriver; enkelte journalister elsker jo å henge ut folk, og det har forekommet alt for ofte at journalister har ignorert fakta dersom disse kom i veien for en god story).

Men DLFs prinsipielle syn gjelder uavhengig av om denne konkrete reportasjen er sann eller ikke. Poenget er at dersom staten skal etablere ting – veier, kraftverk, flyplasser, etc. – så er muligheten for den type korrupsjon som TV2 omtaler i stor grad til stede, og når i tillegg myndighetene har rett til å ekspropriere enkeltpersoners eiendommer, åpner dette for maktmisbruk av alle mulige slag.

DLF har to sterke poenger imot dagens system, poenger som, dersom de blir gjennomført, vil redusere denne type korrupsjon til et lite minimum: For det første er vi imot all ekspropriasjon. DLF er tilhenger av eiendomsretten og dette innebærer at dersom noen skal etablere en vei eller en flyplass eller en kraftlinje, så må de områdene disse tingene skal ligge på, kjøpes fra eierne. Vi vil aldri gå med noe unntak fra dette prinsippet.

For det annet er vi imot at slike ting - veier, kraftlinjer, flyplasser, etc. - skal etablere og drives av det offentlige. Vi er for at alt slikt skal være privat. Da vil f.eks. eiere aldri oppleve at det kommer et statlig press om at de bør selge til noen som ønsker å bygge ut en vei eller en kraftlinje.

En annen vinkling på det samme poenget: et system med en stor statlig sektor vil nødvendigvis føre til at korrupsjon og annen kriminalitet vil florere, mens et system hvor alt er privat unntatt de oppgavene som legitimt ligger hos staten (politi, rettsapparat, det militære), vil føre til at denne type svært alvorlig kriminalitet blir redusert til et minimum.

Vårt poeng er altså ikke at Senterpartiet og Ola Borten Moe (forutsatt at innholdet i reportasjen er korrekt) er spesielt ille, at de andre partiene er bedre, og at slike problemer vil opphøre dersom man skifter ut noen statsråder eller partier. Vårt poeng er at det som må skiftes ut for å bli slike alvorlige problemer er styringssystemet, dvs. velferdsstaten, må skiftes ut med et system som respekterer eiendomsretten. Dvs. velferdsstaten må erstattes av laissez faire kapitalisme.

I første omgang håper vi dog at de faktiske forhold omkring Borten Moes håndtering av kraftlinetrasene kommer på bordet, og at, dersom straffbare ting skjedd, de ansvarlige blir straffet.
.
.
.
.
.
.

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/ola-borten-moe-skjermet-partivenner-f...