SAS igjen

SAS har igjen problemer; det går rykter om konkurs, men selskapet avviser dette. Allikevel vil det i dag vil komme nyheter som mange ansatte vil oppleve som dårlige. Avisene gir en forsmak på hva som kan komme:

Selskapet skal kutte kostnader med 2,6 milliarder kroner og selge eiendeler for like mye. Uten slike kutt og salg vil ikke bankene la SAS få forlenget lån på 4,7 milliarder svenske kroner som løper ut til sommeren.

Videre: SAS-lønninger kuttes til Norwegian-nivå, lønnen kuttes med 15 prosent, det er visstnok kontakter om mulig statsstøtte til SAS (selv om de skandinaviske landene skjøt inn flere milliarder i 2009 og 2010 under forutsetning om at det ikke ville komme mere statlige penger til SAS).

Dagbladet forteller i dag at

De skandinaviske regjeringene leverte en uoffisiell søknad [til EU] om å gi statsgarantier før helgen. Ifølge Dagens Industri har partene kommet fram til en løsning som i prinsippet er et forhåndsløfte om et klarsignal. Løftet ble gitt søndag.

Ettersom situasjonen for SAS er svært kritisk, tar ikke de skandinaviske regjeringene sjansen på å få et nei fra EU. Først når man har kommet fram til en løsning som EU vil godkjenne, leverer regjeringene inn den formelle søknaden, skriver avisen.

Dette er en lite ønskelig situasjon. Et selskap som stadig må ha statsstøtte for å overleve drives dårlig, og må ta grep slik at det igjen kan bli lønnsomt. Et selskap skal leve av å selge en vare/tjeneste til sine kunder og skal med inntektene fra disse kundene dekke sine utgifter. Dersom det må ha statsstøtte er dette et tegn på at de som bruker selskapet ikke er villige til å betale det det koster, og at andre, personer som altså ikke bruker selskapet, tvinges til å være med på å dekke selskapets kostnader selv om de altså ikke bruker selskapet. Etter vårt syn er dette svært urettferdig.

For at et selskap skal kunne være en god arbeidsplass og gi et godt tilbud til sine kunder og være en god investering for eierne må det være lønnsomt. Det må hele tiden ha større inntekter enn utgifter. Det er ledelsens ansvar å sørge for dette. Overskudd får man når man tilbyr et godt produkt til en pris som kundene er villige til å betale.

SAS har åpenbart sviktet her. En av grunnene til dette er at SAS i mange år reelt sett var et statlig monopol beskyttet mot konkurranse. Da kunne ledelsen drive på en ineffektiv måte, og dette hadde ingen konsekvenser, kundene måtte bruk SAS allikevel. Men så ble dette markedet til en viss grad deregulert, og kundene kunne da velge andre og billigere tilbud. Dette har ført til at SAS har mistet kunder, og derved ikke tjener nok penger.

Den monopolposisjon som SAS reelt sett hadde (dette er noen år siden, men den bedriftskulturen som da blir opparbeidet i selskapet henger fortsatt igjen) innebar at selskapet ble ineffektivt, tregt, byråkratisk og at ansatte muligens var overbetalt: det snakkes nå om at lønningene i SAS må “ned til Norwegian-nivå”, og at Norwegian flyr 6000 passasjerer pr ansatt, mens SAS flyr 2000 per ansatt.

Vi har ikke noen mening om akkurat dette, men vårt syn er at ingen selskaper må få statsstøtte (og heller ikke statlige garantier), og at ingen selskaper skal beskyttes mot konkurranse av statlige monopolordninger.

Avslutningsvis vil vi si at det er svært viktig at det finnes små og store selskaper som er gode arbeidsplasser og som gir kundene gode tilbud. Men for at dette skal skje må ledelsen hele tiden tilpasse sin organisasjon til det som markedet etterspør. Selskaper må hele tiden sørge for at de har nok ansatte, og ikke for mange, at alle tilbud er av god kvalitet i forhold til pris, osv. Så vidt vi forstår sitasjonen har SAS’ ledelse ikke gjort jobben sin her godt nok.

SAS bør ikke få statlig støtte (og heller ikke statlige lån). Selskapet bør ordne opp selv, og tilpasse seg virkeligheten. Klarer ledelse ikke dette bør ressursene i selskapet frigjøres slik at de kan overtas av andre selskaper som klarer å drive lønnsom med disse verdiene.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Professor-om-SAS-krisen---Horribel-sit...

http://www.dagbladet.no/2012/11/12/nyheter/reiseliv/arbeidsliv/fritid/sa...