Utrolig forslag om mildere straffer

Alt for mange ganger dukker det opp forslag som er helt utrolige. Her er et fra dagens aviser – overskriften er som vanlig vinklet slik at den skal fange lesere selv om det går på bekostning av det saklige innhold, men uansett: “Frykter bølge av kriminelle. Nytt forslag om halv straff”.

Artikkelen forteller: “(VG Nett) Et nytt forslag om halv straff til kriminelle kan føre til at en bølge av utenlandske kriminelle kommer til landet.
Et forslag fra Justisdepartementet om at utlendinger kan slippe ut av fengsel etter et halvt år ligger nå til behandling. Dette er på betingelse av at de snarest setter seg på flyet hjem. Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Lorange i Justisdepartementet opplyser at politisk ledelse fortsatt ikke har tatt endelig stilling til forslaget, som blant annet skal avhjelpe soningskøene.

Riktignok er det ikke alle som skal slippe. De som bare blir dømt til opp til to måneder straff slipper ikke unna. Det skal heller ikke de som er dømt for de aller verste forbrytelsene, foreslår departementet. Men her er flere uenige.

Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Juss-buss mener blant annet at det ikke bør settes en øvre grense.

Men flere i det norske fengselsvesenet raser mot forslaget.

«En så markant forskjellsbehandling av utenlandske innsatte vil både kunne virke støtende på den allmenne rettsopfatning, stride mot likebehandlingsprinsippet og oppleves som lite rettferdig for de øvrige innsatte. En slik fremskutt løslatelse vil også kunne virke støtende på ofrene» skriver Kriminalomsorgen region nordøst i en uttalelse.

De frykter også at ordningen kan gjøre Norge mer attraktive for omreisende kriminelle. Også Ringerike fengsel frykter det samme

«Muligheten for halvtidsløslatelse for utenlandske innsatte vil ryktes fort».

Ullersmo fengsel skriver i en uttalelse at de tror at enda færre vil søke om soningsoverføring, hvis de i stedet kan håpe på å bli løslatt ved halv tid.

«Dersom det herliggende lovendringsforslaget blir vedtatt, tør Ullersmo fengsel å påstå at tallet på gjennomførte soningsoverføringer per år vil bli drastisk redusert.»

«Videre vil ordningen virke svært støtende mot allmennheten. To individer som har begått den samme straffbare handling skal straffes likt, og dersom den ene soner dobbelt så lenge fordi man ikke er utenlandsk statsborger, bryter dette med den grunnleggende tilliten befolkningen har til rettspleien i vårt samfunn.» …” (sitat slutt).

Det er et helt vanvittig forslag. Man skulle tro at forslaget var datert 1. april.
Et viktig element i forslaget er at de løslatte skal sette seg på første fly hjem. Dette er totalt urealistisk - man vet jo at et stort antall innvandrere oppholder seg ulovlig i Norge og at myndighetene vet ikke hvor de er. (Disse forsøker å skjule seg fordi deres søknad om opphold er blitt avslått.) Detteviser at det er relativt enkelt å gjemme seg bort i Norge. Det er all grunn til å tro, dersom forslaget går igjennom, at enkelte utledninger med kriminelle tilbøyeligheter nå med enda mildere straffer vil kunne falle for fristelsen til å begå kriminelle handlinger. Forslaget vil altså gi øket kriminalitet.

Som så mye annet i Norge er også kriminalpolitikken gått helt over styr. Alt for mye er blitt definert som kriminalitet selv om det ikke burde være kriminelt (f.eks. alt som har med narko å gjøre, pengespill, å ha sex på betingelse som myndighetene ikke liker, etc.), og dette fører til at politiets ressurser blir kastet bort på ting som bare er enkeltes upassende vaner. Dette fører også til at fengslene blir overbelastet, og til at vi får soningskøer. Videre er straffene for milde – man slipper ut etter bare noen få år dersom man har drept noen, og også på andre områder er straffene alt for milde. I tillegg det ofte slik at kriminelle ikke blir dømt til straff, men til behandling, dette fordi de på en eller annen måte har fått noen psykologer til å tro at de er utilregnelige, og da slipper de ofte ut etter kort tid (det er også slik at mange rømmer far slik behandling).

Dessuten er soningsforholdene alt for gode, et fengselsopphold ser for ofte ut til å være sammenlignbart med et spa-opphold på et fire-stjernes hotell.

Norge er alt for ettergivende overfor kriminelle. DLFs syn er helt annerledes enn dagens dominerende syn; DLF mener at kriminelle - personer som begår reell kriminalitet – bør dømmes til strenge straffer, og at de under soningen bør ha det kummerlig. En straff skal være nettopp dette, det skal være en straff, det skal være en opplevelse som den dømte vil gjøre alt for å unngå etter at han er sluppet ut igjen. Det skal altså ikke være slik at den kriminelle dømmes til behandling, eller kun til isolering og ellers skal ha det meget behagelig, slik det ofte kan se ut i dag.

Men tilbake til det opprinnelige forslaget: DLF er imot. Straffene bør ikke bli mildere, de bør bli strengere. Dessuten, det som kalles “victimless crimes”, “forbrytelser uten offer”, bør dekriminaliseres, dvs. handlinger som ikke skader noen (eller bare skader gjerningsmannen selv) bør ikke være definert som kriminelle.

Kun DLF er for dette. Vil du ha en endring, vil du ha frihet for alle som ikke initierer tvang og vold mot andre, og vil du ha strengere straffer kun for de som begår reell kriminalitet (svindel, tyveri, innbrudd, ran, overall, voldtekt, drap, etc.) så er det bare en ting å gjøre: stem på DLF!

.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10070483