Norge har ikke lenger en statskirke

“Norge har ikke lenger en statsreligion og regjeringen bestemmer ikke lenger hvem som utnevnes til biskop i Den norske kirke etter at Stortinget avviklet statskirken mandag” forteller VG i går.

Betyr dette at DLFs forslag har fått gjennomslag?

DLFs program inneholder som kjent følgende: “Et fritt samfunn har full religionsfrihet, og staten er uavhengig av enhver religion. Grunnloven av 1814 sikrer alle nordmenn religionsfrihet, men allikevel er ifølge paragraf 2 den evangelisk-lutherske religion statens offentlige religion. Dette innebærer at Grunnloven pålegger de innbyggere som bekjenner seg til denne religionen å oppdra sine barn i denne, og at mer enn halvparten av medlemmene i regjeringen må bekjenne seg til denne religionen. Norges statskirkeordning sikrer altså at en bestemt religion blir sterkt favorisert av staten. …

DLF vil
• oppheve Statskirken
• fjerne fra Grunnloven alle bestemmelser som favoriserer en bestemt trosretning
• gjøre lovverket nøytralt i forhold til religion”.

Hva var det egentlig som ble vedtatt? VG forteller: “Det er ikke hverdagskost at Stortinget endrer Grunnloven, og saksordfører Marit Nybakk (Ap) innledet debatten med å beskrive endringene som historiske. “- Vi har fått mange brev fra kritikere som frykter avkristning av Norge. Det er tvert om. Respekt for andres tro betyr ikke at vi avkristner landet”, sa Nybakk.

“Det er først og fremst endringen av Grunnlovens paragraf 2 som har vakt protester. Formuleringen «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» erstattes med «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv. Denne Grundlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighederne».

Hvilke konkrete endringer blir nå gjennomført:

“Vedtaket … endrer på historisk vis statens forhold til Den norske kirke: Regjeringen skal ikke lenger utnevne proster og biskoper, og Norge har ikke lenger noen offisiell statsreligion. … “. Videre: “ [I] innstillingen til ny kirkelov … slås det fast at det vi til nå har kjent som «statskirken» fra nå av skal ha en rolle som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke … Den norske kirke endres til å bli et trossamfunn på linje med alle andre trossamfunn …”.

Men kirken skal fortsatt finansieres på samme måte som tidligere, dvs. av staten.

Det var faktisk partier på Stortinget som ønsket en endring som var nærmere det som DLF ønsker (sitatene er fra VG):

“- Tro er et personlig anliggende, og derfor er det unaturlig for en stat å holde seg med en statsreligion, sa Høyres Per-Kristian Foss”, og dette er helt korrekt.

“Venstres partileder Trine Skei Grande opplyste at Venstre stemmer for flertallsforslaget selv om partiet skulle ønsket enda større endringer. …

Også SV skulle ønsket seg større endringer, men partiet ville likevel stemme for flertallets forslag til endring av Grunnloven, etter at deres eget forslag var falt. … SV mener at frikoblingen mellom stat og kirke ikke går langt nok, blant annet ved at formuleringen «kristen» fortsatt finnes i Grunnlovens paragraf 2 og ved finansieringen over statsbudsjettet.”

Så endringen går ikke langt nok til å oppfylle DLFs ønsker; grunnloven sier at verdigrunnlaget forblir vår kristne arv, og staten skal fortsatt finansiere kirken.

Men vedtaket er et skritt i riktig retning mht å gjøre staten nøytral overfor alle livssyn.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10053567

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10061921