Nedlegges Forsvaret?

”Fregatter ved kai 46 uker i året” forteller Aftenposten på sin førsteside i går. Videre fortelles følgende: ”Hver av Forsvarets fem nye fregatter får penger nok til å seile 42 døgn i snitt neste år. Det betyr at krigsskipene til en samlet verdi av 30 milliarder kroner må ligge 46 uker ved kai. Også Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet får trangere kår. Penger til trening kuttes med 500 millioner kroner. Dette kommer frem [i lekkasjer fra regjeringens forslag til forsvarsbudsjett]”.

Inne i avisen får vi vite enda mer om hvor elendig det vil bli. ”F-16-piloter risikerer å få så få flytimer at de kan risikere å miste sertifikater. Hæren får ikke fylt opp hull i sine rekker. Noe som går ut over utdanningen av nøkkelpersonell til Afghanistan og øving av nye soldater hjemme. Enda færre soldater får øve i 2011 enn i 2010. Kystvakten må legge ett eller to av sine største skip til kai”.

Hvorfor skjer dette? Antagelig fordi Stoltenberg og Støre og Halvorsen og Solheim og Navarsete og Kleppa har kommet til at det ikke er stemmer å hente på å gjøre Forsvaret i stand til å gjøre den jobben det skal ha. Det kan se ut som om det de egentlig holder på med er å legge ned Forsvaret.

DLF har et annet syn på dette. Vi mener at det er svært viktig å ha et sterkt Forsvar. I vårt program har vi skrevet følgende om Forsvaret:

”I de siste år er Forsvaret blitt vesentlig svekket, og DLF finner dette meget urovekkende. DLF mener at Forsvaret må bygges opp igjen til et styrkenivå som gjør at en eventuell angriper vil måtte regne med store tap, og derfor vil la være å angripe Norge. Denne oppbygningen må i første omgang innebære at Hærens oppsetninger økes til minimum to brigader, at Sjøforsvarets operative enheter seiler og er synlige i våre havområder, at det anskaffes minimum ni moderne undervannsbåter som strategisk ressurs, at det anskaffes 56 nye kampfly, og at Heimevernet bevares som en modernisert, landsdekkende organisasjon med minimum 45 000 soldater. ...

I samsvar med vårt syn på individuell frihet tar vi sterk avstand fra tvungen verneplikt. DLF mener at Norge skal ha et sterkt militært forsvar basert på frivillige vervede mannskaper”.

På 30-tallet klarte grupper på venstresiden i en rekke land å redusere den militære styrken, og resultatet var at Hitler-Tyskland våget å angripe nærmest alle andre land i Europa.

Vi frykter at noe tilsvarende skal skje igjen. Vi er tilhengere av det klassiske ordspråket som sier at ”dersom du vil ha fred, forbered deg på krig!”

DLF vil ha et sterkt forsvar som kan møte alle typer angrep som måtte komme, også angrep som ikke følger den modell for krigføring som vi tidligere har sett og som er mest kjent fra de store krigene i Europa i forrige århundre.

Disse krigene førte til at flere titals millioner mennesker ble drept, og til enorme materielle ødeleggelser og man må gjøre det man kan for å unngå at noe lignende skjer igjen. Vi mener at den eneste måte å gjøre dette på er å vise mulige angripere at dersom de angriper oss så vil et slikt angrep ikke lykkes, og det vil føre til store tap for dem.

Igjen, DLF er en sterk tilhenger av et kraftig og fleksibelt og moderne militært forsvar, og vi mener at staten bør bruke de midler som er nødvendige for å oppnå dette målet. Det som skjer i dag er nærmest en nedleggelse av forsvaret, og dette er meget farlig.
.
.
.
.
.
.
Vi fant ikke link til saken på aftenposten.no og linker derfor til VG.nos artikkel om saken
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10036718