Slaget er vunnet

”- Slaget er tapt” er overskriften på artikkelen vi kommenterer i dag. Vi bruker allikevel tittelen ”slaget er vunnet”, dette fordi når vanlige medier forteller at ”slaget er tapt”, så betyr dette som oftest at drømmerier og ønsketenkning må gi tapt for tiltak basert på fakta, logikk og rasjonalitet.

Hele overskriften, som er hentet fra Nettavisen, er som følger: ”- Slaget er tapt - vi vil få atomkraft. Atomkraft har ingen klimagassutslipp og er billigere enn alternativene”.

Det som er poenget er at man nå begynner å innse det som DLF har basert seg på hele tiden: atomkraft er en sikker, billig, og forurensingsfri energikilde, og såkalt fornybar energi er totalt urealistisk.

Artikkelen forteller bla:

”Frykten for atomkraft er stor hos mange, men skal vi tro professor ved Høgskolen i Akershus på Kjeller, Jon Samseth, så er det et tidsspørsmål før det vil bli bygget atomkraftverk i Norge.

- Det er veldig politisk ukorrekt å snakke om atomkraft. En har fått det for seg at Norge skal levere fornybar energi til Europa, men det er helt urealistisk, sier professoren til Nettavisen. …

Samseth har lansert ny kraftproduksjon med atomkraftverk som en alternativ langsiktig løsning på å bygge «monstermaster» i Hardanger.
Fornybar energi ikke realistisk

Professoren mener at den fornybare energien, med unntak av vannkraft, rett og slett ikke er effektiv og billig nok i stor skala. Statoil har nylig vist dette ved å vurdere å trekke seg helt ut av fornybar energi.

- Det skjer masse på solenergifronten, og når det nå etter hvert komme solceller basert på plast, så vil det bli omtrent like omfattende og billig som plastposer. Men det vil bare bli lokal produksjon og lokal bruk. VI snakker mobiltelefoner og lys i private hus, sier professoren.

Professoren, som blant annet har jobbet ved en av Norges to atomreaktorer på Kjeller, mener at atomkraft er en av de få realistiske løsningene på energietterspørselen de kommende årene.

Billigere enn alternativene
- Flere hevder at atomkraft er verdens dyreste måte å koke vann på?
- Det stemmer rett og slett ikke. Det som koster mye ved atomkraft er byggingen av selve anlegget. Det er litt som vannkraft: Når kraftanlegget først er bygget, så koster strømproduksjonen lite. Anlegget vil enkelt være nedskrevet på 20 år, og atomkraftverk som bygges i dag vil holde i 60-100 år med oppgraderinger. Og ser vi på avfallshåndteringen, viser tall fra Sverige at det koster rundt ett øre per kilowattime, sier professoren.
Tall fra OECD viser at atomkraft er billigere enn både kull og gass.

Radioaktivt avfall er utfordringen
En av de største utfordringene med atomkraft er håndteringen av det radioaktive avfallet fra reaktorene. Blant annet står USA overfor enorme utfordringer, der en over flere tiår har samlet opp avfall fra over 100 atomreaktorer, uten skikkelig langsiktig avfallshåndtering.

- Årsaken til at USA har havnet i den situasjonen de har, er at president Carter i sin tid bestemte at en ikke skulle bedrive reprosessering av avfallet. Etter alle forsinkelsene med det planlaget gigantlagret i Nevada, som inntil videre er avbrutt, vil de trolig endre denne taktikken, sier Samseth.
Han viser til at de blant annet i Sverige har løst hele avfallsproblematikken med sin fremgangsmåte.

- Avfall har stor verdi
Samseth mener er det veldig viktig at brukt atomavfall ikke bare blir dumpet. Dagens brenselsstaver, som er brennstoffet i atomreaktorene bare noen få prosent. Neste generasjons kraftverk vil kunne utnytte det materialet som en i dag anser som avfall.

- Det er veldig mye verdi i det brukte brenselet. Det kan raskt bli en situasjon i fremtiden der atomkraftverkene ikke lenger kjøper brensel, men der en rett og slett leier brensel og leverer det tilbake når en har brukt det en kan, forteller Samseth.

Reprosessering er en samlebetegnelse for teknologier der en renser atombrenselet, slik at det kan brukes på nytt.

- Dette kan bli en gigantindustri, og Norge som har svært god erfaring fra prosessindustrien vil ha store muligheter til å bidra og utvikle nye teknologier videre på dette området, sier professoren.

- Trenger ikke frykte atomeksplosjoner
Hovedgrunnen til at atomkraft er fryktet, er redselen for store ulykker og kanskje et nytt Chernobyl.

- Om en tenker på atomkraft og atombomber, så kan jeg berolige folk helt. Det er fysisk umulig med en kjernefysisk eksplosjon. Du vil aldri kunne få til en atomeksplosjon i et atomkraftverk, sier professoren.
Det som derimot er en viss risiko er det som skjedde i Chernobyl, der det var en kjemisk eksplosjon som spredde radioaktivt materiale over et stort område.

- Ulykker kan skje, og det må en ta hensyn til ved når det designes. For Chernobyl-reaktoren at hadde en slik design at den ikke ville blitt godkjent i vesten, sier Samseth.

Han viser til at atomkraftverket ikke hadde den typen forsegling av reaktoren som hindrer at en eksplosjon fører til spredning av materiale, og at det heller ikke hadde sikkerhetsmekanismen for å stoppe den kjernefysiske reaksjonen ved overoppheting som alle dagens kraftverk har.

- Det har ikke vært noen ulykker siden Chernobyl. Teknologien har kommet langt siden den gang, og om ulykker skulle skje, så vil det ikke ha noen praktiske konsekvenser. Frykten for et nytt Chernobyl er ubegrunnet for alle praktiske forhold, mener Samseth….” (sitat slutt).

Vi anbefaler hele artikkelen, men vi vil naturligvis ta avstand fra påstandene om menneskeskapt global oppvaring, som kanskje kun benyttes i artikkelen for gjøre atomkrat letter å selge overfor en feilinformert opinion.

Så slaget om atomkraft ser ut til å være i ferd med å vinnes, og med atomkraft vil vi få en sikker, pålitelig og forurensningsfri tilgang på nok energi. Dette er bra!

.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/okonomi/article2975930.ece