Krav fra innvandrere

Rådet for innvandrerorganisasjoner la før helgen frem en liste over krav. Vi gjengir noen av punktene. De vil ha

-aldershjem tilrettelagt for ulike etniske grupper

-kvotering til høyere stillinger i Oslo kommune

-egne flerkulturelle kulturhus

-automatisk norsk statsborgerskap for alle som blir født i Norge selv om foreldrene ikke har norsk statsborgerskap

-gratis barnehage og gratis leksehjelp

Listen har vi hentet fra en kommentar i Aften sist tirsdag 7/9. Disse kravene er svært forskjellige. Noen bør opplagt imøtekommes, mens andre bør like opplagt ikke imøtekommes.

De krav som bør imøtekommes er de som kan imøtekommes ved frivillighet, mens de som ikke bør imøtekommes er de som bygger på det stikk motsatte av frivillighet. Vi skal kort kommentere disse kravene hver for seg.

Aldershjem bør være private, dvs. eid, drevet og finansiert uten innblanding fra det offentlige. De bør være slik at beboerne selv betaler det det koster å bo der (f. eks. via forsikringsordninger), og helt uten at offentlige på noe vis kommer inn i bildet. Da vil det, hvis det er etterspørsel etter aldershjem kun for muslimer eller kun for trøndere, dukke opp aldershjem som imøtekommer slik etterspørsel.

At det er problemer når det offentlige er dypt involvert, slik det er i eldreomsorgen og på alle andre områder i dag, er opplagt, og disse problemene er uløselige så lenge det offentlige er involvert. Den eneste løsning som kan tilfredsstille alle er at alt innen eldreomsorgen privatiseres fullt ut. (Dette må ses i sammenheng med at folk bør få beholde sine penger selv og ikke som i dag hvor de må betale opp imot 70 % av det de tjener til det offentlige som betaling for tilbud innen bla. eldreomsorg.)

DLF er imot all kvotering i det offentlige. Alle stillinger bør gå til den søker som er best egnet for stillingen, uavhengig av kjønn, religion, etnistiet osv. Private firmaer derimot har all rett til å kvotere slik de måtte ønske – om et firma kun vil ansette kvinner eller indere eller folk over 60 så har de all rett til dette.

Egne flerkulturelle kulturhus kan de som ønsker det etablere i det omfang de måtte ønske, og de kan selv legge de begrensninger på aktiviteter og bemanning som de måtte ønske. De kulturhus som finnes i dag bør privatiseres.

Automatisk statsborgerskap slik det kreves er vi imot. Innvandrere bør få opphold (la oss her ha nevnt at vi også er imot alle offentlige støtteordninger) dersom de er lovlydige, men statsborgerskap bør de kun få etter at de har oppholdt seg her en viss tid og etter at de har avlagt en troskapsed til konstitusjonen.

Gratis barnehave og gratis leksehjelp er vi imot dersom dette innebærer at andre skal tvinges av det offentlige til å finansiere slikt. Dersom noen kan finne personer som vil drive slike tilbud fullt ut frivillig og derved gratis så er det intet problem, men man må huske på at alle tilbud fra det offentlige i dag er fremskaffet ved at vi tvinges til å betale mer og mer i skatter og avgifter for å finansiere disse tiltakene: et krav om gratis barnehave og gratis leksehjelp er intet annet enn et krav om at staten skal tvinge noen til å betale for disse tilbudene. Siden vi i DLF er imot all initiering av tvang så går vi imot dette.

For å oppsummere: noen av kravene fra innvandrerorganisasjonene er slik at de kan ordnes ved frivillighet, og vi støtter disse kravene. Andre av kravene innebærer at noen skal tvinges til å betale for tjenester som andre skal nyte godt av, og alle disse kravene er vi imot. Videre er vi imot all kvotering i det offentlige, og vi mener at statsborgerskap ikke bør tildeles automatisk til andre enn de som blir født av foreldre som har statsborgerskap.

.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3797190.ece