Hyttefolkets kostbare helse

Det finnes ikke den ting som velferdsstaten ikke klarer å lage et problem ut av, og som overhode ikke ville ha vært et problem i et fritt system. Og problemene blir bare flere og flere og større og større. Det foreløpig siste i den lange listen over slike problemer er hyttefolkets helse. Eller, det handler egentlig ikke om helsen, det handler om kostnadene ved den.

Vi siterer fra Hytteavisen.no for 18/3: ”Hyttefolkets helse koster millioner”. ”Hyttefolkets helsebehov blir en kjempeutfordring i mange hyttekommuner. Hol har allerede to legehjemler ekstra som betjener hyttefolk og turister i Geilo-regionen. Trysil bruker årlig to-tre millioner ekstra på helse bare til hyttefolket.”

Videre: ”Kostnadsbombe. Mange mindre landkommuner med store hyttebefolkninger kan vente seg en skikkelig smell etter hvert som stadig flere hyttebeboere med lengre og lengre hytteferier og økende gjennomsnittsalder krever legehjelp og hjemmesykepleie som i hjemkommunene. … Allerede nå merkes utfordringene...”.

Det som skjer er altså at kommunene hvor hyttene ligger får ekstra utgifter pga. de mange som bor i hyttene deler av året. Og siden hyttebeboerne blir eldre og eldre blir helseutgiftene større og større.

Hva er så problemet? Problemet er at dersom NN er bosatt i Oslo, men har hytte på Geilo, vil hans skatteinntekter, som skal betale kostnadene ved hans helseutgifter, gå til Oslo. Hvis han da blir syk på Geilo blir det Geilo kommune som må bekoste utgiftene. Så Geilo får utgiftene mens Oslo får inntektene. Da er det klart at Geilo ikke er tilfreds med en slik ordning.

Nå er det slik at noe av den skatten NN betaler går til staten, og staten fordeler så til kommunene etter ekstremt kompliserte beregninger som tar hensyn til kommunenes aldersammensetning, antall skolebarn, antall pensjonister, antall innvandrere, andre relevante forhold, osv. slik at ”alle skal være sikret et godt tilbud overalt”, som en sosialdemokratisk politiker antagelig ville ha formulert det. Men artikkelen i Hytteavisen tyder på at de formler som de statlige overføringer til kommunen beregnes etter ikke tar tilstekkelig hensyn til hyttebefolkningen og dens aldersutvikling.

Det som er løsningen på dette, og på alle andre problemer som velferdsstaten skaper, er frihet, dvs. å la folk få beholde sine penger selv. Dette altså i motsetning til dagens ordning hvor alle betaler 50 – 70 % av det de tjener i skatter og avgifter. Hvis de får beholde sine penger selv kan de kjøpe den type helseforsikringer de ønsker. Da vil også problemene forbundet med geografisk tilhørighet og hvor man blir syk eller hjelpetrengende opphøre.

Da vil NN, uansett hvor han blir syk, enten det er hjemme i Oslo eller på hytta på Geilo, kunne benytte en legetjeneste, og så, hvis kostnaden blir betydelig, kan han la forsikringen dekke kostnaden. Dette vil være en effektiv og enkel løsning. Dette vil også føre til at alle kostnader forbundet med fordeling av skatteinntektene etter slike kriterier som antydet ovenfor vil opphøre. Da vil også alle de byråkratene som jobber med slik fordeling kunne ta seg en jobb hvor de blir produktive, dvs. hvor de kan bedrive verdiskapning i stedet for som i dagens system kun å fordele resultatene av andres verdiskapning.

Det er kun én ulempe med en slik løsning: den vil ikke kunne gi makt til politikerne. Og derfor vil alle sosialdemokratiske politikere, fra FrP til SV, være imot en slik ordning.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.hytteavisen.no
(Vi fant dog ikke artikkelen vi henviser til på nett.)

http://www.hytteavisen.no/syke-hytteeiere-skaper-problemer.4502637-49617... (Tilsvarende artikkel fra 2008)